عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 2 ـ

لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 1359.3.3 شوراي انقلاب در خصوص كمك به كاركنان‌دفاتر اسناد رسمي لغو مي‌گردد.

روابط تنقیحی