عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1316

‌قانون متمم بودجه كل سال 1316 كشور« مصوب 21 فروردين ماه 1316 »

قانون اجازه اجراي لوايح قانوني پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه

‌قانون اجازه استخدام دكتر هارولد بلگواد تبعه دانمارك متخصص ماهي‌شناسي

‌قانون بيمه

‌قانون اجازه تجديد استخدام ويلهلم برانت متخصص ضرابخانه

‌قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد ماه 1310

‌قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي

اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان

‌قانون دفتر اسناد رسمي

‌قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژيك براي كارخانجات ذوب‌آهن

‌‌اصلاح ماده ششم قانون ديوان محاسبات

‌قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي

‌قانون اجازه استقراض دو ميليون ريال از بانك ملي براي تكميل ساختمان سد تبريز

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي به موافقتنامه مربوط به علائم دريايي‌« مصوب 20 خرداد ماه 1316 »

‌قانون اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه

‌قانون تصويب قرارداد مودت و حكميت منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش

‌قانون تصويب موافقتنامه راجع به اصلاح خط سرحدي بين ايران و تركيه

تصويب 10 فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

‌تصميم مجلس شوراي ملي دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي جم ‌مجلس شوراي ملي در جلسه اول مهر ماه 1316 نسبت به كابينه آقاي محمود [...ادامه]

‌قانون اجازه تأسيس دو وزارتخانه تجارت و صناعت

‌قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه

‌قانون تشكيلات مركزي وزارت داخله

‌قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران

‌قانون اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي

‌قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران

‌قانون تصويب بودجه سال 1316 وزارت تجارت‌» مصوب 30 آبان ماه 1316 »

‌قانون سه فقره اعتبار براي خريد كارخانه ذوب‌آهن و لوكوموتيو و ساختمان سرسره در بندر پهلوي

‌قانون عمران

‌قانون اجازه استخدام آقاي ويليام هانري‌ربرتس تبعه انگليس حسابدار متخصص

‌قانون بودجه سال 1316 وزارت صناعت‌» مصوب 30 آبان ماه 1316 »

‌قانون تجديد استخدام آقايان دكتر ويلهلم هاز و دكتر ادوارد بلر استادان دانشگاه

‌قانون اجازه تمديد مدت پروانه‌هاي ورودي

‌قانون اجازه استخدام مستخدمين بدون رتبه به وزير صناعت و معادن

‌قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع به محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله

‌قانون راجع به املاك مورد وثيقه بانك فلاحتي

‌قانون بودجه كل سال 1317 كشور

تفريع بودجه يكساله 1315 مجلس شوراي ملي

‌تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت از آقاي اسمعيل عراقي ‌« مصوب 19 اسفند ماه 1316 » ‌مجلس شوراي ملي از آقاي اسمعيل عراقي نماينده [...ادامه]

‌قانون اجازه استخدام آقاي بوني فاسيو براي تدريس در دانشگاه

‌قانون تصويب عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق

‌قانون تصويب عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان

‌قانون بودجه يك‌ساله يك هزار و سيصد و هفده مجلس شوراي ملي

‌قانون متمم بودجه سال 1317 كشور

قانون تصويب پيمان سعدآباد

‌قانون تصويب عهدنامه تسويه مسالمت‌آميز اختلافات بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق

‌قانون تصويب عهدنامه سرحدي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عراق

‌قانون انحصار تهيه و خريد و فروش تخم نوغان و پيله به وزارت صناعت

- هيئت وزراء در جلسه 29 اسفندماه1315 بنا به پيشنهاد نمره 50766 وزارت ماليه تصويب [...ادامه]

نظامنامه هزينه مسافرت و فوق‌العاده اعاشه و انتقال كليه مامورين كشوري هيئت وزراء در جلسه فوق‌العاده23 اسفندماه1315 بموجب پيشنهاد شماره38852 وزارت ماليه نظامنامه هزينه سفر و فوق‌العاده [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه 11 فروردين ماه 1316 برحسب پيشنهاد شماره 595 اداره كل تجارت اساسـنامه [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه 5 ارديبهشت ماه 1316 طـبق پيـشنهاد شماره 1605ـ 4812 وزارت ماليه نظر [...ادامه]

نظامنامه مؤسسات حمل و نقل هيئت وزراء در جلسه11 ارديبهشت ماه1316 نظر به پيشنهاد شماره ج ـ1726ـ71909 مورخ12/12/15 وزارت داخله نظامنامه [...ادامه]

- هيـئت وزراء در جـلسه 3 خردادماه 1316 نظر به پيـشنهاد شماره 7744/4726ـ 30//2/1316 وزارت معارف و [...ادامه]

-نظامنامه غوص مرواريد در بنادر جنوب هيئت وزراء در جلسه 13 شهريورماه 1316 مطابق پيشنهاد شماره 49786 مورخ 19/2/1316 وزارت ماليه اجراي [...ادامه]

نظامنامه دفتر امورمحجورين و تحرير تركه هيئت وزراء در جلسه 13مردادماه 1316 بر طبق پيشنهـاد شماره 1633/1513ح وزارت عدليه و نظر به [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه 8 آبانماه 1316 برطبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب سـوم [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه 6 دي‌ماه 1316 برحسب پيشنهاد شماره س‌ـ392 27/6/1316 وزارت داخله براي انتظام [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسـه 18 ديماه 1316 برحسب پيشـنهاد شماره 64957 ـ 14955 وزارت داخله براي [...ادامه]

- چون در پيرو مقرراتي كه جهت تشويق كالاهاي درجه سوم وضع شده لازم بود [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه ششم بهمن‌ماه1316 برحسب پيشنهاد شماره 35464 مورخه6/11/1316 وزارت تجارت تصويب [...ادامه]

- نظر به اينكه بموجب تصويبنامه شماره 15445ـ7/11/1316 بانكهاي مجاز خريدار ارز بايد گواهي‌نامه فروش [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 برحسب پيشنهاد وزارت ماليه و بموجب اختيارات حاصله از [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه مورخ 9/12/1316 بر طبق پيشنهاد شماره 17ـ1670 مورخ 22/10/1316 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزراء در جلسه 18/12/1316 برحسـب پـيشنهاد شماره 12299ـ 4/12/1316 وزارت طرق تصويب نمودند. [...ادامه]

نظامنامه و اعطاء وامهاي فلاحتي هيئت وزراء در جلسه يازدهم اسفندماه 1316 بنا به پيشنهاد شماره (50260) وزارت ماليه اساسنامه بانك [...ادامه]

نظامنامه تعيين اختيارات مديرعامل مديرعامل بانك فلاحتي و صنعتي ايران اختيارات وظائف هيئت مديره بانك را در حدود مراتب زير [...ادامه]

اساسنامه بانك فلاحتي و صنعتي ايران (شركت سهامي)

- نظر به تبصره2 ماده 3 قانون اصلاح اصول تشكيلات عدليه مصوب?6ديماه?1315 مقر مي‌دارد: [...ادامه]

- ماده 66 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي مصوب 25/2/1313 نسخ مي‌شود و بجاي آن [...ادامه]

ماده12 نظامنامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا بطريق ذيل اصلاح مي‌شود

راجع به تحصيل در آموزشگاه قضائي بمنظور بوكالت عدليه

طرز روابط پاركه استيناف با پاركه‌هاي بدايت حوزه خود نظر به ماده 57 اصول‌ تشكيلات عدليه كه بموجب قوانين مصوب 6/10/1315 و 9/12/1315 اصلاح گرديده [...ادامه]

نظامنامه قانون وكالت نظر به مواد 1 و10 و 14 و 18 و شق دوم از ماده19 و مواد [...ادامه]

نظامنامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردين1316 اداره كل آمار و ثبت احوال نظر به اختيارحاصله از ماده161 نظامنامه قانون ثبت احوال مصوبه شهريور1314 كميسيون قضائي ثبت [...ادامه]

- 1ـ وزارت عدليه در نقاطي كه لازم بداند يك شعبه توقيفگاه اجراء ثبت تاسيس [...ادامه]

براي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مواد ذيل به نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي اضافه مي‌شود

نظامنامه انتخاب مترجمين رسمي و حق‌الزحمه آنها نظر به قانون مترجمين رسمي و ماده61 قانون ثبت اسناد و املاك و وزارت [...ادامه]

نظامنامه تشكيلات اداره مركزي كل ثبت

نظامنامه كتابخانه وزارت عدليه 1ـ نظر به ماده چهارقانون تشكيلات نظامنامه‌ ذيل براي كتابخانه وزارت عدليه تصويب مي‌شود: 2ـ مؤسسه [...ادامه]

نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمي وزارت عدليه نظر به مواد (9 و10 و15 و20 و21و 22و 24 و36 و 53 و [...ادامه]

- نظر به ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاك ماده66 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء [...ادامه]

نظر به مدلول ماده25 قانون وكالت مصوب25/11/1315 مقرر مي‌دارد

نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب 21 ديماه 1316

‌نظامنامه جرائم متخلفين از مقررات قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

تبصره ماده 80 نظامنامه اجراء اسناد رسمي نسخ و به نحو ذيل اصلاح مي‌شود: مخارج تجديدنظر به عهده معترض است و دستمزد ارزياب در حين تقديم اعتراض بايد [...ادامه]

نظامنامه شوراي اداري شهرستان

- وزارت عدليه نظر به ماده58 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب15خرداد 1316 مواد ذيل را به نظامنامه [...ادامه]

- نظر به ماده 58 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15خرداد 1316 ماده101 نظام نامه [...ادامه]

ماده77 نظامنامه قانون وكالت بطريق ذيل اصلاح مي‌شود

آگهي براي اجراي ماده21قانون مصوب ششم ديماه 1315و رفع احتياجات فعلي وزارت عدليه [...ادامه]

نظر به قانون مصوب ششم ديماه1315 از اين تاريخ نصاب مدعي‌به در شعبه دوم صلحيه همدان ده هزار [...ادامه]

بخشنامه بعموم محاكم و پاركه‌ها موضوع تعيين محل اقامت متداعيين براي ابلاغ اوراق و احكام از مسائل [...ادامه]

اداره ثبت با ابلاغ امر به 41803ـ 16/12/1315 وزارت عدليه بعموم دوائر و محاكم مركز و [...ادامه]

آگهي وزارت عدليه براي استحكام معاملات بر طبق ماده47 قانون ثبت اسناد و [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات تهيه آماركه از وظايف مخصوصه دوائر قضائي وزارت عدليه است بايستي با حسن جريان [...ادامه]

راجع به نظارت مستمر محاكم و پاركه‌هاي ايالات و ولايات نظر به نظارت نامه‌اي را كه ماده34 قانون اصول تشكيلات اصلاحي مصوب6 ديماه 1315 [...ادامه]

بخشنامه به عموم دفاتر و محاكم و دوائر قضائي مركز و ولايات و دفتر راكد لزوما ابلاغ ميشود در مواقعي كه از اداره نظارت پرونده‌هائي براي مراجعه و بازرسي [...ادامه]

بخشنامه به عموم دفاتر محاكم مركز و ولايات رونويس احكامي كه براي دفتر رويه قضائي ارسال مي‌شود غالبا كم‌رنگ و غيرخوانا و [...ادامه]

بخشنامه به پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات نظر باينكه سن متهمين از نقطه نظر ميزان مجازات و صلاحيت محاكم جزائي [...ادامه]

- بقرار اطلاع واصله بعضي از محاكم در پايان رسيدگي بعوض اينكه صريحا ختم محاكمه [...ادامه]

بخشنامه بعموم محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين بقرار اطلاعات واصله در عده‌اي از پرونده‌هاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در [...ادامه]

بخشنامه به عموم بازرسان اعزامي بايالات و ولايات چون گزارشهاي واصله غالبا بوضع مبهمي تنظيم مي‌شود كه نمي‌تواند مبناي اساسي اتخاذ تصميم [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم استيناف در بعضي از پرونده‌ها مشاهده مي‌شود در مواردي كه بين هيئت حاكمه توافق نظر [...ادامه]

بخشنامه برؤساء عدليه‌هاي ايالات و ولايات مطابق گزارش واصله از بانك پهلوي شعب مختلفه بانك مزبور شكايت مي‌كنند كه دوائر [...ادامه]

بخشنامه به عموم پاركه هاي بدايت و مستنطقين اغلب مشاهد مي‌شود كه مستنطقين و وكلاء عمومي از رانندگان اتومبيل و وسائط نقليه [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات رونوشت معادلهائي كه برطبق پيشنهاد وزارت جنگ براي برخي لغات و اصطلاحات مربوط به [...ادامه]

بخشنامه به كليه دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات طبق اشعار رياست وزراء بنابر پيشنهاد وزرات معارف فرهنگستان ايران براي سه لغت معادلهائي [...ادامه]

بخشنامه بعموم دفاتر محاكم استيناف مركز و ايالات طبق ماده 3 نظامنامه اداره نظارت مديران دفاتر محاكم استيناف مكلفند رونويس احكام و [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات غالبا مشاهده مي‌شود در توضيحاتي كه طبق شكايات واصله از طرف وزارت خانه به [...ادامه]

بخشنامه به عموم دفاتر محاكم و دوائر استنطاقيه از مركز و ايالات و ولايات به طوري كه از مجله رسمي گزارش ميدهند آگهي‌هائي كه از طرف دفاتر محاكم [...ادامه]

بخشنامه به كليه دفاتر معاملات و ازدواج و طلاق مركز و ولايات چون از قرار اطلاعات واصله بعضي صاحبان دفاتر مبادرت به تسجيل نوشتجات عادي نموده [...ادامه]

بخشنامه بعموم پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات چون مطابق ماده 9 اصلاح شده قانون ثبت احوال مصوب اول بهمن1312 نسبت به [...ادامه]

وزارت عدليه متعاقب بخشنامه شماره13978 راجع به لغتهاي بانك ملي كه در چند مورد اشتباهاتي روي [...ادامه]

- چنانكه از نامه شركت سهامي بيمه ايران مستفاد مي‌شود اداره ثبت اسناد و املاك [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات قدغن مي‌شود كه در موقع تحقيقات از متهمين ـ درجه سواد ـ تاهل ـ تبعيت ـ [...ادامه]

-نظـر به ماده 74 قانون تسريـع محاكمـات مصـوبه 3 تير ماه 1309 مقررمي‌دارد

بخشنامه به كليه دفاتر محاكم مركز و ولايات از قرار مسموع دفاتر عدليه‌هاي ولايات در ابلاغ اوراق اخطار و احضاري كه از [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و دواير و دفاتر مركز و ايالات و ولايات ابلاغ مي‌شود براي اينكه در جريان ابلاغ اوراق مربوطه بمحاكم و دواير عدليه وقفه رخ ندهد [...ادامه]

آگهي چون بموجب شق 3 از ماده 19 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 وزارت [...ادامه]

به عموم اعضاء مركزي و ايالات و ولايات وزارت عدليه چون وزارت عدليه در نظر دارد براي اصلاحات قضائي لغات فارسي تهيه كرده و [...ادامه]

به عموم محاكم مركزي و ولايات ابلاغ مي‌شود چون غالبا ملاحظه مي‌شود كه آقايان وكلاء عدليه در تقديم عرضحالهاي خود از موادقانون [...ادامه]

بخشنامه به كليه رؤساي عدليه‌هاي ولايات بطوري‌كه در بخشنامه 3517/10093 مورخه 23/4/1316 اشعار گرديده دفاتر عدليه‌هاي ولايات در ابلاغ اوراق [...ادامه]

بخشنامه به كليه محاكم و دوائر تابعه وزارت عدليه اعم از مركز و ولايات مجموعه حقوقي كه براثر مطالعات دقيقه اخيرا در اداره فني وزارت عدليه تهيه و [...ادامه]

دفاتر محاكم بدايت و دفاتر محاكم صلح طبق اطلاعات واصله دفاتر محاكم از گواهي نمودن اوراقيكه بايد به‌پيوست عرضحال يا لوايح [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي محاكم مركز و وايالات و ولايات با توجه بمفاد بخشنامه شماره388/4260 مورخه 19/2/1316 راجع به‌آمار سنوات 14 و 15 و [...ادامه]

بخشنامه به عموم مديران محاكم استيناف مركز و ولايات غالبا مشاهده مي‌شود در رونوشت احكام استينافي كه منضم به‌عرضحال تميزي تقديم گرديده تاريخ [...ادامه]

بخشنامه به كليه رؤساي عدليه‌هاي ايالات و ولايات تعقيب بخشنامه شماره6375ـ6928ـ19/3/16 لازم است از تاريخ وصول اين بخشنامه منتهي در ظرف ده [...ادامه]

بخشنامه به كليه رؤساي عدليه‌هاي ايالات و ولايات و مركز چون امتحانات ماده 22 قانون ششم ديماه 1315 از روز هفتم آذرماه 1316 بترتيب [...ادامه]

- تعقيب بخشنامه شماره18577ك ـ 18163 مورخه 8/8/1316 تذكر مي‌دهد كه امتحانات كتبي ماده22قانون ششم [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان واژه‌هائي بشرح پائين: رسد پيشاهنگي [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان براي نامهاي تقيسمات كشور بشرح پائين: هر يك از شش ناحيه تقسيمات جديد كشور استان  متصدي [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان بر طبق پيشنهاد وزارت طرق نامهاي ايستگاههاي راه را بشرح پائين: ايستگاه [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ولايات و ايالات فرهنگستان ايران بنابر پيشنهاد وزارت معارف در جلسه عمومي براي چهارلغت معادلهائي بشرح پائين: [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و دوائر مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان اصطلاحات كتابدداري را بشرح پائين: كتاب كتاب كتابخانه كتابخانه كتابدار كتابدار كتابفروشي كتابفروشي كتابفروش كتابفروش عالم به كتاب و مطبوعات كتابشناس معرفةالكتب كتابشناسي قفسه جاي كتاب گنجه مخزن كتاب گنجه ـ محلي [...ادامه]

رياست استيناف آذربايجان عطف بشماره684 ـ20/4/1316 از تاريخ اول آذرماه1316 محال سلدوز و اشنويه جزء حوزه قضائي [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان بعوض تيكان‌تپه و طاطائو نامهاي ذيل را: 1ـ تيكان‌تپه تكاب ـ توضيح آنكه تكاب محلي را [...ادامه]

بخشنامه به عموم پاركه‌ها و مستنطقين طبق گزارشي كه رسيده بعضي از مستنطقين به واسطه متواري بودن يا فرار متهمين [...ادامه]

رياست استيناف آذربايجان دهستان آلان برآغوش جزء حوزه قضائي شهرستان تبريز مي‌باشد.

