عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :20302
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1393/08/26
نظریه‌‌ شماره 912/93/7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1393/04/18

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 912/93/7 ـ 1393/4/18

196
شماره پرونده 448 ـ 1/168 ـ 93
سؤال
چنانچه مدير بانك مشمول افراد مذكور در ماده576 قانون مجازات اسلامي ‌باشد، عدم اقدام به برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه ساها براي كاربران شعب بانك توسط وي مشمول مجازات مذكور در اين ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدير بانك مباشر و يا معاون جرم خواهد بود؟
نظريه شماره 912/93/7 ـ 1393/4/18
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
ب ـ آنچه در ماده 576 قانون مجازات اسلامي 1375 مورد نظر مقنن مي‌باشد، سوء استفاده از موقعيت شغلي و مقامي افراد موضوع اين قانون براي جلوگيري از اوامر كتبي دولتي يا اجراي احكام يا اوامر قضايي يا جلوگيري از امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده است. عنصر مادي اين جرم به صورت «فعل» است نه، «ترك فعل»، بنابراين عدم اقدام (ترك فعل) مديران بانكها در برقراري ارتباط الكترونيكي به شرحي كه در استعلام آمده از مصاديق جرم موضوع ماده 576 قانون ياد شده نمي‌باشد.

روابــــط صریـــــــــح