عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :8181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1351/12/2
  • شماره دستور اجرا :53904
  • تاریخ دستور اجرا :1351/11/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسکن]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا مورخ 1351/11/2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي مورخ 1351/8/16

قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها


روابــــط صریـــــــــح