عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

2 ـ

شماره ماده (16) تصويب‌نامه شماره .121154ت450 ه مورخ 1369.11.9 به ماده (15) تغيير مي‌يابد.