عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371

قانون بودجه سال 1372 كل كشور

مطالبه حق کسب و پيشه در صورت تخريب محل کار مستاجر به وسيله مالک، فاقد اشکال است

به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد همانند دادخواستهاي مالي ديگر هزينه دادرسي به صورت تمبر ابطال شود

چنانچه خواسته دعوي مطالبه تعداد سکه باشد بهاي خواسته همان است که در دادخواست ذکر شده است

صدور اجراييه با دادگاه نخستين است

حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا مي شود.

نظريّه 268/7 ـ 18/1/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

اموالي که قابل توقيف نيست در ماده (65) قانون اجراي احکام مدني ذکر شده تطبيق مورد با اين مقررات به عهده دادگاه است .

اقدامات اجرايي براساس حکم دادگاه و معرفي زمين به عنوان تنها ملک بدهکار صورت مي گيرد و شرط سازمان زمين شهري مؤثر نيست .

قبل از وصول محکوم به، دايره اجرا نمي تواند ترتيب واريز وجه را به حساب محکوم له از سازمان متبوع محکوم عليه بخواهد.

کسر يک سوم يا يک چهارم حقوق کارمند از اصل و مزاياي حقوق کارمند است نه از باقيمانده آن .

در صورت نسخ قوانين مغاير به موجب قانون جديد، بحث عام و خاص بودن قوانين قبلي فاقد اثر است .

ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد.

شرکتهاي دولتي و توليديهاي وابسته به نهادهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير کميته امداد، بنياد شهيد و بنياد 15 خرداد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نيستند.

نظريه 802/7 ـ 29/2/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

در غيبت زوج، براي ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحيه زوجه ضرورت ندارد.

نظريّه 2836/7 ـ 22/4/1371 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريّه 6451/7 ـ 7/9/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 2795/7 ـ 7/4/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ايرانياني که با زن تبعه خارجه ازدواج براي بار دوم نموده اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگري را دارند.

در صورت وجود حق تجديد نظر خواهي براي وکيل، احکام و قرارها بايد به او ابلاغ شود.

سابقه موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است

نظريّه 10981/7 ـ 12/10/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

استفاده زن از کمک عائله مندي مشروط به اين است که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد.

مواد (46 تا 48) قانون ثبت به قوت خود باقي است النهايه در صورت اقرار طرفين به وقوع معامله مانعي از جهت قبول آن نخواهد بود.

ماده (19 قانون اصلاحات اراضي در رابطه با اجراي مقررات مواد اصلاحي (147 و 148) قانون اصلاحي قانون ثبت لازم الرعايه نيست ولي در موارد ديگر کماکان معتبر است

ابطال سند اول موجب بلا اثر شدن سند دوم نمي شود

اراضي موضوع ماده (56) ف نون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ملي قابل تملک نيست

نظريّه 12405/7 ـ 15/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 476/7 ـ 15/2/1371 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

از دو رأي صادره در يک موضوع از دو دادگاه، راي سابق الصدور معتبر است

اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسي نيز ممکن است مورد استناد قرارگيرد .

به اعتراض بر نظريه کارشناس در تأمين دليل رسيدگي نمي شود.

مرجع معطي نيابت قضايي مي تواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان دستمزد و اختيارات لازم ديگر را به مرجع مجري نيابت قضايي بدهد 0

با صدور و اجراي راي بر خلع يد، ارائه سند مالکيت از ناحيه متصرف مانع ادامه عمليات اجرايي نيست .

ابلاغ قرار موقوفي تعقيب ابلاغ قرار موقوفي تعقيب که با گذشت شاکي صادر ميگردد به شاکي لازم است 0 [...ادامه]

احاله امر کيفري و صلاحيت مرجع اوليه درصورت احاله امر به مرجع ديگر فقط مرجع اخير صالح برسيدگي است 0

نظريّه 13249/7 ـ 26/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه اشخاص حقوقي ميتوانند نسبت به احکام و قرار هاي صادره که بضرر آنها باشد اعتراض نمايند [...ادامه]

اعلام کننده جرم و شاکي خصوصي اعلام کننده جرم اگر متضرر از جرم نباشد، شاکي خصوصي نيست 0

انتخاب قضات بعنوان کارشناس در تعيين ارش انتخاب قضات بعنوان کارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست 0

بيان ادعاي شفاهي در موردي که از متهم تامين اخذ شده است. شماره و تاريخ نظريه: 2460/7 مورخ 1/7/1371 در مواردي ميتوان از مقررات مربوط به بيان ادعاي [...ادامه]

تجديد نظرخواهي شاکي خصوصي از حکم برائت اگر شاکي خصوصي از حکم برائت متهم تجديد نظر بخواهد هزينه موضوع ماده 316 قانون آئين [...ادامه]

تعليق تعقيب و ارتکاب جرم جديد قرار تعليق تعقيب در صورتي لغو ميشود که ارتکاب جرم جديد بموجب حکم دادگاه مسلم باشد [...ادامه]

جلب کفيل جلب کفيل فاقد مجوز قانوني است 0

جنون ولي دم دادستان مکلف است در حفظ حقوق مجنون تا تعيين و نصب قيم اقدامات لازم بعمل آورده [...ادامه]

حل اختلاف بين بازرس و دادستان و رد نظر آنها در حل اختلاف بين بازپرس و دادستان دادگاه مخير است که هر دو نظر را مردود [...ادامه]

دستور تعقيب صدور دستور تعقيب متعاقب شکايت شاکي خصوصي طرح شکايت محسوب است.

دستور تيراندازي از طرف دادستان صدور دستور تيراندازي به مامورين انتظامي از طرف دادستان يا ساير مقامات قضائي فاقد مجوز قانوني [...ادامه]

رسيدگي بازپرس به امور جنحه و جنائي صلاحيت بازپرس به تحقيق در جرائم جنائي محصور نيست.

رسيدگي غيابي در مورد مجازاتهاي بازدارنده رسيدگي غيابي در مورد مجازاتهاي بازدارنده بلا اشکال است.

صلاحيت دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب درمورد جرائم متعدد در صورت ارتکاب جرائم مختلفي که بعضي از آنها در صلاحيت مراجع قضائي عمومي و برخي [...ادامه]

صلاحيت دادگاه پس از رضايت در جرائم قابل گذشت ملاک صلاحيت دادگاه مجازات قانوني جرم است 0 نه مجازات تخفيف يا تشديد يافته آن 0 [...ادامه]

صلاحيت دادگاه پس از صدور حکم کيفري در مورد مطالبه ديه ديه از انواع مجازاتهاست و صدور حکم به آن در صلاحيت محاکم کيفري است 0 [...ادامه]

عدم شناسائي يا عدم دستگيري متهم صرف عدم شناسائي يا عدم دستگيري متهم مجوز صدور قرار منع پيگرد نيست

فک وثيقه به درخواست وثيقه گذار وثيقه گذار نميتواند با حاضر نمودن متهم در مرجع قضائي (بدون اينکه احضار شده باشد) فک [...ادامه]

قرار بازداشت موقت (تجديد نظر) قرار بازداشت موقتي که در دادگاه کيفري دو تائيد شده است، قابل تجديد نظر در دادگاه [...ادامه]

قرار جلب به دادرسي و اعتراض به آن قرار جلب به دادرسي قابل اعتراض است.

