عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13772
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/4/3
  • شماره ابلاغ :1748ت43هـ
  • تاریخ ابلاغ :1371/2/13
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/1/30

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 5.1553 ـ 1.9667 مورخ 1370.1.17 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (11)‌قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه اجراي قانون تملك آپارتمانها (‌موضوع تصويب‌نامه مورخ 1347.2.8 و اصلاحات بعدي آن) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

روابــــط صریـــــــــح