عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 1 ـ

بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب 1354.4.25 حذف و كليه كاركنان دفاتر اسناد رسمي‌مشمول قانون كار مي‌گردند.

روابط تنقیحی