قرار منع تعقيب تائيد شده در دادگاه و اعتراض به آن حکم دادگاه بر تائيد قرار از منع پيگرد دادسرا قابل تجديد نظر است.

قرار وثيقه بازپرس که منجر به بازداشت متهم ميگردد 0 قرار وثيقه بازپرس که منجر به بازداشت متهم گردد قابل اعتراض است.

ماده 348 قانون آئين دادرسي کيفري ماده 348 قانون آئين دادرسي کيفري به اعتبار خود باقي است 0

مرجع رسيدگي به جرائم مسئولين اتحاديه هاي صنفي جرائم مسئولين اتحاديه هاي صنفي در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي عمومي است 0

مرجع رسيدگي پس از فسخ قرار اناطه در صورت فسخ قرار اناطه از طرف دادگاه صادر کننده قرار، مرجع رسيدگي در ماهيت امر [...ادامه]

مواعد اعاده دادرسي مواعد اعاده دادرسي بقوت خود باقي است 0

نمايندگي دادستان براي ورود به محل هاي محصور براي ورود به محل هاي محصور نمايندگي دادستان لازم است 0

وکالت در دادسراي انقلاب در دادسراي انقلاب نيز متهم و شاکي خصوصي ميتوانند وکيل داشته باشند 0

هزينه شکايت کيفري (دولت) دولت از پرداخت هزينه شکايت کيفري معاف است.

اجبار و اکراه در ارتکاب جرم در موارديکه شخص بر اثر اجبار يا اکراه مرتکب جرم قابل تعزير شده باشد اجبار کننده [...ادامه]

احتساب ايام بازداشت قبلي تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي عطف بماسبق ميشود

تخفيف مجازات باستناد قانون لاحق دادگاه بايد طبق قانون اخف لاحق مجازات قطعي قبلي را تخفيف دهد 0

تخفيف و تعليق جريمه ها و تخلفات ساختماني جريمه ها و تخلفات ساختماني مشمول تخفيف و تعليق مجازات نيست

تعدد جرم و تعيين مجازات بيشتر از حداکثر تعدد جرم موجب تشديد مجازات است و دادگاه ميتواند متهم را به مجازاتي بيشتر از حداکثر [...ادامه]

تعزير در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي کلمه تعزير در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي فقط ناظر به مجازات حبس است 0 [...ادامه]

تعليق مجازات تبديل شده به جزاي نقدي در صورت توأم بودن جزاي نقدي با نوع ديگري از مجازاتها غير از جزاي نقدي [...ادامه]

تکرار جرم دادگاه ميتواند با رعايت تناسب جرم و مجازات با توجه بشرايط و کيفيت جرائم ارتکابي مجازات [...ادامه]

جرائم مختلف و غير مختلف (از يک نوع) شروع بجرم جرم غير مختلف با جرم اصلي محسوب ميشود.

شروع بجرم شروع بجرم مشمول ماده 41 قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي آنست

گذشت مشروط اعلام گذشت غير منجز و مشروط قابل ترتيب اثر نيست 0

مجازات يا کيفر قانوني جرم منظور از کيفر قانوني مجازاتي است که در قانون براي جرم تعيين شده است و در [...ادامه]

مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي، دادگاه صادر کننده حکم است.

ملاک قابل گذشت بودن و نبودن جرائم ملاک قابل گذشت بودن و قابل گذشت نبودن جرائم در حال حاضر عبارتست از قوانين جزائي، [...ادامه]

امور بهداشتي اعمال مقررات مذکور در مواد 11 و 41 و 42 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و [...ادامه]

قابل گذشت نبودن جرائم بهداشتي و درماني جرائم امور بهداشتي و درماني قابل گذشت نيست 0

نظر کميسيون ماده 11 تعزيرات بهداشتي تشخيص کميسيون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني دائر بر وقوع جرم مانع رسيدگي دادسرا نيست. [...ادامه]

ارتکاب جرم تبعه خارجه و فرار وي و تکليف پرونده در مورد تبعه خارجه اي که در ايران مرتکب جرم شده فرار کرده باشد اگر امکان [...ادامه]

اجراي احکام کيفري محاکم خارجي در ايران اجراي احکام کيفري دادگاههاي خارجي در ايران فاقد مجوز قانوني است 0

گواهينامه هاي خارجي و تائيد آن گواهينامه هاي رانندگي خارجي داراي اعتبار است و نيازي به تائيد آن از طرف نماينده سياسي [...ادامه]

اذن همسر و فرزندان و بستگان مريض در اعمال جراحي و طبي همسر و فرزندان و بستگان بيمار در صورت نداشتن سمت نمايندگي قانوني حق دادن اذن اعمال [...ادامه]

تشخيص موارد فوري در اعمالي جراحي و طبي تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي و پزشکي با پزشک معالج بيمار است 0 [...ادامه]

نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي منظور از نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي عبارتند از پدر، جد پدري، وصي، [...ادامه]

ترک انفاق در مورد حق سکني بتوافق زوجين در موارديکه شرط توافق در تعيين محلي سکونت شده و توافق بين زوجين حاصل نشود تعيين [...ادامه]

ترک انفاق و پرداخت نفقه پس از تحقق بزه پرداخت نفقه پس از تحقيق بزه موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نيست 0

ترک انفاق و زند اني بودن زوجه زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکين است اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست. [...ادامه]

ترک انفاق نسبت به همسران ترک انفاق همسران از مصاديق تعدد جرائم غير مختلف ميباشد 0

تعدد جرم سرقت ماده 202 قانون مجازات اسلامي خلاف شرع نيست.

رد قيمت اموال مسروقه در صورت عدم دسترسي به عين يا مثل اموال مسروقه سارق با يد قيمت يوم الاداء [...ادامه]

سرقت ساده (غير موجب حدّ) سرقت غير موجب حد حق الناس و قابل گذشت است.

سرقت مسلحانه سرقت مسلحانه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، و قوانين راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح منسوخ [...ادامه]

صلاحيت در مورد سرقت و خريدار مالي مسروق در صورتيکه سرقت و خريدار مال مسروق در دو حوزه قضائي مختلف باشد هر دادگاه صالح [...ادامه]

ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومي (سرقت غير موجب حد) ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومي منسوخ است 0

مجازات سرقت (ماده 108 قانون تعزيرات) ماده 108 قانون تعزيرات نسخ نشده است.

چک بي محل و صلاحيت دادگاه رسيدگي به جرم چک بي محل با توجه بميزان جزاي نقدي حسب مورد در دادگاه کيفري [...ادامه]

صدور چک عهده بانکهاي خارجي قانون صدور جز فقط در مورد چک بانکهايي که طبق قانون ايران و در ايران تشکيل [...ادامه]

مهلت براي پرداخت وجه چک درخواست مهلت براي پرداخت وجه چک فقط تا قبل از صدور قرار مقدور است. [...ادامه]

ارش و نحوه تعيين آن ارش بوسيله کارشناس تعيين ميشود و مطالبه آن در امور جزائي نياز به دادخواست ندارد 0 [...ادامه]

ايراد خسارت طفل و مسئوليت ولي او ولي طفل ملزم به جبران خسارت وارده از ناحيه طفل از مال خود نيست 0 [...ادامه]

تعيين ارش در جراحات ملاک تعيين ارش در جراحات ديه کامل انسان است 0

تقسيم ديه ديه در حکم ما ترک ميت است 0

جرح با چاقو جرح با چاقو اگر مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي نباشد قابل گذشت است [...ادامه]

