عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380

‌قانون بودجه سال 1381 كل كشور

ـ 1 ـ واگذاري محل کسب و پيشه به مستأجر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال [...ادامه]

دادگاه انقلاب مرجع صالح براي صدور حکم تخليه نيست

با وجود در دسترس بودن مال محکوم عليه، نمي توان او را بازداشت کرد .

از نظريّه مورخ 5/1/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق مصوبه 11/7/1370 مجمع تشخيص مصحلت نظام، درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاه‏ها ملزم [...ادامه]

ـ نظريّه 20/7 ـ 7/1/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: دستور تخليه طبق مواد 331 و 332 ق.آ.د.م.1379 حكم يا قرار تلقي نمي‏شود و لذا كسر [...ادامه]

نظريّه 19/7 ـ 7/1/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I ـ شرائط ورود به خدمت قضائي با شرائط اخذ پروانه وكالت دادگستري و اشتغال به [...ادامه]

نظريه 449/7 ـ 25/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: از جمله كساني كه حق درخواست ثبت را دارند طبق ماده 11 قانون ثبت، متصرفين املاك [...ادامه]

ـ نظريه 526/7 ـ 26/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: مستنداً به ذيل ماده 9 آيين‏نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع و با عنايت به [...ادامه]

نظريه 5934/7 ـ 27/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: آنچه در دفاتر گواهي امضاء اخذ مي‏شود در واقع، حق‏التصديق است نه حق‏التحرير و لذا از [...ادامه]

ـ نظريّه 574/7 ـ 27/1/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به‏موجب ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوّب 1363، [...ادامه]

بخشنامه 114/80/1ـ 29/1/1380 رييس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور: چون برابر بندهاي 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب [...ادامه]

نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمي... و نيز آيين‏نامه‏هاي بند«4» ماده 6 و... از [...ادامه]

نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: الف ـ تشكيل دادگاه‏هاي انتظامي سردفتران كه به تخلفات انتظامي آنان رسيدگي مي‏كند صرفاً به‏منظور حسن [...ادامه]

نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمي … و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 [...ادامه]

نظريه 866/7 ـ30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: صاحبان دفاتر اسنادرسمي از مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي‏شوند زيرا حسب مفاد قانون راجع‏به محاكمه [...ادامه]

ـ نظريه 886/7 ـ 30/1/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: نظر به اين‏كه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب [...ادامه]

ـ نظريّه 333/7 ـ 2/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: انجمن كليميان تهران طي نامه شماره 8355 مورخ 17/9/1378 اعلام كرده است «... هيچ كتاب و [...ادامه]

ـ نظريّه 333/7 ـ 2/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مصوّبه مورّخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصحلت نظام به عنوان قانون رسيدگي به دعاوي [...ادامه]

ـ نظريّه 427/7 ـ 3/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به استناد مواد 13 و 14 ق.ح.خ.1353[*1]، دادگاه مكلّف است ترتيب ملاقات طفل را براي طرفين [...ادامه]

ـ نظريّه 321/7 ـ 4/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از مقررات ذيل ماده 249 ق.ت.1311 و رأي شماره 597 ‌ـ‌ 12/2/1374 وحدت‌رويه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي [...ادامه]

ـ نظريه 316/7 ـ 4/2/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: توافقنامه شركاي مشاعي ملك، در مورد استفاده هر كدام از قسمتي از ملك بين خودشان نافذ [...ادامه]

ـ نظريّه 1113/7 ـ 5/2/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تنها دادگاه عالي انتظامي قضات و دادسراي تحت نظر آن حق مطالبه اصل پرونده را دارند [...ادامه]

ـ نظريّه 339/7 ـ 6/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م.1379 نسبت به كليه احكام غيابي دادگاه‌ها اعم از مالي و غيرمالي [...ادامه]

ـ نظريّه 10997/7 ـ 8/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شكايت دستگاه دولتي عليه كاركنان دستگاه ديگر و با كاركنان خود كه با ارتكاب جرم باعث [...ادامه]

نظريه 804/7 ـ 13/2/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: مستفاد از بندهاي الف و ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون و‌كلاي دادگستري مصوب 1333 [...ادامه]

نظريه 1440/7 - 13/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با تصويب ق.آ.د.م. 1379 كليه قوانين مغاير با آن لغو شده و چون به‏موجب مقررات اين [...ادامه]

ـ نظريّه 1445/7 ـ 15/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: راجع به سهم‌الارثِ زوجه غير مدخوله با توجه به ماده 940 ق.م. اگر زوج متوفي اولاد [...ادامه]

نظريه 736/7 ـ 16/2/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: نظر به اين‏كه قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق‏الثبت و نيم‏عشر اجرايي مصوب 1334 در [...ادامه]

بخشنامه 2810/80/1 - 17/2/1380 رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور: به منظور شناسايي دقيق معرفي شدگان به زندانها و ايجاد روية يكسان در نحوة معرفي آنان [...ادامه]

نظريه 4819/7 ـ 22/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از مال ضايع شدني مورد اشاره در ماده 141 ق.ا.ح.1319 منصرف از اموال غيرمنقول است، [...ادامه]

نظريّه 330/7 ـ 28/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به تعريف ماده 571 ق.م. درباره شركت (مالكيت مشاع) و تصريح مواد 581 و 582 [...ادامه]

نظريّه 2075/7 ـ 31/2/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل مي‏شود و رابطه زوجيت قطع مي‏شود و چون [...ادامه]

ـ نظريّه 997/7 ـ 8/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طلاق در موارد خاصه از قبيل عسر و حرج و غائب مفقودالاثر به‏وسيله حاكم انجام مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريّه 943/7 ـ 10/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به‏موجب بند «4» ماده 976 ق.م.، كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه [...ادامه]

ـ نظريه 2498/7 ـ 12/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: زوجه متوفي كه قيّم صغار بوده وبراي وصول مهريه‏ي خود از ماترك، ناگزير به طرح دعوي [...ادامه]

ـ نظريّه 2499/7 ـ 12/3/1380 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: قبول وكالت عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه تمام يا [...ادامه]

ـ نظريّه 2498/7 ـ 12/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: براساس مواد 1129 و 1130 ق.م. كه به اجبار زوج به طلاق زوجه تصريح كرده و [...ادامه]

ـ نظريه 1740/7 ـ 16/3/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: I ـ در مواردي كه حسب قانون ثبت، تعقيب كيفري مستدعي ثبت ملك غير، پيش‎بيني شده [...ادامه]

ـ نظريه 2644/7 ـ 17/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر وصيّت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذي‏نفع واقع [...ادامه]

نظريّه 2644/7 ـ 17/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر وصيت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذي‏نفع واقع [...ادامه]

نظريّه 1231/12/401 ـ 21/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 به‏منظور [...ادامه]

ـ نظريّه 2378/7 ـ 21/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه ارز خارجي مانند ساير كالاها داراي ارزش ذاتي و مبادلاتي است در [...ادامه]

ـ نظريّه 1899/7 ـ 23/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 و آيين‏نامه‏هاي اجرائي آن [...ادامه]

ـ نظريه 2395/7 ـ 28/3/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I ـ قرارداد بيمه عمر هيچگونه ناسازگاري با مقررات قانوني نداشته و براساس ماده ده قانون [...ادامه]

ـ نظريه 250/7 ـ 29/3/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: در نقاطي كه ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عين و منافع اموال غيرمنقوله مطابق [...ادامه]

ـ نظريه 2464/7 ـ 29/3/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در هر مورد كه وجود اعياني از نظر عرفي در حدي باشد كه خانواده‏اي بتواند در [...ادامه]

نظريّه 3675/7 ـ 2/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هرچند ضمانت اجراء عدم حضور مستأجر در دفترخانه اسناد رسمي، براي تنظيم اجاره در مهلت مقرّر [...ادامه]

ـ نظريّه 3215/7 ـ 2/4/1380 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: منظور مقنن از سمتهاي حقوقي، آن سمتهايي است كه كلاً و ماهيتاً حقوقي باشد مانند سمتهاي [...ادامه]

نامه 6749 ـ 3/4/1380 رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز به رياست نهاد قوه قضائيه: با سلام و احترام، نظر به اينكه به موجب اصلاحيه ماده 8 قانون تشكيل صندو‌ق حمايت [...ادامه]

نظريّه 3249/7 ـ 3/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه به‏موجب ماده 140 ق.م. يكي از اسباب تملك ارث است و ماده [...ادامه]

1. نظريّه 2708/7 ـ 9/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون طبق ماده 12 ق.م. و مواد بعدي آن، مال غيرمنقول آن است كه از محلي [...ادامه]

نظريّه 3479/7 ـ 17/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مبلغي كه بابت كمك هزينه فوت در اجراء قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از [...ادامه]

ـ نظريه 3234/7 ـ 18/4/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: چنانچه جريان ثبتي ملك خاتمه يافته و سند مالكيت معارض صادر نشده باشد، طبق ماده 1 [...ادامه]

نظريّه 3660/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه عرفاً هدايا عنوان هبه دارد و در زمره دارايي‌هاي زوجه تلقي مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريّه 3364/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/1376 هيأت عمومي ديوان‏عالي [...ادامه]

ـ نظريه 3481/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: زائل شدن اعيان و اشجار، موجب حذف مالكيت مالك آن نمي‏شود، چنانچه مالكيت شخصي در عرصه [...ادامه]

نظريّه 3394/7 ـ 21/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: واگذاري حق انتفاع طبق مقررات ق.م. مجاني است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نيست [...ادامه]

ـ نظريّه 2342/7 ـ 22/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 584 ق.ت.1311 «تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند [...ادامه]

نظريه 2684/7 ـ 24/4/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به ماده 133 قانون ثبت، مخارج ثبت به‏عهده كسي است كه تقاضاي ثبت سند [...ادامه]

ـ نظريّه 4042/7 ـ 24/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: الف ـ نظر اكثريت كميسيونهاي قوانين مدني و آيين دادرسي مدني: ماده 4 قانون ثبت احوال [...ادامه]

نظريّه 2342/7 ـ 26/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 589 قانون مزبور «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به‏موجب قانون يا اساسنامه [...ادامه]

نظريّه 3918/7 ـ 30/4/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه خريدار خانه (در رهن بانك) به بانك مراجعه و تمام دين راهن را دفعتاً واحده [...ادامه]

ـ نظريّه 4469/7 ـ 2/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اطلاق عبارت «دستگاههاي دولتي»، به‏نظر مي‏رسد كه هرگاه شاكي يكي از دستگاههاي مذكور [...ادامه]

ـ نظريّه 4493/7 ـ 2/5/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و قانون اصلاح موادي از [...ادامه]

ـ نظريّه 4667/7 ـ 7/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورتي كه زوج غائب باشد، نمي‏توان حكم به طلاق خلع داد، زيرا حاكم دادگاه نمي‏تواند [...ادامه]

ـ نظريه 4235/7 - 8/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزينه [...ادامه]

نظريه 4104/7 ـ 8/5/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به مفاد ماده 229 آيين‏نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‏الاجراء و طرز رسيدگي به [...ادامه]

نظريّه 4325/7 ـ 9/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قانوناً تصدي شغل كارشناسي براي كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل [...ادامه]

ـ نظريّه 4740/7 ـ 11/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بازداشت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر منع قانوني ندارد النهايه انجام مزايده و فروش [...ادامه]

ـ نظريّه 4407/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ضمانت و ظهرنويسي در ق.ت.1311 دو مقوله جدا است. ظهرنويس باتوجه به مقررات مواد 245 تا [...ادامه]

ـ نظريّه 4407/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ضمانت و ظهرنويسي در ق.ت.1311 دو مقوله جدا است. ظهرنويس، با توجه به مقرّرات مواد 245 [...ادامه]

ـ نظريّه 4989/7 ـ 15/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 و تبصره ذيل آن [...ادامه]

ـ نظريّه 4713/7 ـ 17/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 698 ق.م.، چنانچه ضمان به‏طور صحيح واقع شده باشد ذمّه مضمون عنه [...ادامه]

ـ نظريه 4758/7 ـ 19/5/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كه مقرر داشته پس از انقضاء [...ادامه]

ـ نظريّه 4851/7 ـ 20/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه ولايت و حضانت دو امر جداي از همديگرند و هيچ‏كدام منافي ديگري نيست [...ادامه]

نظريّه 5288/7 ـ 25/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اصدار حكم به اثبات نسب، با احراز و اثبات تابعيت ملازمه ندارد. حسب مندرجات استعلام خواسته [...ادامه]

ـ نظريّه 789/7 ـ 25/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درست است كه حسب ماده 261 ق.م.ا.1370،[*1] شوهر يا زن در قصاص و عفو و اجراء، [...ادامه]

ـ نظريّه 4765/7 ـ 27/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: سهام شركت سهامي خاص متعلّق به اشخاص است و ربطي به دين شركت نداشته و در [...ادامه]

نظريّه 2972/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درخواست تنظيم سند رسمي اجاره‏نامه از ناحيه هر يك از طرفين، مستلزم درخواست تعديل از ناحيه [...ادامه]

ـ نظريّه 5322/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كارگاه پروتز دندان (كارگاه دندانسازي) با توجّه به‏نحوه كار از شمول رأي وحدت رويه شماره 576 [...ادامه]

ـ نظريّه 5049/7 ـ 30/5/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: انتخاب وكيل، از حقوق شرعي وقانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران، اين [...ادامه]

نظريّه 5103/7 ـ 2/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: سؤال: درصورتي‌كه در شركت سهامي خاص مدت مديريت اعضاء هيأت‌مديره و مدير عامل منقضي شده باشد [...ادامه]

ـ نظريّه 5270/7 ـ 3/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تا قبل از ضرب سكه بهار آزادي با طرح جديد، سكه‌ها با نقش قديم بوده و [...ادامه]

ـ نظريّه 5277/7 ـ 3/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طفلي كه از پدر و مادر غير ايراني در خارج از ايران متولد شده، تبعه ايران [...ادامه]

ـ نظريّه 5679/7 ـ 4/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بافرض رعايت كليّه تشريفات قانوني از قبيل تذكر به مستأجر در اخطاريه كه ظرف پانزده روز [...ادامه]

نظريه 5317/7 ـ 4/6/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: I ـ مجازاتهاي مذكور در بند «د» ماده 29 آيين‏نامه قانون دفاتر اسنادرسمي جزو مجازاتهاي اداري و [...ادامه]

