عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:8
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1364/6/28
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مورخ 1367/9/15

‌اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري

روابط تنقیحی