عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

صدر ماده 28) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

روابط تنقیحی