نظريّه 5626/7 ـ 12/6/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: طبق ماده واحده مصوّبه مورخ 25/10/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد حق كسب يا پيشه [...ادامه]

ـ نظريّه 5257/7 ـ 18/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تاريخ صدور چك زماني است كه صادركننده آن را نوشته و به دارنده داده است و [...ادامه]

ـ نظريه 5803/7 ـ 21/6/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ طبق ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي مصوب 1372 و تبصره‌هاي الحاقي به ماده 2 [...ادامه]

ـ نظريّه 5268/7 ـ 22/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. و آيين‏نامه اجرائي [...ادامه]

نظريّه 2851/7 ـ 22/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اولاً وفق مواد 867 و 868 از ق.م. ارث به موت حقيقي و يا به موت [...ادامه]

از نظريّه 3916/7 ـ 24/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي [...ادامه]

نظريّه 3916/7 ـ 24/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي [...ادامه]

ـ نظريّه 6136/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: استحقاق مستأجر براي برخورداري از حق كسب و پيشه يا تجارت، ارتباط با نحوه رابطه استيجاري [...ادامه]

ـ نظريّه 6646/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجرائيه نيز در همان زمان [...ادامه]

نظريّه 6295/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بند 1 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و بند «الف» از ماده [...ادامه]

ـ نظريّه 5083/7 ـ 25/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال غيرمنقول است كه در حدود مقررات و [...ادامه]

نظريّه 5723/7 ـ 27/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مقرراتي جهت اجراء لعان نيامده و در اينجا بايد به [...ادامه]

ـ نظريّه 5723/7 ـ 27/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 1158 ق.م. طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين‏كه [...ادامه]

ـ نظريه 4904/7 ـ 29/6/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: اعتراض بر ثبت فقط در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك قابل [...ادامه]

نظريّه 2075/7 ـ 31/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با انقضاء مدت در نكاح منقطع عقد منحل مي‏شود و رابطه زوجيّت قطع مي‏شود و چون [...ادامه]

ـ نظريّه 4067/7 ـ 31/6/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر منظور از مجهول‏المكان بودن زوج، مفقودالاثر بودن او باشد، براي رسيدگي به تقاضاي اصدار حكم [...ادامه]

ـ نظريه 6614/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و [...ادامه]

نظريه 6614/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و [...ادامه]

نظريّه 6077/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به مدلول مواد 1085 و 1086 و 1108 ق.م. زوجه‏اي كه مهر او حال [...ادامه]

ـ نظريّه 11118/7 ـ 2/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به تبصره 1 ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي [...ادامه]

نظريه 2273/7 ـ 7/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: باتوجه به اينكه تشكيل و تركيب كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در قانون مزبور [...ادامه]

نظريّه 6448/7 ـ 10/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: همان طور كه ماده 33 ق.م. اشعار داشته است، اشجاري كه از حبّه واصله متعلق به [...ادامه]

نظريه 7050/7 ـ 10/7/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: الف ـ قاضي اجراي احكام با كسب نظر دادگاه صادر كننده حكم مي‏تواند، چنانچه رونوشت سند [...ادامه]

ـ نظريّه 621/7 ـ 15/7/1380 نظريات اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: حسب ماده 59 ق.آ.د.م. «... رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست‏دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم [...ادامه]

ـ نظريّه 7793/7 ـ 15/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات مربوط به نگاهداري و تربيت اطفال در ق.م.، از جمله مواد 1173 [...ادامه]

ـ نظريه 4672/7 ـ 17/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 536 ـ 10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و [...ادامه]

ـ نظريّه 7027/7 ـ 18/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه طبق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356، اين قانون در كليّه [...ادامه]

ـ نظريه 6776/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با عنايت به قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدي و اصول كلي حقوقي [...ادامه]

ـ نظريّه 6782/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: افزايش مبلغ سفته با الصاق تمبر مالياتي به ميزان مورد نياز با توافق طرفين فاقد اشكال [...ادامه]

ـ نظريّه 4578/7 ـ 21/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه اعلام ورشكستگي از طرف تاجر يا شركت تجاري طبق بند «الف» ماده [...ادامه]

ـ نظريّه 7401/7 ـ 24/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مهر زوجه‏اي كه فوت كرده است، طبق تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م. مصوب 29/4/1376 در [...ادامه]

ـ نظريّه 6712/7 ـ 25/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و تبصره 5 ماده 20 [...ادامه]

نظريّه 6772/7 ـ 25/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: احراز سيادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسيدگي دادگاه و اتخاذ تصميم قانوني براساس دلائل مدعي [...ادامه]

ـ نظريّه 7298/7 ـ 28/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مطابق مقرّرات ق.ت.1311 و قانون راجع‏به ثبت شركت‌ها، ثبت شركت اعم از دولتي و غيردولتي در [...ادامه]

ـ نظريه 3758/7 ـ 29/7/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: Iـ درخواست تقسيم تركه مستلزم درخواست قبلي تحرير تركه يا تصفيه تركه نيست هدف از تقسيم [...ادامه]

ـ نظريّه 7163/7 ـ 1/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: طبق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر ياد شده، اجاره‏نامه‏ي عادي بايد به امضاء دو [...ادامه]

نظريّه 1978/7 ـ 2/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون نفقه از متفرعات نكاح دائم طبق مذهب شيعه است و نكاح هم از احوال شخصيه [...ادامه]

ـ نظريّه 7626/7 ـ 2/8/ اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه 1380: با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك [...ادامه]

ـ نظريّه 7255/7 ـ 2/8/1380 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ با توجّه به ماده 1 قانون تملك آپارتمان‏ها كه در آن به محل‏هاي پيشه و [...ادامه]

ـ نظريّه 2717/7 ـ 2/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مورد كسانيكه طبق شناسنامه داراي 18 سال تمام شمسي هستند ماده واحده قانون راجع به [...ادامه]

نظريّه 7867/7 ـ 6/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‏الوكاله‏هاي وصولي به نمايندگان قضائي و كارمندان مؤثر در [...ادامه]

نظريّه 7474/7 ـ 7/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: با توجّه به بندهاي «الف» و «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به [...ادامه]

ـ نظريه 4511/7 ـ 9/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در رسيدگي به امورحسبي، اصول و قواعد دادرسي رعايت مي‏شود مگر اين‏كه طبق ماده 2 ق.ا.ح.1319 [...ادامه]

نظريه 7977/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در بند «4» ماده 1 ـ (ماده 147 اصلاحي) ـ قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 [...ادامه]

نظريّه 7976/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات ق.م. درباره حق ارتفاق، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور بايد در [...ادامه]

ـ نظريه 7977/7 ـ 12/8/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: چنانچه قبل از صدور سند مالكيت معترض به تصميم هيأت، اعتراض خود را به اداره ثبت [...ادامه]

ـ نظريّه 7633/7 ـ 16/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مقررات مواد 963 و 964 ق.م. راجع است به زوجيني كه تبعه يك دولت نباشند و [...ادامه]

ـ نظريّه 7106/7 ـ 16/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون نكاح عقدي است لازم و جز به طريق پيش‏بيني شده در قانون قابل انحلال يا [...ادامه]

نظريه 7821/7 - 20/8/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: كميسيونهاي بدوي وتجديدنظر ماده صد قانون شهرداري قانوناً مجاز به عدول از رأي خود نيستند حتي [...ادامه]

ـ نظريّه 8633/7 ـ 20/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از تاريخ مقرّر در حكم قطعي موضوع ماده 4 قانون روابط موجر ومستأجر مصوّب 1356تاريخ [...ادامه]

ـ نظريّه 8375/7 ـ 22/8/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مربوط به حالتي از [...ادامه]

نظريّه 7926/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: پرداخت شيربها از ناحيه داماد يا خانواده‏اش به عروس مشمول ماده 1037 ق.م. است و لذا [...ادامه]

نظريّه 8283/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 28/8/1370 فقط آن قسمت از [...ادامه]

ـ نظريه 8003/7 ـ 26/8/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با عنايت به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع و با توجه به مقررات [...ادامه]

نظريّه 7818/7 ـ 27/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: رأي هيأت كارشناسي مقرر در ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك [...ادامه]

ـ نظريّه 8420/7 ـ 30/8/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه طبق مقررات قانون تجارت، شخصيت اشخاص حقوقي ـ نظير شركت سهامي عام نازپوش [...ادامه]

ـ نظريه 9168/7 ـ 2/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه متقاضي گواهي حصر وراثت قادر به تهيّه اسناد سجلي ساير ورّاث نباشد مي‏تواند از دادگاه [...ادامه]

ـ نظريه 8147/7 ـ 3/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: نظر به اين‏كه نتيجه ابطال عمليات ثبتي و ابطال اسناد رسمي صادره براساس اين عمليات در [...ادامه]

ـ نظريّه 7845/7 ـ 4/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اخذ گواهي رشد از دادگاه قبل از 18 سالگي موجب تمتع از حقوق مالي است و [...ادامه]

ـ نظريّه 7360/7 ـ 4/9/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: نظر به اين‏كه غير مدخوله بودن زوجه ناشي از نشوز او نيست و برابر مقررات ماده [...ادامه]

ـ نظريّه 8279/7 ـ 6/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: نظر به اين‏كه طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، [...ادامه]

ـ نظريّه 8597/7 ـ 10/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ضوابط ماده 443 قانون آيين‏دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به طور كلي و [...ادامه]

نظريّه 5418/7 ـ 11/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: الف ـ در صورت خراب شدن ساختمان، مقصر بايد خسارات وارده را جبران كند و چون [...ادامه]

ـ نظريّه 7928/7 ـ 11/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه موجر حق كسب و پيشه و سرقفلي را در مهلت مقرّر توديع نکرده و مغازه [...ادامه]

ـ نظريه 8714/7 ـ 14/9/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: خاتمه عمليات ثبتي، با انجام كليه اقدامات و عمليات ثبتي از طرف اداره ثبت حاصل مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريّه 8961/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده 10 قانون روابط موجر ومستأجر 1356 در حال حاضر ناظر به محل‏هاي تجاري است و [...ادامه]

ـ نظريه 827/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: پرداخت غرامت ناشي از فوت يا سرمايه بيمه عمر به اشخاصي كه در قرارداد تعيين شده‏اند، [...ادامه]

ـ نظريه 5633/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: وجوه كمك و اعانه پرداخت شده به اولاد صغير متوفي جزء ماترك محسوب نمي‏شود كه طلبكاران [...ادامه]

ـ نظريه 8497/7 ـ 17/9/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اولا ماده 522 ق.آ.د.م.1379 اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و [...ادامه]

ـ رأي اصراري 16 - 20/9/1380 هيأت عمومي شعب ديوان‌عالي کشور: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1555 مورخ 10/8/1378 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه وارد [...ادامه]

ـ نظريّه 9148/7 ـ 26/9/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: درخصوص قانون روابط موجرو مستأجر مصوّب 1376 رعايت تشريفات دادرسي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه [...ادامه]

نظريه 9135/7 ـ 1/10/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در موارد مذكور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتكب به حبس و جزاي نقدي [...ادامه]

ـ نظريّه 342/7 ـ 2/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجّه به مقرّرات قسمت اخير ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 صرف [...ادامه]

ـ نظريّه 9472/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه تملك اراضي و املاك ... مصوب 1358، [...ادامه]

ـ نظريه 9905/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: انتقال آب چاه داراي پروانه به جاي ديگر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب جرم [...ادامه]

ـ نظريه 9134/7 ـ 5/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درصورتي‏كه ورثه تركه را قبول کنند برابر نصّ ماده 248 ق.ا.ح.1319 هر يك مسؤول اداء تمام [...ادامه]

ـ نظريّه 1743/7 ـ 9/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به مقررات قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. درخصوص مهريه مصوب 29/4/1376، [...ادامه]

نظريه 9661/7 ـ 10/10/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: چكهايي كه توسط بانك سوراخ شده اعم از اينكه از نوع تضمين شده بانكي بوده يا [...ادامه]

نظريه 1729/7 ـ 3/3/1382 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: در ماده (14) اصلاحي قانون صدور چك مقررات مربوط به چگونگي دستور عدم پرداخت ذكر شده [...ادامه]

ـ نظريّه 9848/7 ـ 13/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه به زوجه به‏موجب شروط مندرج در قباله نكاحيه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه [...ادامه]

ـ نظريّه 944/7 ـ 15/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: باتوجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده 318 ق.م.ا.1370[*1] نموده معاونت در [...ادامه]

ـ نظريّه 4348/7 ـ 15/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه رابطه استيجاري بين مستأجر اوّل و موجر، مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب [...ادامه]

ـ نظريّه 9917/7 ـ 17/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اخذ گواهي تخريب و ارائه آن ارتباطي به بند «1» ماده 15 قانون روابط موجر ومستأجر [...ادامه]

ـ نظريّه 9940/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شركت‌هاي تجاري موضوع ق.ت.1311، مؤسسه‌هاي انتفاعي و غير انتفاعي و شركت‌هاي دولتي از شمول قانون الحاق [...ادامه]

ـ نظريّه 7385/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از مفاد استعلام چنين استنباط مي‏شود كه خريدار با ساير وراث فروشنده متوفي اختلافي ندارد و [...ادامه]

ـ نظريه 2375/7 - 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه : در موقوفات عام چنانچه فاقد متولي يا مجهول‏التويه باشد و در موقوفات خاص درصورتي‏كه مصلحت وقف [...ادامه]

نظريّه 2375/7 ـ 25/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 78 ق.م. واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب [...ادامه]

ـ نظريّه 9444/7 ـ 26/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه به‏موجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوّب 13 شهريور ماه 1313 [...ادامه]

نظريه 10480/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مهروموم غيرمنقول درصورتي‏كه اموال مهروموم در داخل آن باشد با توجّه به ماده 171 و بند [...ادامه]

نظريه 10480/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: غرض از مهروموم تركه اقدام در جهت حفظ ونگهداري و عدم استفاده و جلوگيري از حيف [...ادامه]

ـ نظريّه 10292/7 ـ 27/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر چند طفل متولد از زنا فرزند قانوني زاني و زانيه نيست و به آنان ملحق [...ادامه]

نظريه 87/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با عنايت به ماده 7 و بند «3» ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون [...ادامه]

