عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :10335
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1359/5/29
  • شماره دستور اجرا :6702
  • تاریخ دستور اجرا :1359/4/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مورخ 1359/3/17

‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها

روابــــط صریـــــــــح