عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

سيستمهاي مصرف‌كننده برقـ فرآيندهاي مصرف‌كننده برق و سيستمهاي صنعتي، عمومي و خدماتي كه به طور عمده مصرف‌كننده انرژي برق‌مي‌باشند، از قبيل فرآيندهاي متعلق به صنايع نساجي و پوشاك، فلزي و ريخته‌گري و متالوژي، برق و الكترونيك،
ب ـ سيستمهاي مصرف‌كننده نفت و گازـ فرآيندهاي مصرف‌كننده نفت و گاز و سيستمهاي صنعتي عمومي و خدماتي كه به طور عمده مصرف‌كننده فرآورده‌هاي‌نفتي انرژي‌زا و گاز مي‌باشند، از قبيل فرآيندهاي متعلق به صنايع غذايي، شيميايي، سلولزي، كاني غير فلزي و متالوژي،
ج ـ نيروگاه‌ها،
‌د ـ پالايشگاه‌ها.
‌تبصره ـ مواردي كه در رديف‌هاي "‌الف" و "ب" اين ماده به آنها اشاره نشده است در كميته تصميم‌گيري خواهد شد.