عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

تبصره2(الحاقي 1370/8/14) ـ

اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‏توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

روابــــط صریـــــــــح