ديه جرح و شکستگي استخوان در صورتيکه جرمي موجب جرح و شکستگي استخوان شود هر دو ديه بايد مورد حکم واقع [...ادامه]

ديه لق شدن دندان ديه لق شدن دنداني که منجر به کشيدن آن شود، ديه از بين رفتن آنست و [...ادامه]

ديه قطع جزئي نخاع و فلج جزئي ديه قطع جزئي نخاع به ميزان مقطوع آنست و براي فلج جزئي ارش آنست 0 [...ادامه]

ديه قطع نخاع از عرض ديه قطع نخاع از عرض ديه کامل است 0

ديه قطع کامل نخاع و فلج کامل ديه قطع تمام نخاع ديه کامل است و ديه فلج کامل دوسوم ديه کامل است 0 [...ادامه]

ضربه و احد و آسيب چند عضو و آسيب متعدد يک عضو اگر با يک ضربه چند عضو آسيب بيند ديه اعضاء مختلف يا ارش آنها تداخل نميکند [...ادامه]

فلج نسبي اعضاء فلج نسبي اعضاء از موارد ارش است.

منازعه و ديه آن منازعه مشمول ماده 175 قانون مجازات عمومي است، شرکت کنند گان در منازعه بالسويه مسئول پرداخت [...ادامه]

پرداخت سهم صغار از ديه توسط متقاضي قصاص سهم صغار از ديه، قبل از اجراء قصاص نقداً بايد داده شود 0

تغليظ ديه در مورد قتل و نوع آن تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد 0

ديه قتل خطائي اگر قتل خطائي بوسيله اقامه قسامه از سوي مدعي اثبات شود ديه آن بر عهده عاقله [...ادامه]

عدم شناسائي قاتل، مقتولي و اولياء دم عدم شناسائي قاتل و مقتول يا اولياء دم از جهات قرار منع تعقيب نيست. [...ادامه]

قتل در اثناه منازعه قتل در اثناء منازعه ممکنست مشمول مقررات لوث باشد 0

قتل طفل ناشي از زنا قتل طفل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و ديه آنرا دارد [...ادامه]

قتل و جرح ناشي از حوادث کار و مرجع رسيدگي آن رسيدگي به جرائم قتل و صدمات ناشي از عدم رعايت مقررات قانون کار و تخلفات آن [...ادامه]

قتل ناشي از حوادث کار قتل غير عمدي ناشي از حوادث کار شبه عمد است 0

قتل ناشي از حوادث کاري که به پيمانکار داده شده است 0 مسئول پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث کاري که به پيمانکار واگذار شده است، پيمانکار است [...ادامه]

مطالبه ديه پس از رسيدن به سن کبر مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن بسن کبر صحيح و قانوني است 0 [...ادامه]

تخفيف مجازات درمورد کلاه برداري با اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مجازات کلاه برداري قابل تخفيف [...ادامه]

تخفيف مجازات در مورد کلاه برداري با اعمالي کيفيات مخففه مجازات کلاه برداري قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.

گذشت در مورد بزه هاي در حکم کلاه برداري حکم رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور در مورد غير قابل گذشت بودن بزه کلاه برداري [...ادامه]

ارتشاء و اختلاس آنچه از قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري که با قانون مجازات نيروهاي [...ادامه]

تري نگهباني و فرار از خدمت ترک پست نگهباني و فرار از خدمت هر يک جرم جداگانه و داراي مجازات خاصي است [...ادامه]

تعليق تعقيب نظامياني که به اموال دولت خسارت وارد ميکنند قرار تعليق تعقيب افراد نيروهاي مسلح که به اموال دولتي خسارت وارد ميکنند با پرداخت خسارت [...ادامه]

خودکشي افراد نظامي و صلاحيت خودکشي جرم نيست ولي رسيدگي به اينکه عمل خودکشي بوده است يا نه با توجه بخصوصيات [...ادامه]

صلاحيت دادگاه نظامي در مورد ارتشاء فرد نظامي و غيرنظامي جرمي که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد و وقوع آن بالملازمه باشد بايد [...ادامه]

فرار در دوره اضافه خدمت. فرار از خدمت سربازي در دوره اضافه خدمت فاقد مجازات ثانوي است.

محدوديت تخفيف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس تبصره 4 ماده 3 و تبصره هاي 2 و 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشاء [...ادامه]

مطالبه مدارک جرم از ادارات دولتي وسيله مرجع قضائي نظامي خواستن مدارک و مستندات جرم از ادارات و سازمانهاي دولتي وسيله مرجع قضائي نظامي در مورد [...ادامه]

احراز هويت متعاملين در دفترخانه احراز هويت متعاملين با غير شناسنامه از جرائم مندرج در ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و [...ادامه]

اخذ کرايه اضافه بزه تخلف از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر غير قابل گذشت است.

استراق سمع و کنترل مکالمات تلفني شنود مکالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضائي ممنوع است 0

استرداد بقيه ارز غير مجاز پس از صدور رأي دادگاه بايد عين ارز مکشوفه مسترد شور 0

اسلحه سرد (داس، بيل، چهار شاخ) داس، بيل و چهار شاخ ابزار کار است و اسلحه محسوب نمي گردند.

اسلحه کشيدن به روي مردم اسلحه کشيدن به روي مردم بنحوي که موجب رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت [...ادامه]

اشياء و اموالي ضبط شده در مورد آنچه به نفع دولت ضبط و يا مصادره ميشود بايد طبق قانون تأسيس سازمان [...ادامه]

انتقال مال غير و احاله مجازات کلاه برداري به آن انتقال مال غير با گذشت شاکي خصوصي هم قابل تعقيب است و کليه آثار جرم کلاه [...ادامه]

اهانت به مامور دولت براي تحقق جرم اهانت به مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت ميز کارش [...ادامه]

بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و ... بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها منسوخ [...ادامه]

نظريه 2018/7 ـ 27/4/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه اقدام به بهره برداري از چاه بدون پروانه جرم است 0 ولي مأمورين رأساً حق مسدود [...ادامه]

تخريب ساختمان و ضبط مصالح وسيله مامورين شهرداري مأمورين شهرداري مجاز به تخريب ساختمان بدون پروانه يا ضبط مصالح ساختماني بدون صدور حکم مرجع [...ادامه]

توقيف غير قانوني وسيله مامورين توقيف غيرقانوني توسط مقامات و مأمورين از جرائم قابل گذشت نيست.

شروع به جرم استفاده از سند مجعول شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتيجه آن نيست.

شهادت کذب شهادت کذب منطبق با ماده 107 قانون تعزيرات نيست 0

عبور غير مجاز از مرز و قاچاق بزه عبور غير مجاز از مرز و قاچاقي تعدد مادي است 0

قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان تقاضاي قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان بلا اشکال است.

قلمرو اعمالي ماده 87 قانون تعزيرات ماده 87 قانون تعزيرات شامل کليه مسئولين اجرائي است كه در ارتباط با اعمال حاکميت دولت [...ادامه]

قلمرو بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اولي مواد 149 و 150 و 151 قانون تعزيرات مشمول قسمت اخير بند 1 تبصره 17 قانون [...ادامه]

ماده 258 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ماده 258 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 فقط ناظر به شرکتهاي [...ادامه]

مجازات جرائم انتخابات درصورتيکه عملي جرم شناخته شده باشد، ولي مجازاتي براي آن تعيين نشده باشد تعيين مجازات براي [...ادامه]

مرجع تحويل، نگهداري و امحاء مواد مخدر مسئوليت نگهداري، آزمايش، مصرف طبي يا انهدام مواد افيوني و مخدر با وزارت بهداشت و درمان [...ادامه]

منع مداخله وزراء و نمايندگان و کارمندان دولت لايحه قانوني راجع بمنع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و [...ادامه]

نگهداري آلات قمار و ضبط آنها صرف نگهداري آلات قمار جرم نيست و نميتوان آنها را ضبط نمود 0

احتساب هزينه درمان بجاي ديه احتساب و کسر هزينه هاي درمان مصدوم از ميزان ديه فاقد مجوز قانوني است. [...ادامه]

آزادي مشروط در مورد اقامت اجباري اقامت اجباري مشمولي مقررات آزادي مشروط نيست 0

پرداخت نقره مسکوك قديمي بجاي درهم پرداخت نقره مسکوک با وزن و عيار مخصوص موجب برائت ذمه محکوم است.

تعدد جرم و اجراي مجازات آن در صورتيکه جرائم ارتکابي مختلف باشد براي هريک مجازات جداگانه تعيين ميگردد و همه آنها بموقع [...ادامه]

بيماري زند اني و تشخيص سخت بودن بيماري تشخيص بيماري بعهده پزشک است، اما اينکه بيماري مانع اجراي مجازات است يا نه با دادستان [...ادامه]

زنداني زنداني اعم است از محکوم عليه يا کسي که با صدور قرار بازداشت توقيف شده است [...ادامه]

مرخصي زند اني با احراز شرايط آن مرخصي از جمله حقوق و امتيازات زنداني است 0

نحوه دادن مرخصي به زنداني تضميني که از زنداني براي استفاده از مرخصي گرفته ميشود مشمول ماده 10 قانون مدني است [...ادامه]

ـ نظريّه 469/7 ـ 27/1/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به‏اينكه طبق ماده 946 ق.م. به بعد زوجه متوفي مي‏تواند در مقام استيفاء حق خود [...ادامه]

ـ نظريّه 177/7 ـ 19/2/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چاه آب و موتور مربوط به آن، متعلق به اشخاصي است كه چاه را حفر و [...ادامه]

نظريه 1214/7 ـ 23/2/1371 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: تبصره‏هاي اصلاحي مواد 147 و 148 از قانون ثبت اسناد راجع‏به انتقال املاك و شامل اشخاصي [...ادامه]

ـ نظريّه 1784/7 ـ 1/4/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به فوريت مذكور در ماده دوم «نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدني» [...ادامه]

نظريه 1307/7 ـ 13/4/1371 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به ماده 760 ق.م. و بند «ب» ماده 23 آيين‏نامه دفاتر اسنادرسمي اقاله عقد [...ادامه]

ـ نظريّه 2348/7 ـ 5/5/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: بين ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال [...ادامه]

نظريه 4078/7 ـ 27/5/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قانون توزيع عادلانه آب دلالت برسلب مالكيت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات ندارد [...ادامه]

ـ نظريّه 2526/7 ـ 28/5/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده واحده لايحه قانوني انتفاء مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب 1358 شوراي [...ادامه]

نظريّه 6466/7 ـ 19/7/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه كشور ايران در سال 1355 قانون اجراء قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان [...ادامه]

ـ نظريّه 7035/7 ـ 27/7/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به صراحت قانون نحوه پرداخت محكومٌ‏به دولت در مورد وجوه مربوط به محكومٌ‎‏به دولت [...ادامه]

نظريّه 9113/7 ـ 18/8/1371 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1360، منحصراً رييس [...ادامه]

رأي اصراري 38 ـ 26/8/1371 رديف 71/15: به دلالت محتويات پرونده و دلايل استنادي و رسيدگيهاي قضايي كه در دادگاه‌ها انجام شده چك [...ادامه]

نظريّه 6623/7 ـ 1/9/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به مندرجات ماده واحده قابليت اعمال و اجراء دارد [...ادامه]

نظريّه 4271/7 ـ 1/10/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مسأله غائب مفقودالاثر با مجهول‏المكان بودن اصحاب دعوي تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم [...ادامه]

رأي وحدت ‏رويه 171 ـ 4/10/1371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «سياق عبارات تبصره ذيل بند «24» ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از [...ادامه]

نظريّه 11679/7 ـ 23/10/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مستأجر علاوه بر مبلغي كه كارشناس يا هيأت كارشناسان به عنوان نصف حق كسب و پيشه [...ادامه]

نظريّه 5130/7 ـ 23/10/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از زمينهاي تمليكي قانون زمين شهري مورد نياز شهرداري در تبصره 5 قانون نحوه تقويم [...ادامه]

ـ نظريّه 12189/7 ـ 17/11/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق مفاد مواد 279، 280 و309 ق.ت.1311 دارنده سفته بايستي در تاريخ سررسيد و‌جه سفته را [...ادامه]

نظريّه 11917/7 ـ 28/11/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقويم و ابنيه و املاك مورد نياز [...ادامه]

نظريّه 12883/7 ـ 16/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:منظور از ورقه هويت يا كتابچه هويت و سجل احوال همان شناسنامه است.

نظريّه 9907/7 ـ 17/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ صرف اظهار تاجر براي صدور حكم ورشكستگي او كافي است و اين دعواي به معناي [...ادامه]

نظريّه 9907/7 ـ 17/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شرايط ماهوي و صوري لازم براي عرضحال اعاده اعتبار در باب سيزدهم ق.ت.1311 بيان شده، معذلك [...ادامه]

ـ نظريّه 9507/7 ـ 21/12/1371 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تعريف شركت‌هاي دولتي مصرح در ماده 4 قانون محاسبات عمومي و قانون تعيين [...ادامه]

قانون اصلاح قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي

قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها

قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه1366 مجلس شوراي اسلامي

تصويبنامه راجع به تنفيذ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات جهت اجراء در سال 1371 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 58640/100 مورخ 10/12/1370 وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير كشاورزي به كشورهاي پاكستان و عمان 1371.01.05 ـ .247ت1ه ـ 1371.01.11 ـ 1 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 با مسافرت وزير كشاورزي [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي به جمعيت هلال احمر به جمعيت مذكور 1371.01.05 ـ .248ت2ه ـ 1371.01.11 ـ 2 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور سوييس 1371.01.05 ـ .249ت4ه ـ 1371.01.11 ـ 3 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.5 با مسافرت وزير بهداشت، [...ادامه]

اجازه اجراي طرح اتصالات و فورجينگهاي مسي با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور 1371.01.09 ـ .2496ت5ه ـ 1371.01.23 ـ 4 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي راه‌آهن در سال 71 به وزارت راه و ترابري 1371.01.09 ـ .53513ت6ه ـ 1371.01.23 ـ 5 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني‌بوس تويوتا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.01.09 ـ .75250ت7ه ـ 1371.01.23 ـ 6 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به درخواست [...ادامه]

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با الحاقات و اصلاحات بعدي جهت اجرا در سال 1371 1371.01.09 ـ .747ت9ه ـ 1371.01.24 ـ 7 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه اجراي طرح توليد آبگرمكن نفتي با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور 1371.01.09 ـ .2497ت10ه ـ 1371.01.23 ـ 8 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اجراي طرح توليد "‌سدر سفيد" با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور 1371.01.09 ـ .2494ت11ه ـ 1371.01.23 ـ 9 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

نحوه هزينه نمودن وجوه حاصل از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه حق‌النظاره و اداره اماكن مذهبي توسط سازمان حج و اوقاف‌و امور خيريه در سال 71 1371.01.09 ـ .748ت12ه ـ 1371.01.24 ـ 10 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

موافقت با مسافرت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به كشور جمهوري دموكراتيك خلق كره 1371.01.09 ـ .703ت8ه ـ 1371.01.23 ـ 37 ‌‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 با مسافرت وزير دفاع [...ادامه]

ضوابط و دستورالعمل‌هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1371 (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور) 1371.01.11 ـ 6076 ـ 1371.01.11 ـ 38 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ تصميم نماينده ويژه رييس جمهور [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 60960 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي استان خوزستان به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي استان مربوط (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.01.11 ـ 6077 ـ 1371.01.11 ـ 65 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10903.1 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي‌بازسازي استان كردستان 1371.01.11 ـ 6075 ـ 1371.01.11 ـ 102 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

اصلاح بندهاي 4 و 5 تصويب‌نامه راجع به سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1371.01.16 ـ .1213ت29ه ـ 1371.02.01 ـ 125 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.16 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

شركت كاركنان بسيجي شاغل در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در برنامه‌هاي بسيج 1371.01.19 ـ 1272 ـ 1371.02.02 ـ 135 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 تصويب نمودند: ‌كاركنان [...ادامه]

‌لغو تصميم‌نامه هيأت وزيران در خصوص تعطيلي روز شنبه مورخ 1371.1.15 و كسر يك روز مرخصي استحقاقي از غايبان‌موجه يكشنبه 71.1.16 1371.01.19 ـ 884 ـ 1371.01.26 ـ 136 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 مقرر نمود: [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به اتصال موقت پيش‌نويس موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سودان 1371.01.19 ـ .237ت14ه ـ 1371.01.26 ـ 137 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به كشورهاي جمهوري تركمنستان و اتريش 1371.01.19 ـ .875ت15ه ـ 1371.01.26 ـ 138 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 با مسافرت وزير نفت [...ادامه]

مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي جمهوري دمكراتيك خلق كره، كره جنوبي، چين و كويت 1371.01.19 ـ .874ت16ه ـ 1371.01.26 ـ 139 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 با مسافرت وزير امور [...ادامه]

مسافرت وزير راه و ترابري به جمهوري قزاقستان 1371.01.19 ـ .986ت19ه ـ 1371.01.29 ـ 140 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 با مسافرت وزير راه [...ادامه]

اصلاح بند 2 قسمت سوم (‌مرحله ثبت نام) ماده 45 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1371.01.19 ـ .1287ت20ه ـ 1371.02.02 ـ 141 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص 20 دستگاه خودروي سواري و ترخيص قطعي 2 دستگاه خودروي سواري ولو و استيشن توسط شركت‌هپكو 1371.01.23 ـ .409ت17ه ـ 1371.01.31 ـ 142 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اجازه اقدام نسبت به انعقاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار پرداخت ماليات بر درآمد بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1371.01.23 ـ .307ت22ه ـ 1371.02.02 ـ 143 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجراي ضوابط اجرا قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي آن در سال 1371 1371.01.23 ـ .3465ت35ه ـ 1371.02.13 ـ 144 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

الحاق عبارتي به عنوان بند 11 به ماده 15 آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران 1371.01.26 ـ .1283ت23ه ـ 1371.02.02 ـ 145 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تعيين شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور به عنوان نهاد متمركز موضوع تبصره 24 قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 1371.01.26 ـ .1290ت24ه ـ 1371.02.02 ـ 146 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه ترخيص قطعي سه دستگاه خودروي سواري توسط شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران 1371.01.26 ـ .1288ت25ه ـ 1371.02.02 ـ 147 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به درخواست وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به واشنگتن 1371.01.26 ـ .1286ت26ه ـ 1371.02.02 ـ 148 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با مسافرت وزير امور [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت گينه‌نو پاپوا به وزارت امور خارجه 1371.0.26 ـ .1289ت29ه ـ 1371.02.02 ـ 149 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به [...ادامه]

مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشورهاي فرانسه، تانزانيا، ناميبيا 1371.01.26 ـ .1285ت31ه ـ 1371.02.02 ـ 150 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با سفر وزير جهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري گردهمايي بين‌المللي كارست ايران در سال 1372 توسط وزارت نيرو به وزارت مذكور 1371.01.26 ـ .443ت32ه ـ 1371.02.02 ـ 151 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد و پنج ميليارد ريال جهت تقويت بنيه دفاعي و پرداخت بدهي‌هاي به وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح 1371.01.26 ـ .3089ت33ه ـ 1371.02.02 ـ 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به كشورهاي نروژ و فنلاند 1371.01.26 ـ .1426ت34ه ـ 1371.02.06 ـ 154 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با سفر وزير نفت [...ادامه]

تشكيل كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال 1371.01.26 ـ .1740ت37ه ـ 1371.02.13 ـ 155 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب مواردي در خصوص رسيدگي به صورت وضعيت‌هاي قطعي در دستگاه‌هاي اجرايي 1371.01.26 ـ .3471ت45ه ـ 1371.02.13 ـ 158 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد برنامه [...ادامه]

محسوب گرديدن رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان همطراز معاون وزير 1371.01.30 ـ .2751ت27ه ـ 1371.02.02 ـ 162 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به كشور اسپانيا 1371.01.30 ـ .1284ت28ه ـ 1371.02.02 ـ 163 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 با مسافرت وزير نفت [...ادامه]

اجازه برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي 1371.01.30 ـ .1738ت39ه ـ 1371.02.13 ـ 164 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

الحاق عبارتي به تصويب‌نامه عدم شمول محدوديتهاي اداري ناشي از بخشنامه بانك مركزي به كالاهاي تجاري قابل ورود به‌صورت بدون انتقال ارز در صورت اخذ مجوز از وزارت بازرگاني 1371.01.30 ـ .1739ت38ه ـ 1371.02.13 ـ 165 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران 1371.01.30 ـ .59190ت40ه ـ 1371.02.13 ـ 166 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

نحوه پرداخت حق تأليف و ترجمه دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي فني و حرفه‌اي 1371.01.30 ـ .1741ت42ه ـ 1371.02.13 ـ 167 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز جاسك 1371.01.30 ـ .1895ت44ك ـ 1371.02.15 ـ 169 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌الحاق شركت بهساز اصفهان به ليست شركتهاي مندرج در فهرست شماره يك پيوست تصويب‌نامه سياست واگذاري سهام متعلق‌به دولت و شركتهاي دولتي 1371.01.30 ـ .15107ت149ه ـ 1371.04.13 ـ 180 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار 1371.01.30 ـ .14730ت153ه ـ 1371.04.16 ـ 181 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

قانون معافيت وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني برخي از كالاهاي وارداتي

آيين‌نامه چگونگي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.6.20 مورخ 1370.2.2 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

قانون اجازه استخدام يك هزار نفر كارمند رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

قانون اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي

تصويبنامه راجع به افزايش سهام كاركنان دولت در شركت هاي تعاوني مصرف هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/12/1370 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و سازمان امور [...ادامه]

