عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/5/25

لغو تصويب‌نامه راجع به واگذاري وظايف و مسئوليتهاي كميته هماهنگي توزيع عادلانه خودرو به وزارت صنايع سنگين

1371.05.25 ـ .22021ت243ه ـ 1371.06.03 ـ 633
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره 33068 مورخ 1362.5.21، موضوع واگذاري وظايف و مسئوليتهاي كميته هماهنگي توزيع عادلانه خودرو به وزارت صنايع سنگين، از‌تاريخ 1370.1.1 لغو مي‌شود.