عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15239
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/4/8
  • شماره دستور اجرا :7780
  • تاریخ دستور اجرا :1376/4/2
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1376/3/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1376/3/21

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها

روابــــط صریـــــــــح