عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

تبصره 1 (الحاقي 1370/8/14) ـ

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.