الحاق عبارتي به ذيل تصويبنامه در مورد پرداخت 10% سود بازرگاني اضافي كالاهاي تجاري قابل ورود بدون انتقال ارز هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 29472/100 مورخ 21/6/1370 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز جاسك هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 9228/خم مورخ 27/7/1370 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ميزان اضافه كاري ساعتي كاركنان دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 371 ـ 33 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا‌مزايده در معاملات عمده شهرداريها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 100.7635 مورخ 1370.3.22 وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد جانباز و اسير و‌مفقودالاثر شده‌اند هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.5426.3.1642 مورخ 1369.12.25 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

‌ اصلاحيه تصويبنامه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت وسازمان ها و شركت هاي دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1371 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه در خصوص اصلاحات در دهستان هاي استان بوشهر اشتباهات تحريري متن تصويبنامه شماره 71144/ت 142 ك مورخ 14/10/1370 به شرح زير جهت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاح آيين نامه استخدامي شهرداري تهران هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 4611/د مورخ 4/8/1370 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت شيلي هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 9024/901/711 مورخ 11/9/1370 وزارت [...ادامه]

آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده 49 قانون كار»

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 560 ـ 21/3/70 هيئت عمومي ديوان عالي كشور اصلاحيه رأي شماره 559 ـ 21/3/70 مندرج در شماره 13640 ـ 11/10/70 [...ادامه]

- تاريخ 9/1/71 شماره دادنامه 1 [...ادامه]

- شماره دادنامه 2 كلاسه پرونده:71/2 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: رئيس سازمان [...ادامه]

رأي شماره 219 – 218 – 217 – 216 – 223 – 222 – 221 – 220 – 224 مورخ 27/ 9/ 1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاريخ 27/9/1369 شماره دادنامه 219 – 218 – 217 – 216 – 223 – 222 – [...ادامه]

- تاريخ 30/7/70 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 70/84 مرجع رسيدگي : [...ادامه]

قانون اصلاح بند"ه" تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ مصوبات شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در بيست [...ادامه]

- شوراي عالي اداري در بيست و ششمين جلسه مورخ 9/2/1371، با توجه به سياست [...ادامه]

- شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در بيشت [...ادامه]

قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام

‌آيين‌نامه اجرايي چگونگي تشخيص نياز مددجويان و مصرف اعتبار برنامه كارآموزي و بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي‌كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره مشترك سازمان بهزيستي كشور، سازمان برنامه [...ادامه]

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظائف وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 11044/10/و مورخ 4/9/1370 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون اشتباهات تحريري تصويبنامه شماره 762/ت 575 ه مورخ 24/1/1371 به شرح زير جهت اصلاح [...ادامه]

تصويبنامه در مورد واگذاري سهام متعلق به دولت در شركت ها و طرح ها هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 3965 ـ 100 [...ادامه]

تصويبنامه در مورد همطرازي مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 14643/50 مورخ 20/12/1370 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اجراي طرح توليد شامپو گلچهر هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1370 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و [...ادامه]

اصلاح قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 62/1/6592 مورخ 17/11/1370 [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه در خصوص آئين نامه اجرايي چند تبصره از قانون بودجه 1370 و اجراي آنها در سال 1371 نظر به اين که در تصويبنامه شماره 64839/ت 550 ه مورخ 28/12/1370عبارت «تصويبنامه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.16 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي، كشاورزي، [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويبنامه در مورد همطرازي معاونان سازمان انرژي اتمي و سازمان تربيت بدني هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1370 به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون نظام [...ادامه]

تصويبنامه در مورد مستمريهاي بازنشستگي،ازكارافتادگي كلي و جزئي،بازماندگان ،هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد،پرداخت عيدي،تعيين حداقل مستمريهاي مشمولين قانون تأمين اجتماعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/12/1370 بنا به پيشنهاد شماره 12860 مورخ 16/11/1370 وزارت [...ادامه]

قانون ادغام شركتهاي سهامي دولتي كه در زمينه توليد و پرورش طيور فعاليت مي‌نمايند.

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 49 قانون استخدام كشوري

اصلاح تصويبنامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1371 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم [...ادامه]

تصويبنامه در مورد حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت هيأت وزيران در جلسه مورخ 30 2/1371 بنا به پيشنهاد شماره 415/د مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي [...ادامه]

اجازه ايجاد 25 پست ثابت و موقت سازماني در استانداري فارس 1371.02.0 ـ .10968ت10ك ـ 1371.04.23 ـ 187 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن ايجاد چند پست ثابت و موقت سازماني در بخشداريهاي توابع استانداري خراسان و كرمانشاهان و مازندران 1371.02.02 ـ .17091ت13ك ـ 1371.04.23 ـ 188 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 15 نفر عضو هيأت علمي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1371.02.02 ـ .2190ت1ك ـ 1371.02.03 ـ 190 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات بازنشستگان توسط دستگاه‌هاي اجرايي 1371.02.02 ـ .8932ت2ك ـ 1371.02.02 ـ 191 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اختصاص مبلغ دو ميليون و شانزده هزار و چهارصد و بيست و هشت دلار بابت عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در‌سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد به وزارت كشاورزي 1371.02.02 ـ .2935ت36ه ـ 1371.02.13 ـ 193 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.2 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح بندهاي 1 و 5 تصويب‌نامه انتقال صنايع آلوده‌كننده و مزاحم محيط‌زيست شهروندان (‌تهران بزرگ) و دامداريها و‌مرغداريهاي داخل محدوده شهر تهران به خارج از محدوده شهر 1371.02.02 ـ .8100ت62ه ـ 1371.02.19 ـ 194 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.2 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي 45 نفر در مشاغل فني به وزارت پست و تلگراف و تلفن 1371.02.02 ـ .10090ت193ه ـ 1371.02.26 ـ 195 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات 15 نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.02.02 ـ .8506ت195ك ـ 1371.01.26 ـ 196 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌تأمين اعتبار اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به برگزاري انتخابات مرحله دوم چهارمين‌دوره مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان 1371.02.06 ـ .3113ت41ه ـ 1371.02.13 ـ 197 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به اتريش 1371.02.06 ـ .1369ت50ه ـ 1371.02.19 ـ 198 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 در اجراي قانون "‌نحوه [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي حقوقي و ... جهت دعاوي طرح شده توسط سازمان‌سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در خارج از كشور به سازمان مذكور 1371.02.06 ـ .2981ت51ه ـ 1371.02.19 ـ 199 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

افتتاح سركنسولگري در زنگبار توسط وزارت امور خارجه 1371.02.06 ـ .8111ت54ه ـ 1371.02.19 ـ 200 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي در نيمه دوم سال 1371 توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي 1371.02.06 ـ .1115ت57ه ـ 1371.02.19 ـ 201 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه تبصره 2 ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان 1371.02.06 ـ .5638ت58ه ـ 1371.01.20 ـ 202 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 به استناد تبصره [...ادامه]

مسافرت وزير بازرگاني به كشور پرتغال 1371.02.06 ـ .8102ت59ه ـ 1371.02.19 ـ 203 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 در اجراي قانون [...ادامه]

مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور پرتغال 1371.02.06 ـ .1338ت60ه ـ 1371.02.19 ـ 204 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 در اجراي قانون "‌نحوه [...ادامه]

‌الحاق عبارتي به تصويب‌نامه راجع به حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت براي اجراء در سالهاي1370 و 1371 1371.02.06 ـ .3355ت61ه ـ 1371.02.19 ـ 205 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

تعيين وزارت كشور به جاي شهرداري تهران در سازمانها و مجامع بين‌المللي 1371.02.06 ـ .8330ت64ه ـ 1371.02.22 ـ 206 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص هجده دستگاه خودروي سواري به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب 1371.02.06 ـ .8361ت66ه ـ 1371.02.23 ـ 207 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد بنياد [...ادامه]

محسوب نمودن سازمان بهزيستي كشور جزء دستگاه‌هاي مستثني شده از شمول بند 6 ضوابط اجرايي بودجه تنفيذ شده در سال1371 1371.02.06 ـ .8353ت67ه ـ 1371.02.23 ـ 208 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه الحاق وزارت بازرگاني به كنوانسيون تجارت گندم 1371.02.06 ـ .8922ت80ه ـ 1371.03.02 ـ 209 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه فروش هفتصد دستگاه از خودروهاي سواري توسط شركت سايپا 1371.02.06 ـ .9267ت90ه ـ 1371.03.09 ـ 214 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

منظور نمودن اعتباراتي از طريق تسهيلات سيستم بانكي برا استان لرستان 1371.02.06 ـ .9727ت108ه ـ 1371.03.17 ـ 215 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 11850 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي 1371.02.07 ـ 3466 ـ 1371.02.13 ـ 217 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 8500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.02.09 ـ 31450 ـ 1371.02.12 ـ 224 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 8000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.02.09 ـ 3451 ـ 1371.02.12 ـ 227 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

مسافرت وزير پست و تلگراف و تلفن به كشور سنگاپور 1371.02.09 ـ .3854ت65ه ـ 1371.01.23 ـ 230 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.9 در اجراي قانون [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي نيسان پاترول به وزارت مسكن و شهرسازي 1371.02.09 ـ .8459ت70ه ـ 1371.02.24 ـ 231 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.9 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت هزينه‌هاي ضروري شش ماهه اول سال جاري به نهاد رياست جمهوري 1371.02.13 ـ .3396ت49ه ـ 1371.02.19 ـ 232 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري اجلاس كميته توسعه و مديريت ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان توسط وزارت جهاد سازندگي 1371.02.13 ـ .8103ت55ه ـ 1371.02.19 ـ 233 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي بررسي دلائل توسعه شهري و شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي 1371.02.13 ـ .1367ت63ه ـ 1371.02.19 ـ 234 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليون ريال بابت پرداخت حق‌الزحمه كارشناسان و متخصصان فني به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي 1371.02.13 ـ .3352ت68ه ـ 1371.01.23 ـ 235 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ادغام و تغيير بندهاي 1 و 3 جدول ضميمه آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 5735.510.13341 مورخ 1370.7.20 وزارت كشاورزي و [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري استانها در 6 ماهه اول سال جاري به وزارت‌كشور 1371.02.20 ـ .3717ت72ه ـ 1371.02.26 ـ 248 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به درخواست [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص پنج دستگاه آمبولانس به شهرداريهاي تهران 1371.03.20 ـ .11ت73ه ـ 1371.02.26 ـ 249 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شهرداري [...ادامه]

اجازه برگزاري اولين كنفرانس بين‌الملل بالاي طبيعي در مناطق شهري به شهرداري تهران 1371.02.20 ـ .3483ت74ه ـ 1371.02.26 ـ 250 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

واگذاري سهام متعلق به دوت در شركتها و طرحها 1371.02.20 ـ .8456ت87ه ـ 1371.02.23 ـ 251 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط آستان حضرت محمدبن موسي‌الكاظم (ع) دزفول 1371.02.20 ـ .8782ت78ه ـ 1371.02.30 ـ 254 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

الحاق عبارتي به بند ب تصويب‌نامه راجع به تشكيل كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال 1371.02.20 ـ .16282ت142ه ـ 1371.04.07 ـ 256 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

ايجاد تغييراتي در آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده... 1371.02.20 ـ .16581ت152ه ـ 1371.04.13 ـ 257 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1369.6.22 ـ 3911 ـ 1371.02.22 ـ 259 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3670 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.02.22 ـ 10006 ـ 1371.02.22 ـ 261 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

همطرازي مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران با معاون وزير 1371.02.23 ـ .3783ت75ه ـ 1371.02.29 ـ 263 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري كنفرانس برنامه‌ريزي و توسعه (‌در سطح آسيا) و اولين كنفرانس بين‌المللي نقشه‌برداري در كشور توسط سازمان‌برنامه و بودجه 1371.02.23 ـ .3837ت76ه ـ 1371.02.30 ـ 264 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري بيست و نهمين اجلاس كميسيون فرعي مبارزه با مواد مخدر در منطقه خاورميانه و نزديك توسط وزارت كشور 1371.02.23 ـ .5708ت77ه ـ 1371.02.30 ـ 265 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.23 با عنايت به نظر [...ادامه]

الحاق عبارتي به تصويب‌نامه اجازه انعقاد قرارداد با شركت سهامي آزاد راه قم، كاشان به وزارت راه و ترابري 1371.02.23 ـ .8930ت81ه ـ 1371.03.02 ـ 266 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات برخي بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي 1371.02.23 ـ .9479ت3ك ـ 1371.03.12 ـ 267 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به اتريش 1371.02.27 ـ .8926ت79ه ـ 1371.03.02 ـ 269 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 به استناد اصل [...ادامه]

مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به سوييس 1371.02.27 ـ .8925ت82ه ـ 1371.03.02 ـ 270 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بانكداري اسلامي و كاربرد آن در بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي در سال 1371 1371.02.27 ـ .3809ت83ه ـ 1371.03.02 ـ 271 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري كنگره جامعه متخصصين و جراحان مغز و اعصاب خاورميانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.02.27 ـ .9078ت86ه ـ 1371.03.04 ـ 272 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

منظور نمودن مبلغ سيصد و بيست و سه ميليون دينار اسلامي بابت خريد سهام سرمايه از بانك توسعه اسلامي به حساب سهميه‌و سهام جمهوري اسلامي ايران در مؤسسات بين‌المللي 1371.02.27 ـ .9197ت88ه ـ 1371.03.06 ـ 273 ‌امور بين‌المللي ـ بانكي و پولي ـ برنامه‌هاي عمراني [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1371.02.28 ـ .30431ت22ك ـ 1371.05.14 ـ 274 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مربوط(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.02.30 ـ 10305 ـ 1371.02.30 ـ 275 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مربوط(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.02.30 ـ 10306 ـ 1371.02.30 ـ 277 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

مسافرت وزير صنايع سنگين به كره جنوبي 1371.02.30 ـ .9369ت92ه ـ 1371.03.11 ـ 279 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به عمان و سريلانكا 1371.02.30 ـ .9370ت93ه ـ 1371.03.11 ـ 280 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

مسافرت وزير راه و ترابي به تايلند 1371.02.30 ـ .8929ت95ه ـ 1371.03.11 ـ 281 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌تعيين رقم حداكثر مندرج در ماده 1 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به‌خدمت 1371.02.30 ـ .8374ت96ه ـ 1371.03.11 ـ 282 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مسافرت وزير امور خارجه به كشور پرتغال 1371.02.30 ـ .9663ت100ه ـ 1371.03.16 ـ 283 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل [...ادامه]