نظريه 10481/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درخواست رفع مهروموم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهروموم را کرده است به‏عمل آيد. [...ادامه]

ـ نظريّه 7081/7 ـ 29/10/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه زوجه حتي پس از وقوع طلاق خلع يا مبارات مي‏تواند در مدت [...ادامه]

ـ نظريّه 7625/7 ـ 1/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دفاتر اسناد رسمي و نيز دفاتر رسمي ازدواج و طلاق از جمله مراجع ذي‏صلاح مذكور در [...ادامه]

ـ نظريّه 10036/7 ـ 1/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: رئيس حوزه قضايي نمي‏تواند از دستور تخليه صادره توسط دادگاه مرجوع‏اليه كه يك دستور قضايي است [...ادامه]

ظريّه 10036/7 ـ 1/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: منظور از كلمه شكايت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376، حسب [...ادامه]

ـ نظريّه 10295/7 ـ 2/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: دستور تخليه اعمّ از اين كه مبني بر رد يا قبول درخواست باشد چون حكم يا [...ادامه]

ـ نظريّه 10395/7 ـ 2/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: چنانچه قراردادي فاقد شرايط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد مشمول مقرّرات [...ادامه]

ـ نظريّه 8823/7 ـ 2/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مفاد ماده 1210 ق.م. و تبصره‌هاي آن و عنايت به‏رأي وحدت‏رويه 30 ـ 3/10/1364 [...ادامه]

ـ نظريّه 10483/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مطابق ماده 1210 اصلاحي ق.م. اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسيدن به سن [...ادامه]

نظريّه 1305/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها [...ادامه]

. نظريّه 10577/7 ـ 3/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تكليف مسؤولان ذي‏ربط به اين‏كه اسناد، اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه [...ادامه]

ـ نظريّه 2095/7 ـ 4/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به بند «1» ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم [...ادامه]

ـ نظريّه 10297/7 ـ 4/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه طبق ماده 1119 ق.م.، طرفين عقد ازدواج مي‏توانند هر شرطي كه مخالف [...ادامه]

نظريّه 8816/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دادن وكالت با حق توكيل غير براي وصول وجه چك، انتقال چك نيست و وكيل مي‏تواند [...ادامه]

ظريّه 10448/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: تخليه مورد اجاره در قراردادهاي مشمول روابط موجر و مستأجر 1356 اعمّ از املاك وقفي يا [...ادامه]

نظريّه 939/7 ـ 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اصل بر اين است كه مالكين مشاعي به نسبت عرصه براعياني موجود مالكيت دارند ولي اين [...ادامه]

ـ نظريه 10448/7 - 6/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: حق پذيره كه در مورد املاك موقوفه از مستأجر اخذ مي‏شود غير از سرقفلي است كه [...ادامه]

نظريّه 10468/7 ـ 9/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:اقدام موصي به فروش اموال مورد وصيت رجوع از وصيّت محسوب مي‏شود.

ـ نظريّه 10320/7 ـ 9/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: در مواردي كه مستأجر در خصوص اسناد تقديمي موجر به دادگاه مدعي حقّي باشد طبق ماده [...ادامه]

ـ نظريّه 10281/7 ـ 11/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورت امتناع از تأديه وجه سفته، اگر به ترتيب مقرّر در ماده 280 ق.ت.1311 ظرف [...ادامه]

نظريّه 10486/7 ـ 11/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه براساس ماده 1082 ق.م.، به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‏شود [...ادامه]

ـ نظريّه 10810/7 ـ 13/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: باتوجه به ذيل ماده 249 ق.ت.1311 كه مقرّر داشته: « ... ضامني كه ضمانت برات‏دهنده يا [...ادامه]

ـ نظريّه 7700/7 ـ 16/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زيان با توجه به ماده 1206 ق.م. موجه [...ادامه]

نظريّه 3821/7 ـ 18/11/1360 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر چند به موجب مادتين 999و 1293 ق.م. شناسنامه جزء اسناد رسمي است و با توجه [...ادامه]

نظريه 2017/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: از مجموع مقررات ناظر به توزيع عادلانه آب، بالاخص مواد 33 و 34 قانون توزيع عادلانه [...ادامه]

نظريّه 9516/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قسمت اخير ماده 1205 ق.م. و در صورت جمع بودن شرائط مقرر در [...ادامه]

ـ نظريّه 10838/7 ـ 23/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: موضوع خواسته، تخليه مورد اجاره به دو جهت قانوني (عدم پرداخت اجاره‏بها و انتقال مورد اجاره [...ادامه]

ـ نظريّه 3310/7 ـ 23/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به منطوق ماده 449 ق.م. كه مقرر داشته «فسخ به هر لفظ يا فعلي [...ادامه]

ـ نظريّه 11226/7 ـ 28/11/1380 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: اولاً: در مورد مغازه، چنانچه مورد اجاره قبل از لازم‏الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر [...ادامه]

ـ نظريه 11033/7 ـ 30/11/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: رفع تصرف يا اعاده به وضع سابق در دعاوي موضوع ماده 690 ق.م.ا. 1375 و ماده [...ادامه]

ـ نظريّه 3856/7 ـ 6/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قسمت آخر مسئله اول بحث مهر صفحه 297 تحريرالوسيله حضرت امام (قدس سره) [...ادامه]

نظريّه 1055/7 ـ 6/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه مالك آپارتمان طبقه اوّل قادر يا مايل به تجديد بنا نباشد، مالكين طبقات ديگر مي‏توانند [...ادامه]

ـ نظريّه 10954/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: وفق مقرّرات قانون، حق كسب و پيشه و تجارت به داروخانه تعلق مي‏گيرد چون داروخانه مثل [...ادامه]

نظريّه 11083/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: براي صدور قيم‏نامه و تعيين قيّم دادگاه به هر طريقي اقدام به احراز نسب صغير (متولد [...ادامه]

ـ نظريّه 11992/7 ـ 8/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه محل براي باشگاه ورزشي اجاره شده باشد مشمول وصف تجاري و كسب و پيشه موضوع [...ادامه]

ـ نظريّه 11333/7 ـ 20/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تعيين تكليف قانوني در مورد دين به نرخ روز متوجه اصل دين است نه شخص مديون [...ادامه]

نظريّه 11651/7 ـ 18/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه فوت فرزند قبل از فوت مادر محقق و محرز باشد مادر از فرزند متوفي خود [...ادامه]

ـ نظريّه 8715/7 ـ 19/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق قانون وكالت مصوب 1315 كارگشايان فقط در دادگاه‏هاي صلح و تحقيق سابق با نصاب قليل [...ادامه]

ـ نظريّه 11979/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I ـ با توجّه به ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوّب 20/10/1366 با اين عبارت [...ادامه]

ـ نظريه 11980/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: صرف نظر از اينكه چك به هر عنواني كه صادر و منتهي به عدم پرداخت وجه [...ادامه]

ـ نظريّه 9230/7 ـ 22/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اولاًـ صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع خارجه كه در ايران فوت کرده‏اند با رعايت قوانين [...ادامه]

ـ نظريه 12004/7 ـ 23/12/1380 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با عنايت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 ق.ا.ا.م. 1356 و لغو مقررات مغاير [...ادامه]

ـ نظريه 12171/7 ـ 26/12/1380 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجّه به مقرّرات ماده 360 ق.ا.ح.1319، چنانچه ورّاث متوفي در صدد اخذ گواهي حصر وراثت [...ادامه]

ـ نظريه 12531/7 ـ 28/12/1380 اداره كل حقوقي و تدوين قوه‏قضائيه: چنانچه شخصي ملكي را با قولنامه عادي به شخص ديگري منتقل کند و معامله به‏نحو صحيح [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.08 بنا به پيشنهاد شماره 105.10107 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 319.1542 ـ 105.6011 مورخ 1379.9.21 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص افزايش نرخ برق ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.2 بنا به پيشنهاد شماره 105.10108 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريتي و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اضافه كار پرسنل مشمول قانون ارتش و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.22 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.18 بنا به پيشنهاد شماره 105.40 مورخ 1380.1.6 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي جزء (5 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 14867.3.39 مورخ 1380.1.21 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تعيين فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب استاندار استان فارس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.3551 مورخ 1380.1.22 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به افزايش قيمت فروش گاز طبيعي در سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 4983 ـ 12.2 مورخ 1379.12.10 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتشار يكهزار و پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ب) تبصره (40) قانون بودجه سال1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكه پي جو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.29 بنا به پيشنهاد شماره 100.46139 مورخ 1379.12.23 وزارت پست و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و به [...ادامه]

قانون اجازه منظور نمودن عوارض توسعه تلفن سالهاي 1373 لغايت 1378 به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي‌مخابرات

قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن

قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

قانون متمم الحاقي به توافقنامه همكاريهاي كار و كارگري و اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون اساسنامه مؤسسه آموزشي اكو

‌قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لتوني

‌تصويب‌نامه راجع به قيمت خريد تضميني انواع برنج پر محصول براي سال زراعي 1379 ـ 1380 ‌وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس

قانون اصلاح ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن

‌اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 105.9733 مورخ 1379.12.22 سازمان مديريت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه تشويق صادر كنندگان نمونه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه تأسيس صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل [...ادامه]

قانون اصلاحيه پروتكل مونترال مصوبه نهمين اجلاس اعضاء مونترال 17 ـ 15 سپتامبر 1997 ميلادي (‌برابر با 26 ـ 24‌شهريور 1376 هجري شمسي)

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 34.96 ـ 105.836 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از بند اميرآباد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد شماره 4653.11 مورخ 1379.06.27 وزارت راه و [...ادامه]

‌برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد شماره 319.1518 ـ 105.5661 مورخ 1379.09.14 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1380 طرح‌هاي عمراني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تركيب اعضاي كميسيونهاي امور اجتماعي و فرهنگي هيأت دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شرايط خريد تضميني كشمش سبز و تيزآبي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد شماره 34.123 ـ 105.937 مورخ 1380.2.2 سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به حق التوليه و حق النظاره و اداره امور اماكن مذهبي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.952 مورخ 1380.01.29 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، [...ادامه]

قانون تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا

‌اصلاحيه آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 4666 ـ 925.110.8979.26 مورخ 1379.9.15 وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي جزء (5) بند (‌الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در‌نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (1337.4.3 هجري شمسي)

قانون الحاق دو تبصره به ماده (1) قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.5 بنا به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تركيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه دوم توسعه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 1021895 مورخ 1379.12.28 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص سرانه بيمه خدمات درماني خويش فرمايان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك‌سوسياليستي سريلانكا

قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

‌قانون اصلاح ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني

قانون اجازه واگذاري حق دريافت عوارض آزاد راههاي تهران ـ كرج و كرج ـ قزوين به بانك ملي ايران

قانون تسري قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت به كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

قانون توزيع يك هزار ميليارد ريال افزايش درآمد متفرقه در همه استانها براساس شاخصهاي لايحه بودجه سال 1380 كل‌كشور

‌آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي اسلامي كارگري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.05 بنا به پيشنهاد شماره 64914 مورخ 1374.10.19 وزارت كار [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اعتبارهاي موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 و سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.09 بنا به پيشنهاد شماره 56.957.1447 مورخ 1380.01.27 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به حذف (‌چاي) از فهرست كالاهاي قابل ورود ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.1386 مورخ 1380.02.05 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه‌هاي محدود موسوم به مادريد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3861 مورخ 1379.12.13 وزارت دادگستري و [...ادامه]

‌نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (‌سبد حمايتي) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع [...ادامه]

با نسخ معافيت دولت از تأديه هزينه دادرسي به موجب قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب دولت نيز مكلف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد. بسمه تعالي حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور سلام [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 4512.1.6.61 مورخ 1380.1.25 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 5417.6.61 مورخ 1380.1.27 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي‌نمايند

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (70) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.23 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي، قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 بنا به پيشنهاد شماره 1417.011 ـ 30 مورخ 1380.02.08 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.16 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1424 مورخ 1380.02.08 وزارت [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان خصوصي سازي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند «‌هـ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.23 بنا به پيشنهاد شماره 4.47 ـ 105.747 مورخ 1380.12.28 [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات به وزيران عضو شوراي اقتصاد هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1380 بنا به پيشنهاد شماره 67/34 ـ 581/105 مورخ 26/1/1380 سازمان [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان تعزيرات حكومتي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سنقر جناب آقاي مقيمي استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سرخس جناب آقاي مهندس مهرعليزاده استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان كاشمر جناب آقاي مهندس مهرعليزاده استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري [...ادامه]

طرح الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي

قانون استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي

قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتاب فروشان از پرداخت ماليات

قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب‌تيرماه 1354

قانون استفساريه قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازكارافتاده،‌اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل نه ماه متوالي يا يك سال متناوب‌داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 1375.9.7

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهراسلام آباد غرب جناب آقاي مقيمي استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري استان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان سرخس جناب آقاي مهندس مهرعليزاده استاندار محترم و رييس شوراي شهر سازي و معماري [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند «‌و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 105.40 مورخ 1380.1.6 سازمان مديريت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 2234.1.4.44 مورخ 1379.10.3 وزارت كشور [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع تسهيلات تكليفي موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 320.98 ـ 105.1435 مورخ 1380.2.15 سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بازگشايي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هنگ كنگ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 بنا به پيشنهاد شماره 442.2718 مورخ 1379.10.24 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه [...ادامه]

‌اصلاحيه قانون سازمان برق ايران ـ مصوب 1346 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 78215.530.100 مورخ 1379.12.11 وزارت نيرو به [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به قيمت فروش داروهاي دامي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.23 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه تكريم هنرمندان پيشكسوت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص واردات كالا ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.26 بنا به پيشنهاد شماره 10413 مورخ 1380.01.20 وزارت صنايع و [...ادامه]

آئين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني بر اساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص توزيع اعتبارات عمراني بين استانهاي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.06 بنا به پيشنهاد شماره 30.180 ـ 105.2060 مورخ 1380.02.31 سازمان [...ادامه]

‌موقوف الاجراشدن تصويب‌نامه معافيت مالياتي شركتهاي مخابرات استانها و شركت دولتي پست بانك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.02 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص اشتغال به كار بازنشستگان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.26 در اجراي بند (ل) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص نظارت حضرت آيت الله شاهرودي نسبت به مصرف ثلث مورد وضعيت موضوع بند (3) ماده(24) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.06 بنا به پيشنهاد شماره 1871.39459 ـ 30.5 مورخ 1379.10.22 وزارت [...ادامه]

قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي‌و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون‌بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص (‌هزينه‌هاي پيش بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.13 بنا به پيشنهاد شماره 617 ـ 33 مورخ 1380.02.22 سازمان [...ادامه]

اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران جناب آقاي مهندس الويري شهردار محترم تهران با توجه به تشكيل جلسه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات ـ مصوب 1374 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.12 بنا به پيشنهاد شماره 675.7186 ـ 30.5 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمانهاي ميراث [...ادامه]

قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحي بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين مصوب 1376.7.30

‌رأي شماره 28 الي 31 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ1379.1.28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانك تجارت ‌شماره هـ338.79. و 262 و 232 و 155 1380.3.17 ‌تاريخ: 1380.2.2 ‌شماره دادنامه: 28 ـ 29 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 365 ـ 1379.11.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 5000.669‌مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.4 ‌شماره هـ385.78. 1380.2.12 ‌تاريخ: 1379.11.30 ‌شماره دادنامه: 365 ‌كلاسه پرونده: 385.78 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري [...ادامه]

‌رأي شماره 390 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1000.10709‌مورخ 1377.7.26 سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ123.79 1380.2.19 ‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 390 [...ادامه]

‌رأي شماره 42 ـ 1380.2.16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به رأي 206 مورخ 1372.2.22 و535 مورخ 1372.4.22 كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها ‌شماره هـ 180.79 1380.3.17 ‌تاريخ 1380.2.16 ـ ـ ـ شماره دادنامه 42 [...ادامه]

‌رأي شماره 25 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص استفاده از مزاياي پنج ساله ارفاق مقرر در‌تبصره ماده 97 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها ‌شماره هـ 201.79 1380.3.17 ‌تاريخ 1380.2.2 ـ ـ ـ شماره دادنامه 25 [...ادامه]

‌رأي شماره 12 ـ 1380.1.26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رأي هيأت حل اختلاف جلسه 77‌مورخ 1376.12.13 ‌شماره هـ 436.78. 1380.2.22 ‌تاريخ 1380.1.26 ـ ـ ـ شماره دادنامه 12 [...ادامه]

‌رأي شماره 363 ـ 1379.11.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال سند مالكيت شماره 67363 مورخ1371.6.21 ‌شماره هـ 39.78. 1380.2.12 ‌تاريخ 1379.11.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 363 ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان زنجان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16350 مورخ 1378.06.13 وزارت كشور و [...ادامه]

‌رأي شماره 381 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11 ‌شماره هـ234.79. 1380.2.13 ‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 381 [...ادامه]

‌رأي شماره 388 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ1373.6.6 وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌شماره هـ122.79. 1380.2.13 ‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 388 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 27 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ماده 2 آيين‌نامه مسابقات‌فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاه‌هاي كشور سال 1380 ـ 1379 فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‌شماره هـ351.79. 1380.3.17 ‌تاريخ 1380.2.2 ـ ـ ـ شماره دادنامه 27 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 397 ـ 1379.12.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به حكم كارگزيني 1373.12.24‌و الزام به صدور حكم كارگزيني رسمي ‌شماره هـ118.79. 1380.2.25 ‌تاريخ 1379.12.21 ـ ـ ـ شماره دادنامه 397 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 380 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 9334.73 مورخ1373.11.24 ‌شماره هـ407.78. 1380.2.25 ‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 380 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 379 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به اخراج و درخواست ابطال‌نظريه هسته گزينش و اعاده به كار با احتساب حقوق و مزاياي دوره اخراج ‌نقل از شماره 16400 ـ 1380.4.3 روزنامه رسمي ‌شماره هـ59.79. 1380.2.19 ‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغيير نام بخش اركوازي در استان ايلام ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74426 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و [...ادامه]

‌رأي شماره 386 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه برق‌و شرايط عمومي آنها ‌شماره هـ372.78. 1380.2.19 ‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 386 ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغيير نام شهر سوريان به شهر بوانات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.70569 مورخ 1379.10.27 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش آسمينون در استان كرمان هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74491 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تبديل روستاي دوست محمد به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.74457 مورخ 1379.11.09 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي آبگرم در استان قزوين به شهر آبگرم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8720 مورخ 1379.07.27 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به شرايط خريد تضميني كشمكش سبز و تيزآبي ‌وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1380.02.05 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اصلاح مرز دهستان تودشك و گاوخوني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.76095 مورخ 1379.11.13 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام بخش سراب باغ به بخش كلات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1187 مورخ 1378.01.30 وزارت كشور به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ادغام روستاي كنجدآباد باروستاهاي وداغ، ورزنه، فيلاخص و تبديل به شهر گلشهر هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 84925/4/1 مورخ 8/12/1379 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغيير نام دهستان خرمارود به دهستان خرمارود جنوبي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.90170 مورخ 1379.12.23 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص توزيع و ابلاغ اعتبارات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل [...ادامه]

‌ضوابط چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه با هيأت‌هاي اجرايي و بازرسي وزارت كشور و نظارت بر‌انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري و ميان دوره‌اي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري همكاري مي‌نمايند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 22574.1.6.61 مورخ 1380.03.09 وزارت كشور [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1.4090 مورخ 1380.2.5 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نصرآباد به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد 1.4.76098 مورخ 1379.11.13 وزارت كشور و به [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ‌نظر به اينكه در سطر دوم ماده (1) آيين‌نامه بند(‌د) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 52.86982 مورخ 1379.09.21 وزارتخانه‌هاي راه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به نحوه و مدت مأموريت كليه كاركنان اعزامي دستگاه‌هاي دولتي به خارج از كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.13 بنا به پيشنهاد شماره .20222خ1. مورخ 1376.08.29 وزارت اطلاعات و [...ادامه]

قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي

‌تصويب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.09 بنا به پيشنهاد شماره 789 ـ 33 مورخ 1380.03.08 سازمان [...ادامه]

آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي

‌اصلاح رديف (12) جدول شماره (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 320.215 ـ 105.2622 مورخ 1380.3.16 سازمان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اطلاع رساني صحيح شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، به منظور فراهم [...ادامه]

‌ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 319.1608 ـ 105.7199 مورخ 1379.10.18 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيرا پزشكان وظيفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 1.5851 مورخ 1379.3.3 وزارت فرهنگ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص روشهاي مصالحه مربوط به بازسازي مناطق جنگزده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 6893 مورخ 1380.02.22 نماينده ويژه رييس [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌نظر به اينكه در جداول پيوست آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم [...ادامه]

‌قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

‌تصويب‌نامه در خصوص استفاده از حريم دريا براي احداث تأسيسات ساحلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره .21532‌و مورخ 1379.06.19 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بند «هـ» ماده (2) و بند (4) قسمت «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، در اجراي بند [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از فرودگاه كنارك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره .7940م‌الف مورخ 1379.10.20 وزارت كشور و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ساده سازي، تسريع، تسهيل و تصحيح ارتباطات و استاندارد نمودن فرآيندها و روش هاي عمومي شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به زمينه سازي براي استقرار نظام مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ارائه خدمات در دستگاه هاي دولتي شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت شماره گذاري اتوبوس‌هاي شهري مصرف كننده گازوييل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 9288 ـ 1 مورخ 1380.03.12 سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ورود و خروج اتباع ايراني و خارجي و حمل و نقل و تجارت بين‌المللي از گذرگان مرزي «‌ساري سو»‌در استان آذربايجان غربي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 8516.11 مورخ 1379.09.19 وزارت راه و [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.23 بنا به پيشنهاد شماره 1.5538 مورخ 1380.03.08 وزارت فرهنگ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 61.4979.37215 مورخ 1379.10.10 وزارت امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «‌هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به معافيت كليه كالاهاي صنايع دستي از سپردن پيمان ارزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 1021801 مورخ 1379.12.27 وزارت صنايع [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ميزان سود علي الحساب اوراق مشاركت هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد بند (ح) تبصره (40) قانون بودجه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره «2» به ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.16 بنا به پيشنهاد شماره 2351.100.02 مورخ 1379.5.9 وزارت مسكن و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.64300 مورخ 1379.10.11 وزارت كشور [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع تشكيل ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2658 ـ 730.901.2 مورخ 1379.12.17‌وزارت امور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني نقره خام ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.18364 مورخ 1379.12.08 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌آيين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.10807.10.1621 مورخ 1379.4.21 وزارت [...ادامه]

‌تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 6554.10.100 مورخ 1380.02.26 وزارت نيرو و [...ادامه]

قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و‌جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي دموكراتيك سريلانكا به منظور‌اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد

‌قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد

‌قانون تغيير قانون اصلاح بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه ـ مصوب 1370 ـ و اصلاح ماده (33) قانون گذرنامه ـ ‌مصوب 1351 ـ

قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و‌پرورش

قانون به هزينه قطعي منظور نمودن درآمد موضوع لايحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك روز درآمد حاصل از‌صادرات نفت براي فعاليت‌هاي عمراني استانها

قانون اصلاح ماده (58) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

‌تصويب‌نامه راجع به ايجاد دهستان امامزاده حمزه علي در شهرستان بروجن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3141 مورخ 1379.06.14 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي و اعتبار صادراتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت قطر

‌اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 100.12375 مورخ 1377.11.27 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به بيمارستانهاي قابل واگذاري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.30 بنا به پيشنهاد شماره 01.2494س ـ 105.2925 مورخ 1380.03.27 سازمان [...ادامه]

قانون اصلاح بند (2) قانون اصلاح بندهاي (‌ز) و (ح) ماده (84) و بند (ج) ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور

‌قانون اصلاح بند (1) تبصره (1) ماده (3) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات

- حضرت ايت الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته) رياست محترم قوه قضائيه سلام عليكم: [...ادامه]

قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر‌سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا

قانون پذيرش اصلاحيه بند (‌الف) ماده (14) اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار وزراي عضو شوراي عالي مناطق ازاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 27/9/1379 با توجه به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1379.09.27 با [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تعيين عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد قشم وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 27/9/1379 با [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند (‌الف) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.03 بنا به پيشنهاد شماره 52.821.7769 مورخ 1380.03.13 وزارت امور [...ادامه]

آيين نامه معالجه و از كار افتادگي ورزشي هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 55601/1 مورخ 25/11/1379 سازمان [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 48830 مورخ 1379.10.28 معاونت حقوقي [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.1834 مورخ 1379.4.6 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به پرداخت جايزه به واحدهاي نساجي صادركننده محصولات نساجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.06 بنا به پيشنهاد شماره 1017576 مورخ 1379.10.12 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌رأي شماره 373 الي 377 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 149.2‌سازمان تأمين اجتماعي (‌تصويب نامه شوراي عالي تأمين اجتماعي) ‌شماره هـ111.78. و 182.78 و 453.78 و 71.79 و 134.79 1380.3.28 ‌تاريخ: 1379.12.7 ـ ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 54 و 55 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده مرخصي استحقاقي به شرح‌دادنامه‌هاي شماره 2024، 2025، 2026، 2029 ‌شماره هـ46.79. و 398.78 1380.3.28 ‌تاريخ: 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه: [...ادامه]

‌رأي شماره 63 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ‌شماره هـ289.79. 1380.4.3 ‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 63 ـ [...ادامه]

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات

قانون استفساريه در خصوص تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب1373

‌تصويب‌نامه راجع به معافيت مواد اوليه، قطعات و لوازم ماشين آلات صنعتي از سپردن تعهد يا پيمان ارزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 5057 ـ 12.2 مورخ 1379.12.15 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 5250 ـ 12.2 مورخ 1379.12.28 [...ادامه]

‌رأي شماره 72 ـ 1380.3.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌شماره هـ164.79. 1380.4.9 ‌تاريخ 1380.3.6 ـ ـ ـ شماره دادنامه 72 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 56 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بندهاي 5 ـ 1 ـ 2 و5 ـ 1 ـ 3 طرح جامع شهر كرج مصوب 1368.10.25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ‌شماره هـ295.78. 1380.4.9 ‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 56 ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.06 به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.3 به استناد بند«‌هـ» ماده(60)(‌اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.3664 مورخ 1380.3.16 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.13 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (14) آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1378.12.25 با [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1954 ميلادي (1333 هجري شمسي) لاهه در‌خصوص حمايت از اموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

‌آيين‌نامه محل تأسيس دفاتر مطبوعات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.4562.10.654 مورخ 1379.2.22 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (45) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ـ مصوب 1367 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد شماره 30.4884.011 مورخ 1380.04.17 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص داروهاي مورد تعهد سازمانهاي بيمه گر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.27 بنا به پيشنهاد شماره 16004 مورخ 1379.10.18 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و‌آلرژي در مركز طبي كودكان موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان‌موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع اعتبار مندرج در جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29)‌قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه مواد و انرژي موضوع‌ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1139 ـ 33 مورخ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (‌الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره 12393 مورخ 1380.04.13 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌قانون پذيرش يادداشت تفاهم در زمينه كنترل و بازرسي كشور صاحب بندر براي منطقه اقيانوس هند

‌آيين‌نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 18762.1.3.31 مورخ 1380.4.16 وزارت كشور [...ادامه]

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364)آيين نامه اجرايي قانون مزبور بشرح زير تصويب مي گردد:

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنابه پيشنهاد شماره 52.391.3925 مورخ 1380.2.15 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

‌سياست‌هاي دولت در مورد صيانت از جنگل‌هاي شمال كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.24 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي‌سريلانكا

‌تصويب‌نامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشكده صنايع رنگ موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد دانشنامه فارسي موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه مطالعات علوم شناختي موضوع‌ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه پليمر ايران موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه علوم انساني موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ژنتيك موضوع ماده (172) قانون‌مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام دانشگاه علوم انساني مفيد (‌قم)‌موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي‌آموزش عالي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و‌مهندسي زلزله موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي‌پيشرفته و علوم محيطي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي‌شيراز موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و‌تكنولوژي زيستي موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد اميركبير موضوع ماده (172) قانون‌مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي‌موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سرو‌گردن مجتمع رسول اكرم (ص) موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مؤسسه اقيانوس‌شناسي موضوع ماده(172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999ف مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1259 ـ 33 مورخ 1380.4.18 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام انستيتو تحقيقات تغذيه موضوع‌ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌رأي شماره 64 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامه‌شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه ‌شماره هـ98.79. 1380.4.13 ‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 64 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 93 ـ 1380.3.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قرار گرفتن قطعه زمين مورد نظر شاكي در‌طرح فضاي سبز و عدم تعهد شهرداري قم در قبال واگذاري قطعه زمين معوض ‌شماره هـ26.79. 1380.4.12 ‌تاريخ 1380.3.27 ـ ـ ـ شماره دادنامه 93 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 34 ـ 1380.2.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 43 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي‌تعرفه‌هاي برق ‌شماره هـ33.79. 1380.4.14 ‌تاريخ 1380.2.9 ـ ـ ـ شماره دادنامه 34 ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان كوهرنگ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3141 مورخ 1379.06.14 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان عجب شير هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 64300/42/4/1 مورخ 11/10/1379 وزارت [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 1375.03.27 وزارت بهداشت، [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نظر به اينكه در آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي [...ادامه]

رأي شماره 96 و 97 ـ 1380.4.3‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20‌مبني بر عدم موافقت كميسيون با صدور پروانه تأسيس ‌شماره هـ462.78. و 91.79 1380.4.30 ‌تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره [...ادامه]

‌رأي شماره 51 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705‌مورخ 1377.6.2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ‌شماره هـ153.79. 1380.4.19 ‌تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 51 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 61 و 62 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه‌هاي شماره 898.8213‌مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ‌شماره هـ423.78. ـ هـ438.78 1380.4.17 ‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره [...ادامه]

اصلاحيه مصوبة شمارة 430/013 ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري نظر به اينكه در مصوبة شمارة 430/013 ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري كه [...ادامه]

‌رأي شماره 52 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800‌د2.‌مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ‌شماره هـ142.79. 1380.4.11 ‌تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 52 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 103 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ1379.3.21 سازمان محيط زيست ‌شماره هـ15.80. 1380.4.30 ‌تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره دادنامه 103 ـ [...ادامه]

‌‌رأي شماره 77 ـ 1380.3.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه‌هاي شماره .22983‌و مورخ1368.8.8 و .21876‌و مورخ 1367.8.3 سازمان زمين شهري ‌شماره هـ66.79. 1380.4.24 ‌تاريخ 1380.3.13 ـ ـ ـ شماره دادنامه 77 ـ [...ادامه]

قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي

‌رأي شماره 89 ـ 1380.3.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .2856م321.‌مورخ 1375.8.5 فرماندار قزوين ‌شماره هـ308.77. 1380.4.20 ‌تاريخ 1380.3.27 ـ ـ ـ شماره دادنامه 89 ـ [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي جزء (3) بند (‌الف) و بندهاي (ب) و (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.13 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه، سازمان مديريت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (172)‌قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 3902/94 ـ 3920/105 مورخ 12/4/1380 سازمان [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.03 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 25177.20.100 مورخ 1379.05.05 وزارتخانه‌هاي نيرو [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهره برداري شبكه‌هاي تلفن همراه، تلفن ثابت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد شماره 100.12800 مورخ 1380.04.12 وزارت پست و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص همترازي رييس بنياد ايران‌شناسي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.03 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به صادركنندگان كالاهاي غير نفتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 1.13725 مورخ 1379.12.20 وزارت بازرگاني [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 319.1546 ـ 105.6083 مورخ 1379.9.22 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اضافه كار ساعتي كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 01.4411.41 مورخ 1380.02.05 سازمان زندان‌ها و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره‌هاي 24206.113.26.10473 مورخ 1380.5.3 وزارت دفاع و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 3487 ـ 105.414 مورخ 1380.1.29 سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام روستاي كلاته آشتيان به روستاي كلاغ آشتيان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.17905 مورخ 1379.05.24 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در بخش مركزي شهرستان كاشان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.76449 مورخ 1379.11.15 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه الحاق ماده 11 به آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.1139 مورخ 1380.03.13 وزارت تعاون [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي موضوع‌ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد شماره .2999‌و مورخ 1380.03.30 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام بنياد ايران‌شناسي موضوع ماده (172)‌قانون مالياتهاي مستقيم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.13 بنا به پيشنهاد بنياد ايران‌شناسي و به استناد ماده (172) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2670 مورخ 1380.01.20 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 113.26.10354 ـ 242061 مورخ 1380.4.20 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان قزوين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18069 مورخ 1380.02.29 وزارت كشور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش پاريز در استان كرمان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6811 مورخ 1380.02.01 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره 19894ت23253‌هـ مورخ 1379.5.17 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 105.529 مورخ 1380.4.31 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 4762.11 مورخ 1380.5.2 وزارت راه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 319.1897 ـ 105.5515 مورخ 1380.5.2 سازمان [...ادامه]

‌رأي شماره 188 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه 116.2301 مورخ1377.2.9 و .11415ك مورخ 1377.6.23 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌شماره هـ32.79. 1380.5.11 ‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 118 [...ادامه]

‌رأي شماره 109 ـ 1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌هاي برق موضوع‌بخشنامه شماره 3936.30.100 مورخ 1378.12.28 ‌شماره هـ343.79. 1380.5.13 ‌تاريخ 1380.4.10 ـ ـ ـ شماره دادنامه 109 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 119 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42‌مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران ‌شماره هـ152.79. 1380.5.9 ‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 119 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 95 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ1376.5.11 وزير جهاد سازندگي ‌شماره هـ196.79. 1380.5.9 ‌تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ دادنامه 95 ـ ـ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي قشلاق جيتو از دهستان فيلستان و الحاق آن به دهستان بهنام پازوكي جنوبي هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1380 بنا به پيشنهاد شماره 8425/42/1 مورخ 4/2/1380 وزارت [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 319.1898 ـ 105.5520 مورخ 1380.5.2 سازمان [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (29) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .59192ت24090‌هـ مورخ 1379.12.23 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.7 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تبديل نوش آباد به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.2206 مورخ 1380.01.19 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات در استان بوشهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9624 مورخ 1380.02.08 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.20512 مورخ 1380.4.31 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي رديفهاي (1)، (2) و (4) بند (‌الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 4.1280. س 105..5387 مورخ 1380.5.1 [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .61212ت11555‌هـ مورخ 1374.2.27 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.3243 مورخ 1379.3.10 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌رأي شماره 120 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد استرداد زمين واگذار شده به شرح دادنامه‌شماره 1066 مورخ 1376.7.21 ‌شماره هـ285.78. 1380.5.13 ‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 120 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 125 ـ 1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه‌كميسيون فني و روش‌هاي بانكها مورخ 1376.11.28 ‌شماره هـ259.78. 1380.5.15 ‌تاريخ 1380.4.31 ـ ـ ـ شماره دادنامه 125 ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 124 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمان‌مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك ‌شماره هـ188.79. 1380.5.15 ‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 124 ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركتهاي دولتي به حساب خزانه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 56.143.77 مورخ 1380.01.25 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي)تبصره (10) [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 1.2452 مورخ 1380.5.9 وزارت تعاون و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد شماره 106277 مورخ 1380.04.24 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص شركتهاي وابسته و تابعه دستگاه هاي اجرايي هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پيشنهاد شماره 2197/1107/56 مورخ 1/2/1380 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به الحاق تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.14 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌نظر به اينكه شماره‌هاي مواد 5، 6، 8 و 9 آيين‌نامه اجرايي ماده(117) قانون برنامه سوم [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اوراق مشاركت موضوع بند (‌و) تبصره (40) قانون‌بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه بند «‌و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع‌شيوه‌هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور [...ادامه]

‌تصويب27/‌نامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1378.12.25 با [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به وجوه پرداختي اشخاص براي كمك به انتفاضه فلسطين، به عنوان هزينه‌هاي مالياتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 397.40249 ـ 30.5 مورخ 1380.02.05 وزارت [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «‌و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.24 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بندهاي (ب) و (ي)تبصره (10) [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.24 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص شركتهاي مادر تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 105.5547 مورخ 1380.05.02 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مادر تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 105.5547 مورخ 1380.05.02 سازمان مديريت [...ادامه]

‌راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 319.1927 ـ 105.6310 مورخ 1380.05.15 سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به خريد برنج پر محصول داخلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق فهرست سهام قابل فروش سازمان خصوصي سازي موضوع بند (‌الف) ماده (14) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به پيشنهاد شماره 17749 مورخ 1380.05.17 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.21 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي كمك به انجمن حمايت از بيماران سرطاني استان‌يزد، به عنوان هزينه‌هاي مالياتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 470.2339 ـ 30.5 مورخ 1380.02.30 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به بودجه سال 1380 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قم و چابهار ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در [...ادامه]

قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك

‌تصويب‌نامه در خصوص محل سر كنسولگري دولت جمهوري تركمنستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.203.200.107 وزارت امور خارجه و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص بند (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد شماره 4704.11 مورخ 1380.05.01 وزارت راه [...ادامه]

‌اهداف كمي بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در برنامه سوم توسعه كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.10 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 105.62063 مورخ 1380.5.14 سازمان مديريت و [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه

قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران

قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 1371

‌تصويب‌نامه در خصوص استمهال تسهيلات اعتباري كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل خسارت ديده‌اند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد شماره 105.7121 مورخ 1380.05.24 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران‌مشمول قانون كار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 31389 مورخ 1379.12.2 معاونت حقوقي و [...ادامه]

قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر سال 1961 ميلادي برابر با 1340‌هجري شمسي

‌اصلاحيه آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 490.100.02 مورخ 1380.2.3 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.21 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «‌الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور شماره16441 ت 24960 هـ  3/5/1380  1380.04.27 ـ 775 ‌شماره 20759 . ت 24960 هـ 1380.5.3 ‌هيأت [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور 1380.04.20 ـ 639 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب نامه‌هاي مربوط به صادرات و واردات كالا ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.31 بنا به پيشنهاد شماره 1.3993 مورخ 1380.3.27 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور شماره 27431ت 24656 هـ 12/6/1380 1380.06.07 ـ 1071 ‌شماره 27431 . ت 24656 هـ 1380.6.12  ‌هيأت [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور 1380.08.16 ـ 1327 ‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 1380.12.22 ـ 2018 ‌شماره 58817 . ت 26116 هـ 1380.12.25 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين فوق‌العاده مديريت رؤساي دانشگاه‌ها 1380.01.26 ـ 23 "‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي" [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و‌شرايط ورود كالاهاي وارداتي به وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380.04.31 ـ 1449 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.31 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول‌بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند شماره 43016ت25705‌هـ 29/10/1380 1380.10.23 ـ 1531 ‌شماره .43016ت25705‌هـ 1380.10.29 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش آسارا در شهرستان كرج ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.75723 مورخ 1379.11.12 وزارت كشور، و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد تعيين استاندار كرمانشاه شماره 31957ت25261‌هـ 10/7/1380 1380.07.04 ـ 1193 ‌شماره .31957ت25261‌هـ 1380.07.10 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده مناطق آزاد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .79.12.2336ن مورخ 1379.08.02 شوراي عالي [...ادامه]

قانون پذيرش موافقتنامه تأسيس كميسيون منطقه‌اي براي ماهيگيري

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلا روس

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند «‌د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.959. ش ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 15.100 مورخ 1380.02.25 وزارت دادگستري و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 56.2614.7003 مورخ 1380.03.21 وزارت امور [...ادامه]

‌تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 03.003س ـ 105.25410 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اموال غيرمنقول وزارت راه و ترابري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد شماره 2341.11‌مورخ 1380.3.6 وزارت راه و ترابري [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 1.2836 مورخ 1380.03.17 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص مشاركت شركتهاي خدمات مشاوره‌اي ايران با شركتهاي مهندسي خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 12.201106 مورخ 1380.03.24 وزارت نفت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ورود كالا از بنادر خرمشهر و آبادان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.6364 مورخ 1380.04.30 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعرفه دستمزد چاپ و صحافي شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد شماره 52.877.8491 مورخ 1380.03.21 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1380 طرح‌هاي‌عمراني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.7 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/658 مورخ 10/2/1380 وزارت [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 708.12.6 م . 4 ن مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت خيز ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 91.3995-105.4083 مورخ 1380.4.13 سازمان مديريت و [...ادامه]

قانون اجراي اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري

قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379

‌رأي شماره 127-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد فرآورده‌هاي توليدي شركت الباقيات و‌الصالحات ‌شماره هـ359.79. 1380.6.5 ‌تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 127 -- ـ كلاسه پرونده 359.79 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي شماره 137-1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مواد 1 و 2 آيين‌نامه اجرايي قانون‌نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1378.2.26 قوه قضائيه ‌شماره هـ119.79. 1380.6.5 ‌تاريخ 1380.4.31 -- ـ شماره دادنامه 137 -- ـ كلاسه پرونده 119.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 154-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ1375.9.28 وزير كشور ‌شماره هـ273.79. 1380.6.5 ‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 154 -- ـ كلاسه پرونده 273.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 114-1380.4.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي‌به پرونده قاچاق كالا و ارز ‌شماره هـ378.79. 1380.6.5 ‌تاريخ 1380.4.10 -- ـ شماره دادنامه 114 -- ـ كلاسه پرونده 378.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي هيأت عمومي - ‌مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.3.9 [...ادامه]

‌رأي شماره 160-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صدور پروانه ساختماني مسكوني ‌شماره هـ383.79. 1380.6.11 ‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 160 -- ـ كلاسه پرونده 383.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 146-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.1681.28541-30‌مورخ 1374.8.4 وزير امور اقتصادي و دارايي ‌شماره هـ245.79. 1380.6.19 ‌تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 146 -- ـ كلاسه پرونده 245.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 148-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.18976 مورخ1374.10.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ... ‌شماره هـ37.80. 1380.6.19 ‌تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 148 -- ـ كلاسه پرونده 37.80 ‌مرجع [...ادامه]

‌آيين‌نامه تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و‌نظارت بر حسن جريان انتخابات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره .35946‌و مورخ 1379.10.05 وزارت جهاد [...ادامه]

‌رأي شماره 177-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1‌مورخ 1379.4.11 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌شماره هـ408.79. 1380.6.17 ‌تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 177 -- ـ كلاسه پرونده 408.79 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي شماره 129-1380.4.24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها و مراتع كشور ‌شماره هـ416.79. 1380.6.11 ‌تاريخ 1380.4.24 -- ـ شماره دادنامه 129 -- ـ كلاسه پرونده 416.79 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي شماره 155-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص محكوميت كيفري مشمولين قانون كار ‌شماره هـ58.80. و 93 1380.6.19 ‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 155 -- ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 153-1380.5.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ1379.2.18 وزير نيرو ‌شماره هـ295.79. 1380.6.24 ‌تاريخ 1380.5.14 -- ـ شماره دادنامه 153 -- ـ كلاسه پرونده 295.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي در خصوص افزايش مبالغ جريمه شماره 9782/500 27/6/1380 مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست تصوير مصوبه شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون احتساب قسمتي از خدمات اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان خدمت دوره ضرورت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2410.111.01.3097 مورخ 1379.9.14 وزارت دفاع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي به صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 56300 مورخ 1379.05.10 وزارت كار و [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي تشكيل و وظايف مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين اعضاي انتخابي شوراي مركزي سازمان‌نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 33162 . و مورخ 1379.9.14 [...ادامه]

آيين نامه نرخ و مأخذه بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 28608/52 مورخ 17/3/1379 سازمان [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌‌تصويب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.11 بنا به پيشنهاد شماره 1.5366 مورخ 1380.04.14 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص احداث صنعت در دهستان مراوه تپه، كرند، ارتك، مزرعه، جعفرباي شرقي و غربي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 25416.1 مورخ 1379.09.06 استانداري گلستان و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.14 بنا به پيشنهاد شماره 13232 مورخ 1379.9.17 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند هاي (ب) و (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1380 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه شهركرد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 91509.11 مورخ 1380.01.09 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور كيفري) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد مورخ 1378.11.24 وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.18 بنا به پيشنهاد شماره 109999 مورخ 1380.06.18 وزارت صنايع و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پارس آباد جناب آقاي مهندس طهايي استاندار محترم شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل در اجراي بند [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.18 بنا به پيشنهاد شماره 25034 مورخ 1380.5.28 معاونت حقوقي و [...ادامه]

قانون تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات (I.T.U) طي‌كنفرانس سران مختار (‌مينياپوليس ـ 1998) و اجازه تصويب اسناد آن

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مشكين شهر جناب آقاي مهندس طهايي استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل در [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص انتصاب استاندار مازندران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 59041.1 مورخ 1380.06.13 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص انتصاب استاندار يزد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 59041.1 مورخ 1380.06.13 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي نحوه مصرف اعتبارات تحقيقاتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 3.11788‌وش ـ 105.7774 مورخ 1379.11.04 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (194) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 14801 مورخ 1379.9.26 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 11439 مورخ 1379.09.14 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

‌اصلاحيه آيين‌نامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ـ مصوب 1348 ـ آقاي سيد حميد كلانتري به عنوان استاندار يزد منصوب مي‌شود. ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين تركيب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.18 بنا به پيشنهاد شماره 1000.8774 مورخ 1380.06.07 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع تبصره الحاقي به ماده (27) آيين‌نامه استخدامي شهرداريهاي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.18 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ايجاد بازارچه‌هاي مشترك مرزي، در مناطق كنگان و گناوه در استان بوشهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.14 بنا به پيشنهاد شماره 74707.5.53 مورخ 1379.11.10 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (‌سهامي خاص) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 6683.11 مورخ 1380.06.21 وزارت راه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين استاندار قزوين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 63271.1 مورخ 1380.06.26 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين رييس كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 442.1354 مورخ 1380.06.12 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص استمهال تسهيلات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل استانهاي گلستان و‌خراسان خسارت ديده‌اند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.21 بنا به پيشنهاد شماره 40.1382-105.8551 مورخ 1380.06.21 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به ادغام روستاي كفراج و حاجي آباد كفراج ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16671 مورخ 1380.02.25 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به انتزاع روستاي الازمن از دهستان استرآباد و الحاق آن به دهستان زرين گل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.31330 مورخ 1380.04.04 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص انتزاع بخشهاي ورزقان و خاروانا از شهرستان اهر و تبديل به «‌شهرستان ارسباران» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.90074 مورخ 1379.12.23 وزارت كشور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18867 مورخ 1380.2.31 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تبديل روستاي فاضل آباد به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.30566 مورخ 1380.04.02 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغيير نام شهرستان لار به لارستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.25950 مورخ 1380.03.19 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخه 1380.7.4 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 1010090 مورخ 1380.6.19 وزارت صنايع [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 4.2006. ش ـ 105.8482 [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه داخلي هيأت دولت ‌هيأت وزيران در جلسه 1380.6.28 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزرا عضو شوراي پول و اعتبار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 37046 مورخ 1380.06.28 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار كردستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 63940.1 مورخ 1380.06.28 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 35629 مورخ 1380.06.20 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمين انجام تعهدات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 1677-33 مورخ 1380.05.17 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاحيه جدول افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور تحت پوشش وزارتخانه‌هاي‌علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.01 بنا به پيشنهاد شماره .5540‌و مورخ 1380.05.30 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي بورس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 36821 مورخ 1380.06.27 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 319.1660-105.8427 مورخ 1379.11.19 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تركيب اعضاي كميسيون امور اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 73196 مورخ 1380.06.12 وزارت كار و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين استاندار استان زنجان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 64232.1 مورخ 1380.06.29 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1905 . م . 103 مورخ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد تعيين استاندار كرمانشاه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 63271.1 مورخ 1380.06.26 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اساسنامه بانك صنعت و معدن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 10395 مورخ 1380.1.20 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار استان گيلان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 64232.1 مورخ 1380.06.29 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تبصره يك ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 2743.4703-30.5 مورخ 1380.05.28 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص نصب و تجهيز مخازن ذخيره آب در واحدهاي آموزشي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.28 بنا به پيشنهاد شماره 92.7843-105.8974 مورخ 1380.06.28 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اموال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.07 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به فروش يك دستگاه ساختمان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 109645 مورخ 1380.06.12 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ايجاد شهركهاي صنعتي در 14 استان كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران، موضوع [...ادامه]

‌اصلاح تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.4 بنا به پيشنهاد شماره 33500 مورخ 1380.6.29 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات

‌اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 12683 مورخ 1379.8.25 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تركيب كميسيون سياسي ـ دفاعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.08 بنا به پيشنهاد شماره 30321 مورخ 1380.06.31 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ايجاد بازارچه مشترك مرزي صيادي پسابندر در شهرستان چابهار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .2029م103. مورخ 1380.06.12 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (139) و بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.11 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده وزارت صنايع و معادن در هيأت حمايت از صنايع ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره 1010713 مورخ 1380.06.27 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به واردات پانصدهزار (500.000) تن جو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پيشنهاد شماره 28.11790.011 مورخ 1380.05.23 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به جابجايي بخشي از سهميه ساليانه بازارچه‌هاي مرزي به سهميه مبادلات مرزي استان سيستان و‌بلوچستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره .2029م103. مورخ 1380.06.12 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين نامه ستاد حقوق بشر

اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نظر به اينكه در رديف (27) فهرست پيوست اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات [...ادامه]

رأي شماره 184-1380.6.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره54.109.1252.179948 مورخ 1376.11.4 معاونت حقوقي و نظارت گمرك ‌شماره هـ280.78. 1380.7.5 ‌تاريخ 1380.6.11 -- ـ شماره دادنامه 184 -- ـ كلاسه پرونده 280.78 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي شماره 178-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامه شماره .23510ت18060 هـ مورخ1378.8.10 هيأت وزيران ‌شماره هـ243.79. 1380.6.25 ‌تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 178 -- ـ كلاسه پرونده 243.79 ‌مرجع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به شهرك صنعتي اشتهارد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.11679 مورخ 1379.10.25 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي كميسيون بررسي اعطاي نشانهاي دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.08 بنا به پيشنهاد شماره 28756 مورخ 1380.06.24 دفتر رييس جمهور [...ادامه]

رأي شماره 163 الي 165-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه‌شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ163.79 و 211.78 و 205.79 1380.7.21 ‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 163 و [...ادامه]

‌رأي شماره 173-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه‌مصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران ـ كرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالكين اراضي مذكور ‌شماره هـ414.79. 1380.7.21 ‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 173 -- ـ كلاسه پرونده 414.79 ‌مرجع [...ادامه]

‌رأي شماره 172-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ‌شماره هـ266.79. 1380.7.21 ‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 172 -- ـ كلاسه پرونده 266.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.1704 مورخ 1380.2.9 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني

تجديد نظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده (11) قانون تجديد نظر آراء‌ دادگاه ها يكي از وظايف محول به اوست. حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار [...ادامه]

قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي في‌مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

‌تصويب‌نامه در خصوص انتزاع روستاي طلايه از دهستان سادات محمودي و الحاق آن به دهستان سردشت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5897 مورخ 1378.4.8 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.25 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.29 بنا به پيشنهاد شماره 1.3361 مورخ 1380.6.31 وزارت تعاون و [...ادامه]

قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي

قانون موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (‌دالان) حمل و نقل بين‌المللي شمال ـ جنوب

قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي‌مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

‌تصويب‌نامه راجع به ميزان بيمه شركتهاي حمل و نقل هوايي ايراني به خارج از كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 9989.11 مورخ 1380.8.2 وزارت راه و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص مشاركت شركت MME) Mines & Metals Engineering) در شركت فولاد خوزستان وزراي عضو شوراي عالي سرمايه گذاري در جلسه مورخ 2/2/1380 با رعايت تصويب نامه شماره [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به معافيت كالاهاي مربوط به راه آهن شهري اصفهان (‌مترو)، از پرداخت سود بازرگاني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.11 بنا به پيشنهاد شماره 9621.1.332 مورخ 1379.09.23 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد شماره 42432 مورخ 1380.07.28 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به فروش ساختمان مازاد فرمانداري همدان هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 21/1/11735 مورخ 26/4/1378 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به احداث بازارچه مرزي در منطقه سرپل ذهاب استان كرمانشاه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 1.10691 مورخ 1380.7.14 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به خريد برنج پر محصول داخلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.11374 مورخ 1380.7.25 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 74233 مورخ 1380.06.14 وزارت كار و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار كرمان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد شماره 70939.1 مورخ 1380.07.17 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .63831ت20637‌هـ مورخ 1377.12.2 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 2.2990-441.202 مورخ 1380.07.16 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .25338ت24794‌هـ مورخ 1380.5.29 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره .4253م.ص مورخ 1380.07.29 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تصميمهاي وزيران عضو شوراي عالي اشتغال ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 320.677-105.11035 مورخ 1380.08.01 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .34782ت23626‌هـ مورخ 1379.8.15 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.22 به استناد تبصره (43) دايمي قانون بودجه اصلاحي سل [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (143) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.7.22 بنا پيشنهاد شماره 319.1984-105.10301 مورخ 1380.7.21 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به شماره گذاري خودرو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد شماره 115.02.10625-24205 مورخ 1380.05.24 وزارت دفاع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تعيين دستگاه اجرايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار استان تهران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 74454.1 مورخ 1380.07.28 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ادغام روستاي كنجدآباد با روستاهاي وداغ، ورزنه، فيلاخص و تبديل به شهر گلشهر شماره 120883/ت 24269 هـ 23/3/1380 1380.03.16 ـ 312 ‌شماره 120883 . ت 24269 هـ 1380.3.23 هيأت وزيران [...ادامه]

قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور

اصلاح آئين نامه اجرائي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 651/320 ـ 10717/105 مورخ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي رفع اختلاف حقوقي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.29 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به كالاهاي اهدايي خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پيشنهاد شماره 14.11340 مورخ 1380.07.16 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيارات دولت ناشي از قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب1368 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.09 بنا به پيشنهاد شماره 34.1134-105.10608 مورخ 1380.07.25 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص انتصاب معاون اشتغال ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.13 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تسهيلات مالي از منابع خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.04 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 6861 مورخ 1379.2.24 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق آن به استان يزد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده [...ادامه]

عدم محاسبه و مرعي ندانستن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزادي هاي فردي است. حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار آذربايجان شرقي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 81234.1 مورخ 1380.08.16 وزارت كشور [...ادامه]

‌رأي شماره 208-1380.7.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ131.79. 1380.8.15 ‌تاريخ 1380.7.1 -- ـ شماره دادنامه 208 -- ـ كلاسه پرونده 131.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.16 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.7 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره(5) ماده(11) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.07.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.19063 مورخ 1380.02.31 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «‌د» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل‌كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1380 با به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران

قانون لغو مواد (6) و (6) مكرر الحاقي اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به كارگيري‌آموزشياران

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (3) بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/8/1380 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص سرمايه مؤسسات بيمه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.13 بنا به پيشنهاد شماره 14803 مورخ 1380.07.18 بيمه مركزي ايران [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 4840.101.47204 مورخ 1380.08.15 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به بيمه كالا و افراد توسط بيمه مركزي ايران ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.7.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.10175 مورخ 1380.7.4 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص عضويت آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت در شوراي سازماني اسناد ملي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره .6985‌و مورخ 1380.08.08 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات زراعي و باغي براي سال زراعي 1381-1380 ‌وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص سود پيش فروش خودرو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 3595.47109-30.5 مورخ 1380.08.14 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص جزء (3-1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور راجع به هماهنگي و پيگيري مسائل ويژه رفاهي‌دانشجويان و طلاب ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و براساس اصل يكصد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين استاندار مركزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 82760.1 مورخ 1380.08.21 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تغييرات سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي ‌وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (‌موضوع تصويب نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379‌كل كشور ‌وزراي عضو شوراي عالي اشتغال در زمينه اجراي وظايف شوراي عالي موضوع قانون تشكيل شوراي عالي [...ادامه]

‌موقوف الاجراء شدن ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني ـ مصوب 1376 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 بنا به پيشنهاد شماره 30.7345.011 مورخ 1380.6.11 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار همدان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 82760.1 مورخ 1380.08.21 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بندهاي (1)، (2) و (4) بند (‌الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.23 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به فوق‌العاده جذب متصديان مشاغل «‌كارشناس امور دارويي» و «‌كارشناس آزمايشگاه» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 07.4705س ـ 105.10588 مورخ 1380.07.25 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين مقدار كالا و ارز مورد نياز براي هر يك از كالاهاي گروه اول ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

قانون اصلاح ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده(160) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي

قانون اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي «‌اكو»

قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.27 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص برگزاري دوره آموزشي حفاظت و نگهداري بناهاي خشتي و پنجمين همايش بين‌المللي‌حفاظت مرمت اشياي تاريخي ـ فرهنگي و تزيينات وابسته و معماري ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.21515 مورخ 1380.8.12 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين اعضاي هيأت داوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري [...ادامه]

قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن

‌تصويب‌نامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال كليه دستگاه‌هاي اجرايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.23 بنا به پيشنهاد شماره 54.6245.37022 مورخ 1380.07.28 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به برگزاري همايش بين‌المللي اخلاق زيستي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.9038 مورخ 1380.8.8 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

قانون موافقتنامه تأسيس كميسيون تون ماهيان اقيانوس هند

‌شاخص‌ها و اهداف كمي بخشهاي حمل و نقل جاده‌اي، حمل و نقل ريلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 319.2012-105.12282 مورخ 1380.08.16 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه نحوه برگزاري گردهماييهاي بين‌المللي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 4740 مورخ 1380.2.10 معاونت حقوقي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص برگزاري هم انديشي مطالعه معدن كاري و فلزكاري كهن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.21522 مورخ 1380.08.12 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌آيين‌نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 2182.1.8 مورخ 1379.5.5 وزارت كشور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در اجراي بند (‌الف) ماده (109) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.27 بنا به پيشنهاد شماره 319.2002-105.1189 مورخ 1380.08.13 سازمان مديريت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به برگزاري كارگاه آموزشي فناوري چاپ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.8861 مورخ 1380.08.05 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (139) و بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 3943.100.02 مورخ 1380.7.28 وزارت مسكن و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به مأموريت مستخدمان رسمي دستگاه‌هاي دولتي به دانشگاه مذاهب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.30 بنا به پيشنهاد شماره 2.6776 ـ دم مورخ [...ادامه]

قانون استفساريه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379 و بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها

‌اصلاحيه قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي ‌رياست محترم جمهوري اسلامي ايران ‌پيرو نامه شماره [...ادامه]

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

‌تصويب‌نامه در خصوص تسهيلات مالي از منابع خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.06 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و [...ادامه]

‌اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (‌و) تبصره 40 قانون بودجه سال1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.11 بنا به پيشنهاد شماره 4442.100.02 مورخ 1380.8.17 وزارت مسكن [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف بيمه عمر و حوادث جانبازان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.11 بنا به پيشنهاد شماره 06.2581س ـ 105.12098 مورخ 1380.08.15 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص كاركناني كه در قالب طرح‌هاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي به صورت خريد‌خدمت با دستگاه‌ها همكاري مي‌نمايند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 301806-105.13591 مورخ 1380.09.04 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص برگزاري پانزدهمين همايش بين‌المللي وحدت اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.24621 مورخ 1380.09.10 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

‌آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروه‌هاي مشمول «‌قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي‌و انجمنهاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 82535.1.11 مورخ 1380.8.21 وزارت كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان اهر استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طح جامع شهرستان بانه استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك ماده به تصويب‌نامه شماره .12566ت24718‌هـ مورخ 1380.3.27 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 بنا به پيشنهاد شماره 07.5638س ـ 105.13348 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص ايجاد روابط فرهنگي ـ سياسي بين رييس جمهور و‌نخبگان سياسي و فرهنگي كشورها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.18 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يكصد و [...ادامه]

‌رأي شماره 204-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 1378.8.4 ‌نقل از شماره 16561-1380.10.12 روزنامه رسمي ‌شماره هـ422.79. 1380.7.25 ‌تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 204 -- ـ [...ادامه]

‌رأي شماره 206-1380.6.25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به تنزل مقام مستخدم رسمي‌دولت در مقام اعمال مجازات اداري ‌شماره هـ103.79. 1380.7.25 ‌تاريخ 1380.6.25 -- ـ شماره دادنامه 206 -- ـ كلاسه پرونده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بسطام استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان سمنان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جيرفت استاندار محترم و رييس شوراي عالي شهرسازي معماري استان كرمان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به شروع كار در ماه مبارك رمضان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.15 به استناد تبصره (1) ماده واحده «‌لايحه قانوني يكسان شدن [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (ن) به ماده (6) اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني ـ مصوب 1354 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.8691 مورخ 1380.06.07 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌رأي شماره 252-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراء‌قطعي مطلق مراجع اختصاصي و اداري از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها ‌شماره هـ279.80. 1380.9.7 ‌تاريخ 1380.8.13 -- ـ شماره دادنامه 252 -- ـ كلاسه پرونده 279.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 248-1380.8.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147‌از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (‌كتاب سرباز) ‌شماره هـ113.79. 1380.9.7 ‌تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 248 -- ـ كلاسه پرونده 113.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد شاره 1907/06س ـ 8665/105 مورخ [...ادامه]

رأي شماره 174-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ‌شماره هـ384.79. 1380.7.25 ‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 174 -- ـ كلاسه پرونده 384.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 239-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م‌مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي ‌شماره هـ216.79. 1380.9.7 ‌تاريخ 1380.7.29 -- ـ شماره دادنامه 239 -- ـ كلاسه پرونده 216.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره 100902 مورخ 1380.09.14 وزارت كار و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و [...ادامه]

‌اصلاحيه اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.27 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره .1045‌و مورخ 1380.03.26 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

رأي 250 ـ 6/8/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌شماره هـ99.80. 1380.9.7 ‌تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 250 -- ـ كلاسه پرونده 99.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 246-1380.8.6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حقوق و مزاياي ايام مرخصي ذخيره شده‌زمان قبل از بازنشستگي ‌شماره هـ150.80. 1380.9.7 ‌تاريخ 1380.8.6 -- ـ شماره دادنامه 246 -- ـ كلاسه پرونده 150.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

آيين نامه حق الزحمه موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه 1379

‌لغو تصويب‌نامه شماره .22269ت24981‌هـ مورخ 1380.5.13 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌رأي شماره 232 و 233-1380.7.22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال ماده 3 آيين‌نامه تعيين‌انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان‌حمل و نقل پايانه‌هاي كشور ‌شماره هـ130.76. و 65 1380.8.21 ‌تاريخ 1380.7.22 -- ـ شماره دادنامه 232 و 233 -- ـ [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص اعزام زوار از فرودگاه همدان ‌هيأت وزيران در جلسه 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.6517 مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و شرايط ورود كالا هاي وارداتي به وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1380 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد [...ادامه]

رأي شماره 220 و 211-1380.7.15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احتساب مدت تحصيل‌مستخدمين نيروهاي مسلح از لحاظ سوابق خدمتي ‌نقل از شماره 16568-1380.10.22 روزنامه رسمي ‌شماره هـ149.80. و 233 1380.8.21 ‌تاريخ 1380.7.15 -- ـ شماره دادنامه [...ادامه]

‌رأي شماره 217-1380.7.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوص‌هزينه نگهداري خط تلفن ‌شماره هـ341.77. 1380.7.26 ‌تاريخ 1380.7.8 -- ـ شماره دادنامه 217 -- ـ كلاسه پرونده 341.77 ‌مرجع [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي

‌آيين‌نامه بند (‌هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي‌فروش سهام ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.04.27 بنا به پيشنهاد شماره 46531 مورخ 1379.12.10 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص كاهش نيروهاي مازاد در وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد [...ادامه]

قانون تشكيل بخش هرمز

‌تصويب‌نامه راجع به مواد اوليه و قطعات مربوط به ماشين آلات صنعتي و كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.07 با توجه به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه استخدامي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 43331 مورخ 1379.11.18 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اساسنامه بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مدير كل محترم روزنامه رسمي جمهوريي اسلامي ايران به پيوست اساسنامه بنياد تعاون وزارت دفاع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و در اجراي ماده (3) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين استاندار خراسان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.02 بنا به پيشنهاد شماره 95255.1 مورخ 1380.09.29 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سهم استخدامي وزارت خانه‌ها، سازمانهاي مستقل و مؤسسات وابسته و تابعه آنها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.05.24 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در شوراي عالي بيمه خدمات درماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد شماره 14075 مورخ 1380.09.26 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويبنامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجي وزراي عضو شوراي همانگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب [...ادامه]

تصويبنامه راجع به مطالبات مربوط به افراد حقيقي و حقوقي ذي ربط با بازسازي مناطق جنگزده در استان خوزستان تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به احداث و بهره برداري از آزاد راه تهران ـ پرديس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي و باغي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 34.1460-105.14358 مورخ 1380.9.13 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 105.9733 مورخ 1379.12.22 سازمان مديريت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در اجراي بند «‌هـ» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .12081ت23512ك مورخ 1380.3.23 ‌نظر به اينكه متن تصويب نامه شماره .6534ت24531‌هـ مورخ 1380.02.19 مجدداً طي تصويب نامه شماره [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري يوگسلاوي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.02 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.100-730.901.2 مورخ 1380.09.28 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به فروش سهام شركتهاي مادر تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد شماره 57200 مورخ 1380.10.01 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشانهاي دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعهدات معوق ارزي صادركنندگان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و به [...ادامه]

آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران وزراي عضو شوراي عالي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت [...ادامه]

آيين نامه همكاري شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ستاد كل نيروهاي مسلح وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب [...ادامه]

دستورالعمل موضوع ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويبنامه [...ادامه]

آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3/7/1380 با رعايت تصويب [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص امور مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده (117)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزيران در جلسه مورخ 1380.9.28 بنا به پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كاشمر استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان خرسان در اجري بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان سقز استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كردستان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان مرند استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آمل استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان مازندران در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص جذب كارشناسان متخصص ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 105.14002 مورخ 1380.09.10 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سقف اضافه كار كاركنان وزارت كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 63500.1.2.24 مورخ 1380.06.27 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي به ستاد مردمي رسيدگي به امور زندانيان نيازمند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 01.95132.42 مورخ 1379.12.23 سازمان زندانها و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.8.16 بنا به پيشنهاد شماره 2300.423.1225 مورخ 1380.7.25 سازمان صدا و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تأمين كسري بودجه سال 1380 سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا خدمات و‌سازمان تعزيرات حكومتي ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 43829 مورخ1380.9.27 نهاد رياست جمهوري و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به بازگشايي پنج نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 810.8274 مورخ 1380.10.12 وزارت امور خارجه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر نيريز استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرلامرد ستادار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص جزء «3-1» بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.06 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آران و بيدگل استاندار محترم رييس شوراي شهرسازي و معماري استان اصفهان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

قانون اجازه احتساب وجوه پرداختي توسط جهاد سازندگي بابت ايفاي تعهدات موضوع (‌لايحه قانوني اصلاح لايحه‌قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد (30.000.000.000) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض‌الحسنه جهت توسعه‌فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 1359) به هزينه قطعي

مصوبه شوراي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بروجن استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر هادي شهر استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 105.16098 مورخ 1380.10.9 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌شاخص‌ها و اهداف كمي بخش‌هاي صنعت و معدن، محيط زيست و برق در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 319.2035-105.15874 مورخ 1380.10.04 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «‌هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 44422 مورخ 1380.10.2 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور ـ مصوب 1380 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و كار [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول‌بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌لغو بند (8) قسمت (‌الف) تصويب‌نامه شماره 31932 مورخ 1361.6.26 موضوع بهاء و هزينه صدور گذرنامه و موارد‌معافيت از پرداخت تمام با قسمتي از بهاء و هزينه آن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 97897.1.6.61 مورخ 1380.10.08 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار آذربايجان غربي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 102045.1 مورخ 1380.10.20 وزارت كشور و [...ادامه]

قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و‌اصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1376 ـ به شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون ياد شده احداث شده‌اند

قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي في‌مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه

‌قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب

‌تصويب‌نامه راجع به تشكيل ستادي به منظور رسيدگي، بررسي و اتخاذ تصميمات فوري در عرصه مسايل حاد اقتصادي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.05 بنا به پيشنهاد رييس جمهور تصويب نمود: ‌به [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي انتشار يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اوراق مشاركت موضوع بند (‌و) تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 5033.100.02 مورخ 1380.9.22 وزارت مسكن و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني جدول شماره (7) پيوست آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 320.1183-105.16565 مورخ 1380.10.15 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده وزارت جهادكشاورزي به عنوان عضو كار گروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1380 بنا به پيشنهاد شماره 011/11465/30 مورخ 19/9/1380 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب 1379 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.16 بنا به پيشنهاد شماره 1.14718 مورخ 1380.09.17 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 16466 . 105 مورخ 1380.10.12 سازمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌ز) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 84.1278 مورخ 1380.5.22 سازمان مديريت [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هيأت حمايت از صنايع ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 82.3600-105.16063 مورخ 1380.10.08 سازمان مديريت و [...ادامه]

قانون الحاق يك ماده به آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1346

‌رأي شماره 168 الي 171-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 3 توليد‌كشاورزي از تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره 39361.30.100 مورخ1378.12.28 ‌شماره هـ222.79. و 193 و 187 و 186 1380.9.13 ‌تاريخ 1380.5.21 ‌شماره دادنامه 168 الي 171 ‌كلاسه پرونده [...ادامه]

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362

‌رأي شماره 289-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌شماره هـ406.79. 1380.9.24 ‌تاريخ 1380.9.4 -- ـ شماره دادنامه 289 -- ـ كلاسه پرونده 406.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 257-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو قسمتي از نظام دامداري ‌شماره هـ367.79. 1380.9.15 ‌تاريخ 1380.8.20 -- ـ شماره دادنامه 257 -- ـ كلاسه پرونده 367.79 ‌مرجع [...ادامه]

قانون ايجاد شهرهاي جديد

رأي شماره 284 الي 287-1380.8.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخش دوم بخشنامه‌شماره 629 فني سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ152.80. و 386.79 و 293 و 283 ‌تاريخ 1380.7.27 -- ـ شماره دادنامه [...ادامه]

قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي [...ادامه]

تصميم نماينده ويژه رييس جمهور مبني بر توزيع اعتبار موضوع جزء (3 ـ 1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در موارد مشروح زير كه در اجراي جزء (4) [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «‌د» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 3795 . هـ مورخ 10/10/1380 بانك [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري علمي و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

‌رأي شماره 251-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌شماره هـ419.79. 1380.9.14 ‌تاريخ 1380.8.13 -- ـ شماره دادنامه 251 -- ـ كلاسه پرونده 419.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبير هيأت دولت و سخنگوي هيأت دولت و رييس دفتر معاون اول رييس جمهور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره .8698ك.م مورخ 1380.10.26 نهاد رياست جمهوري [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه تشويق صادركنندگان نمونه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص فوق‌العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و‌مناطق جنگي ـ مصوب 1367 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 105.16204 مورخ 1380.10.10 سازمان مديريت [...ادامه]

قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش‌خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تغيير عنوان اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شده‌اند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 8.4130 مورخ 1379.8.25 وزارت كشور [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب‌اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 105.16968 مورخ 1380.10.20 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري از محل منابع داخلي ‌وزراي عضو شوراي عالي اشتغال به استناد تصويب نامه شماره .36529ت25452‌هـ مورخ 1380.08.08 و در جهت [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي

‌قانون تغيير نرخ و ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379 ‌نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 59194 . ت 24290 ه ـ مورخ 1379.12.23 عبارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه پيش پرداخت و علي الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص اطلاعات مديران كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 105.16324 مورخ 1380.10.11 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.28 بنا به پيشنهاد شماره .7173.28.20572ن م مورخ 1380.08.30 وزارت جهاد [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.7 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان در مراسم‌حج ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پيشنهادهاي شماره 317.11 مورخ 1380.01.22 و شماره 3353.11 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص فروش 12 هكتار از اراضي غرب تهران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 29883-52 مورخ 1380.08.01 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي مجمع عمومي شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 به استناد ماده (7) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به اعتبارات مصوب براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشستگان و وظيفه و مستمري‌بگيران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 4787-33 مورخ 1380.11.09 سازمان مديريت [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي، امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.03 بنا به پيشنهاد شماره 105.8489 مورخ 1380.06.20 سازمان مديريت [...ادامه]

رأي وحدت رويه 655 - 27/9/1380 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً معاون محترم قضائي دادگستري استان خراسان [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 4719-33 مورخ 1380.11.8 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.10.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت درمان و آموزش [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تشكيل ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.10 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاحيه ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري

نظامنامه جديد ماده 19 قانون تجارت مصوب 13/12/1311

اصلاحيه صدر ماده 2 ائيننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 8/11/1380 بنابر پيشنهاد شماره 943/م ق مورخ 15/10/1380 معاون قضائي قوه قضائيه و رئيس [...ادامه]

رأي شماره 298 و 299-1380.9.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 535 فني‌سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ345.79. و 256 1380.10.2 ‌تاريخ 1380.9.11 - ـ ـ شماره دادنامه 298 و 299 [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به ترخيص كالاهاي اهدايي توسط فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.09.14 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .57558ت24223‌هـ مورخ 1379.12.14 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

‌رأي شماره 291 و 292-1380.9.4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 آيين‌نامه اجرايي‌قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن ‌شماره هـ167.80. و 451.79 1380.10.2 ‌تاريخ 1380.9.4 - ـ ـ شماره دادنامه 291 و 292 -- [...ادامه]

‌رأي شماره 259-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ1375.11.14 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در اصفهان ‌شماره هـ210.78. 1380.10.2 ‌تاريخ 1380.8.20---‌شماره دادنامه 259 -- ـ كلاسه پرونده 210.78 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (94) [...ادامه]

قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

‌اصلاح آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 48451‌مورخ 1380.10.26 معاونت حقوقي و امور [...ادامه]

‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا‌ناشي‌از كشتي‌ها 1973 (‌مارپل 1973.78)

قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

‌قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي و ترانزيت مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

‌رأي شماره 242-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره.11.801.07.28م مورخ 1379.2.31 سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌شماره هـ2.80. 1380.10.2 ‌تاريخ 1380.7.29 -- ـ شماره دادنامه 242 -- ـ كلاسه پرونده 2.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي (‌مقاطع PhD و فوق تخصصي) از محل اعتبارات ريالي-‌ارزي رديفهاي 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 14884 مورخ 1380.10.10 وزارتخانه‌هاي علوم، [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

‌رأي شماره 313-1380.9.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات قضات دادگستري و‌ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري (‌به استثناء مشمولين قانون كار) از حيث تضييع حقوق استخدامي ‌شماره هـ360.79. 1380.11.7 ‌تاريخ 1380.9.27 -- ـ شماره دادنامه 313 -- ـ كلاسه پرونده 360.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 318-1380.10.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم تخليه خانه‌هاي سازماني ظرف مهلت‌مقرر و كسر حقوق و مزاياي استفاده كننده به نفع سازمان مربوطه ‌شماره هـ13.80. 1380.11.2 ‌تاريخ 1380.10.2 -- ـ شماره دادنامه 318 -- ـ كلاسه پرونده 13.80 ‌مرجع [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌هـ) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.167 مورخ 1380.10.6 بنياد شهيد انقلاب [...ادامه]

‌رأي شماره 319-1380.10.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1‌فني سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ29.79. 1380.11.7 ‌تاريخ 1380.10.2 -- ـ شماره دادنامه 319 -- ـ كلاسه پرونده 29.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 294 و 295 و 296-1380.9.11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد عدم صلاحيت ديوان در‌خصوص شكايات از شركت‌هاي دولتي ‌شماره 24.80 و 21 و 192.79 1380.10.11 ‌تاريخ 1380.9.11 -- ـ شماره دادنامه 294 و 295 [...ادامه]

‌رأي شماره 359-1378.10.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 و تبصره‌هاي ذيل آن از‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب نامه شماره .55487ت16957 هـ‌مورخ 1376.3.5 هيأت وزيران ‌شماره هـ462.77. 1380.11.7 ‌تاريخ 1378.10.5 -- ـ شماره دادنامه 359 -- ـ كلاسه پرونده 462.77 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌اصلاح تصويب نامه، موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (‌سبد حمايتي) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 33380 مورخ 1380.8.5 معاونت حقوقي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به مجوز اشتغال به كار افراد بازنشسته ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 105.19228 مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .26802ت24325‌هـ مورخ 1380.6.7 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت بسمه تعالي

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به اجازه خريد آثار هنرهاي تجسمي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌رأي شماره 307-1380.9.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد لزوم رعايت آثار مترتب بر معاملات معتبر و‌اسناد رسمي مربوط به آنها ‌شماره هـ184.80. 1380.11.7 ‌تاريخ 1380.9.20 -- ـ شماره دادنامه 307 -- ـ كلاسه پرونده 184.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 كل كشور

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7583 مورخ 1380.5.30 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان

‌تصويب‌نامه در خصوص صادرات پنبه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 3184-80 مورخ 1380.10.18 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي جزء (2) بند (ي) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، [...ادامه]

‌اصلاح مواد (21) و (24) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 220.1444-105.19761 مورخ 1380.11.22 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب راجع به خروج از كشور و ورود به آن از طريق اسكله پارس جنوبي ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.3752 مورخ 1380.5.13 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي‌كشور مصوب 1366 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 8272.11 مورخ 1380.7.7 وزارت راه [...ادامه]

‌رأي شماره 382، 383-1380.12.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول ضوابط و مقررات قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به مطلق دستگاه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و‌بانكها و شهرداريها ‌شماره هـ122.80. و هـ244.80. 1380.12.19 ‌تاريخ 1380.12.5 -- ـ شماره دادنامه 382-383 -- ـ كلاسه پرونده [...ادامه]

‌اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري‌ها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.8.3738 مورخ 1379.08.01 وزارت كشور [...ادامه]

‌رأي شماره 362-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون‌تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌شماره هـ96.80. 1380.12.19 ‌تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره دادنامه 362 -- ـ كلاسه پرونده 96.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ارايه خدمات خاص پزشكي قانوني در ايام تعطيل و شب‌ها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.01 بنا به پيشنهاد شماره 15.221 مورخ 1379.02.12 وزارت دادگستري و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزراي صنايع معادن و امور اقتصادي و دارايي به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران در‌شوراي عالي كار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سهام قابل فروش يكصد و هشتاد و نه (189) شركت متعلق به سازمان خصوصي سازي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.19 بنا به پيشنهاد شماره 76093 مورخ 1380.12.19 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 10688.11 مورخ 1378.07.26 وزارت راه و [...ادامه]

‌آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه‌هاي صنعتي به روش طرح و ساخت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.5351-105.2594 مورخ 1380.3.16 سازمان مديريت [...ادامه]

‌آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طراحي و ساخت صنعتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.5351-105.2594 مورخ 1380.3.16 سازمان مديريت و [...ادامه]

رأي شماره 354 الي 358-1380.11.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران ‌شماره 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385 1380.11.27 ‌تاريخ 1380.11.14 -- ـ شماره [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .38593ت25574‌هـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 21.62626-7396 مورخ 1380.11.2 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص خريد تعداد پانصد (500) دستگاه اتوبوس شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 8927.1.3.32 مورخ 1379.9.9 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص مستخدمان رسمي مازاد بر نياز وزارت صنايع و معادن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 105460 مورخ 1380.04.11 وزارت صنايع و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 9311 مورخ 1380.06.20 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .36449ت25379‌هـ مورخ 1380.8.8 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 1018765 مورخ 1380.10.30 وزارت صنايع [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به مهلت واريز تعهدات ارزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 48837 مورخ 1380.10.28 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.8 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد افزايش اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي ملي -‌استاني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.8 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (107) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.28 بنا به پيشنهاد شماره 4117.45454-30.5 مورخ 1380.8.7 وزارت امور [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 603.3-2 مورخ 1380.2.22 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 3801 . هـ مورخ 1380.10.10 بانك [...ادامه]

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيار دولت ناشي از بند (‌هـ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي -‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به اكثريت وزيران عضو شوراي عالي محيط زيست ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 52688-52 مورخ 1379.12.15 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1497.6.61 مورخ 1379.6.14 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 5615-33 مورخ 1380.12.18 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 83.7.857.59433 مورخ 1380.10.11 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به افزايش كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 18482 مورخ 1380.11.30 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در مورد افزايش اعتبارات جاري دستگاه‌هاي‌اجرايي ملي ـ استاني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 56.16489.77972 مورخ 1380.12.25 وزارت امور [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمان مرد متأهل و مستخدمان زن سرپرست خانواده كه فرزندان خود را‌تحت تكفل دارند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 105.21448 مورخ 1380.12.15 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين استاندار هرمزگان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 107942.1 مورخ 1380.11.07 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 129026 مورخ 1380.12.19 وزارتخانه‌هاي [...ادامه]

رسيدگي دادگاه هاي نظامي وفق آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي آن است. رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور سلام عليكم احتراماً معاون دادستان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (153) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به خريد چاي خشك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 30.15215.011 مورخ 1380.12.06 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص نرخ فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز مايع در سال 1381 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص ضريب جدول حقوق ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان ‌نظر به اين كه در بند (‌الف) تصويب نامه شماره .59828ت22057‌هـ مورخ 1379.12.28 كه براساس طرح [...ادامه]

قانون الحاق سه تبصره به ماده (2) قانون امور گمركي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه حمل و نقل كالا با راه‌آهن (S.M.G.S)

‌رأي شماره 330-1380.10.16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو در‌مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (‌مسكوني و غيرمسكوني) در سالهاي1375-1376-1377-1378 طي برنامه پنج ساله دوم ‌شماره هـ109.79. 1380.11.21 ‌تاريخ 1380.10.16 ـ شماره دادنامه 330 ـ كلاسه پرونده 109.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 17870/28/845/ط/55 مورخ 5/8/1380 وزارت [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به سهام قابل فروش (53) شركت متعلق به شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 232.9373 مورخ 1380.12.26 وزارت امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (36) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 9065 . 1 مورخ 1380.4.20 وزارت [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.16557 مورخ 1380.10.22 وزارت بازرگاني، به [...ادامه]

‌رأي شماره 345-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501‌مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري ‌شماره هـ167.77. 1380.11.20 ‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 345 -- ـ كلاسه پرونده 167.77 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 322-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 18952.1.33 مورخ1375.11.14 ‌شماره هـ254.79. 1380.11.15 ‌تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 322 -- ـ كلاسه پرونده 254.79 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تعيين استاندار خوزستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 107942.1 مورخ 1380.11.08 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه موضوع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 5823-33 مورخ 1380.12.22 سازمان مديريت و [...ادامه]

‌رأي شماره 323-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند (ب) ماده (7) آيين‌نامه دادرسي‌ديوان عدالت اداري ‌شماره هـ230.80. 1380.11.15 ‌تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 323 -- ـ كلاسه پرونده 230.80 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

‌رأي شماره 336 الي 344-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند يك ششصد و نود و‌سومين جلسه مورخ 1378.6.14 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي ‌شماره هـ75.79. و غيره 1380.11.23 ‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 336 الي 344 -- [...ادامه]

‌رأي شماره 346-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت اول مصوبه مورخ1369.10.3 شوراي عالي شهرسازي موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها ‌شماره هـ 169.77. 1380.12.11 ‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 346 -- ـ كلاسه پرونده 169.77 ‌مرجع [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان كنگان استان بوشهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1911 مورخ 1378.02.12 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در خصوص اشتغال به كار جانبازان و آزادگان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پيشنهاد شماره .1820س‌آ مورخ 1380.02.17 ستاد رسيدگي به [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1380 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.9579 مورخ 1380.6.24 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌تصويب‌نامه راجع به برگزاري دومين همايش بين‌المللي داوري ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 16.1.12040 مورخ 1380.11.6 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

‌اصلاحيه تصويب‌نامه در خصوص ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.19003 مورخ 1380.11.30 وزارت بازرگاني [...ادامه]

‌اصلاحيه تصميم نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد تنظيم بازار راجع به نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .4360‌هـ مورخ 1380.11.24 بانك مركزي ايران [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «ج» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 كل كشور