عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/2/18
  • شماره ابلاغ :4/534
  • تاریخ ابلاغ :1347/2/9
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسکن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1347/2/8

آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها

روابــــط صریـــــــــح