عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/2/20

ايجاد تغييراتي در آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده...

1371.02.20 ـ .16581ت152ه ـ 1371.04.13 ـ 257
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شماره .5755‌د مورخ 1370.9.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (8) ماده‌واحده قانون "‌استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي‌كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند" مصوب 1367، و ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون مذكور مصوب 1368‌تصويب نمودند: