عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :10031
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1358/5/9
  • تاریخ دستور اجرا :1358/4/25
مصوبه‌‌ نخست وزير مورخ 1358/4/9

‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها


‌تبصره 3 ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزينه‌هاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تأسيسات‌اختصاصي و اشتراكي در مورد شهركها و مجمتع‌هاي مسكوني كه فاقد شهرداري مي‌باشند قابل اجرا و اعمال مي‌باشد. ‌نحوه تشخيص هزينه‌ها و ترتيب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی