عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371.3.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري