عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت، هر دو سال يك بار، معيارها و مشخصات فني فوق را‌به هنگام نموده و به تصويب كميته برساند. به اين منظور كميته هر ماه حداقل يك جلسه تشكيل خواهد داد.