عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مورخ 1359/3/17

‌اصلاح ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها و تبصره ذيل آن

«1359/3/17»
‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.1858 مورخ 59.2.13 وزارت مسكن و شهرسازي، اصلاح‌ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها و تبصره ذيل آن مصوب سال 1347 را به شرح زير مورد تصويب قرار دادند.

روابــــط صریـــــــــح