عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :9895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1357/10/13
  • تاریخ دستور اجرا :1357/9/22
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي مورخ 1356/10/11
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1357/8/22

قانون افراز و فروش املاك مشاع

روابــــط صریـــــــــح