عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 3 ـ

پانزده درصد از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي هرماهه به عنوان پاداش به كاركنان دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره ـ آيين‌نامه نحوه توزيع پاداش به كاركنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.