بخشنامه به عموم دوائر مركز و ايالات و ولايات فرهنگستان ايران بموجب پيشنهاد وزارت ماليه بجاي (گچ قره‌گلي) كلمه گچ‌سازان اختيار نموده و [...ادامه]

- براي نامهاي بعضي از ايستگاههاي راه‌آهن معادل‌هائي وضع و از تصويب پيشگاه اعليحضرت همايون [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم صلح و بدايت و استيناف از قرار معلوم بعضي از محاكم پس از صدور قرار تحقيقات يا معاينه محلي [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم صلح و بدايت و استيناف چون دفتر اوقات محكمه بايد حاكي از نتايج جلسات محاكمه بوده و بدون بررسي [...ادامه]

بخشنامه به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات بموجب ماده واحده قانون راجع بتخفيف باندرل ترياك مصوب 14 ارديبهشت ماه1310 به وزارت [...ادامه]

بخشنامه به تمام مدعيان عمومي بدايت و مامورين صلح گرچه بموجب قانون مامورين صلح مصوب 24 تير و 5 مرداد 1309 به‌مامورين صلح [...ادامه]

بخشنامه به عموم پاركه‌هاي بدايت و امناء صلحيه و مامورين صلحيه بطوري كه دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلاء گزارش نموده غالبا به‌رسيدگي شكاياتي كه [...ادامه]

اخطار به وكلاء عدليه و كارگشايان اخيرا مشاهده شده كه قبل از گرفتن وكالتنامه ومصدق شدن آن وكلا مبادرت به [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم و شهرستانها حسب‌الامرمطاع اعليحضرت همايون شاهنشاهي از تاريخ 14دي‌ماه 1316 بانك پهلوي باسم بانك سپه ناميده [...ادامه]

آگهي چون بموجب ماده يك اصلاحي قانون ازدواج مصوب18/3/1316 وزارت عدليه در هر نقطه كه [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم و شهرستانها برحسب پيشنهاد وزارت جنگ فرهنگستان براي4كلمه معادل‌هاي ذيل را اختيار و از تصويب پيشگاه [...ادامه]

آگهي نظر به ماده پنجم قانون هيئت منصفه مصوب دهم خردادماه31عده محل اشخاصي [...ادامه]

بخشنامه به عموم دوائر و محاكم مركز و شهرستانها فرهنگستان اسم قريه عرب واقعه در شرق ماكو و قراء عيني واقعه در جنوب [...ادامه]

به دوائر مركز و محاكم خارج از مركز مقرراتي كه راجع بطرز احترامات از طرف اشخاص غيرنظامي در موقع تلاقي با پرچمهاي [...ادامه]

آگهي دوره نهم آموزشگاه ثبت از تاريخ 15فروردين ماه1317 افتتاح و ضمنا علاوه از اعضاء [...ادامه]

- در تعقيب آگهي شماره7383/34978ـ7/11/1316 به اطلاع عموم اهالي شهرستان تهران (شهرتهران و كليه بخشهاي [...ادامه]

بخشنامه به عموم دادگاهها و دفاتر دادگاه و امناي اجرا و مدعيان عمومي بدايت مطابق ماده 783 قانون اصول محاكمات حقوقي سه ربع مخارج محاكمه در مرحله بدوي [...ادامه]

آگهي بموجب ماده (1) اصلاحي قانون ازدواج مصوب 18/3/16 از تاريخ اول خردادماه 1317 وقايع [...ادامه]

آگهي بموجب ماده يك اصلاح قانون ازدواج مصوب18/1/1316 از تاريخ اول شهريورماه1317 وقايع ازدواج و طلاق و [...ادامه]

بخشنامه رياست وزراء هيئت وزراء در جـلسه مـورخه23 اسفندماه1316 برحـسب پيـشنهاد وزارت صناعت و معادن كه قبلا [...ادامه]

رأي اصراري 12853 ـ 31/1/1316 شعب حقوقي هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور: بر طبق مفهوم ذيل ماده 290 و ماده 318 قانون تجارت دارنده سفته به هر تقدير [...ادامه]

ماده6 نظامنامه وزارت عدليه كه در شماره2517 مجله رسمي منتشر گرديده بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: ماده6 ـ استفاده از كتاب در تالار كتابخانه در تحت نظر كتابدار براي مستخدمين [...ادامه]