- معاونت محترم رياست جمهور در امور حقوقي و مجلس جدول موضوع بند 3 [...ادامه]

جدول جرائم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در كليه نقاط كشور به استثناي شهر تهران

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب 1354.4.25

اصلاحيه قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و [...ادامه]

‌قانون ايجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و‌الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مذكور

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 5.1553 ـ 1.9667 مورخ 1370.1.17 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در مورد اضافه كار كاركنان دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1371 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم [...ادامه]

- تاريخ 15/2/71 شماره دادنامه 12 کلاسه پرونده 71/20 [...ادامه]

- تاريخ 18/1/71 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده 70/189 مرجع رسيدگي: [...ادامه]

رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است. رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند: شعب [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1371 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به [...ادامه]

قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13

‌قانون اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت قسط سوم خريد ساختمان استوديوي ميثاقيه به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1371.03.03 ـ .10311ت94ه ـ 1371.03.11 ـ 284 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.3 بنا به درخواست [...ادامه]

مسافرت وزير بازرگاني به كشور بحرين 1371.03.03 ـ .9665ت104ه ـ 1371.03.16 ـ 285 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.3 به استناد اصل [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص 35 دستگاه كاميون ماك مستعمل توسط شركت خدمات بازرگاني خير كرمان 1371.03.06 ـ .9169ت97ه ـ 1371.03.16 ـ 286 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به درخواست استانداري [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص پنج دستگاه ميني‌بوس تويوتا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.03.06 ـ .9659ت98ه ـ 1371.03.16 ـ 287 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به درخواست [...ادامه]

مسافرت وزير كشاورزي به كشورهاي كنيا و مجارستان 1371.03.06 ـ .9664ت101ه ـ 1371.03.16 ـ 288 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت تكميلي ابنيه فني و روكش آسفالت سرد راه حسن‌آباد ـ چرمشهر به‌وزارت راه و ترابري 1371.03.06 - .10345ت103ه - 1371.03.16 - 289هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين اعضاء كميته موضوع ماده 11 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1371.03.06 ـ .10423ت107ه ـ 1371.03.16 ـ 290 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6، به استناد ماده (11) [...ادامه]

سياست اعطاي تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي 1371.03.06 ـ .9899ت118ه ـ 1371.03.20 ـ 291 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ايجاد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اوكراين، ارمنستان و گرجستان 1371.03.06 ـ .14531ت132ه ـ 1371.04.01 ـ 293 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 به استناد بند (2) [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد نفر كارشناس امور فني به وزارت صنايع 1371.03.06 ـ .10644ت4ك ـ 1371.03.31 ـ 294 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان در وزارت بهداشت، درمان و وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1371.03.06 ـ .14360ت5ك ـ 1371.03.31 ـ 295 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد بيست و چهار پست ثابت و موقت سازماني در توابع شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان 1371.03.06 ـ .11139ت11ك ـ 1371.04.23 ـ 296 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اجازه ايجاد دو هزار و دويست و سي و سه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران 1371.02.06 ـ .30049ت21ك ـ 1371.05.10 ـ 297 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد 16 پست سازماني با نام براي آزادگان در سازمان اوقاف و امور خيريه 1371.03.06 ـ .31854ت26ك ـ 1371.06.08 ـ 298 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد دويست و سي و سه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان زمين‌شناسي كشور 1371.03.06 ـ .31424ت29ك ـ 1371.06.28 ـ 299 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نوزده ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به سيل‌اخير به استانها و دستگاه‌هاي ذيربط 1371.03.10 ـ .11149ت99ه ـ 1371.03.16 ـ 300 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه صدور سه هزار تن بذر ذرت هيبريد 1371.03.10 ـ .9153ت109ه ـ 1371.03.18 ـ 302 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري اهدايي موضوع نامه سازمان حفاظت محيط‌زيست 1371.03.10 ـ .11348ت110ه ـ 1371.03.18 ـ 303 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور برگزاري المپياد ورزشي دانش‌آموزان سراسر كشور به وزارت‌آموزش و پرورش 1371.03.10 ـ .10646ت111ه ـ 1371.03.18 ـ 304 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به درخواست [...ادامه]

اصلاح بند 10 ماه يك اصلاحي آيين‌نامه استقلال داري و مالي انستيتو پاستور ايران 1371.03.10 ـ .9308ت112ه ـ 1371.03.18 ـ 305 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌الحاق عبارتي به تصويب‌نامه راجع به اجراي ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي در سال1371 1371.03.10 ـ .11492ت120ه ـ 1371.03.20 ـ 306 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 به استناد اصل [...ادامه]

اجازه فروش مجموعه شهري خانه‌سازي شهر صنعتي اراك به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به وزارت صنايع سنگين 1371.03.11 ـ .22709ت28ك ـ 1371.06.14 ـ 307 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 7900 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مربوط(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.03.13 ـ 6612 ـ 1371.03.13 ـ 308 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

غير قابل افزايش بودن اعتبارات رديفهاي 1.1 و 1.12 در مصوبات راجع به اختصاص مبالغي جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.03.13 ـ 6613 ـ 1371.03.13 ـ 311 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در ادامه امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4050 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور 1371.03.13 ـ 6706 ـ 1371.03.13 ـ 313 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق‌زلزله‌زده به استانهاي گيلان و زنجان آذربايجان شرقي و دستگاه‌هايي اجرايي ذيربط (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.03.13 ـ .9661ت1ن ـ 1371.03.16 ـ 316 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق زلزله [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 1371.03.13 ـ .11472ت116ه ـ 1371.03.20 ـ 320 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري بنز استيشن و سه دستگاه ميني‌بوس نيسان توسط كميته امداد امام خميني 1371.03.13 ـ .9381ت117ه ـ 1371.03.20 ـ 321 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به درخواست وزارت [...ادامه]

اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي نيسان پاترول اهدايي به وزارت مسكن و شهرسازي 1371.03.13 ـ .14176ت122ه ـ 1371.03.26 ـ 322 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تعيين آقاي حميد ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و‌اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي 1371.03.13 ـ .13314ت121ه ـ 1371.03.24 ـ 323 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد رييس [...ادامه]

‌ايجاد برخي تسهيلات گمركي، بانكي و اداري براي واحدهاي ساخت و تعمير كشتي ـ و سازه‌هاي دريايي مستقر در بنادر‌شمالي و جنوبي كشور 1371.03.13 ـ .7064ت143ه ـ 1371.04.07 ـ 324 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه واگذاري حق استفاده از ملكي در اصفهان به فرهنگستان زبان و ادب فارسي توسط نهاد رياست جمهوري 1371.03.17 ـ .9886ت114ه ـ 1371.03.20 ـ 327 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد نهاد [...ادامه]

اجازه ورود خودروهاي متعلق به اتباع كشورهاي تركمنستان آذربايجان و ارمنستان 1371.03.17 ـ .14767ت139ه ـ 1371.04.07 ـ 328 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال جهت انجام مرمت منزل استاد جلال‌الدين همايي به فرهنگستان زبان و ادب‌فارسي 1371.03.17 ـ .11474ت115ه ـ 1371.03.20 ـ 329 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

‌مستثني بودن خدمه روستايي كه در مجتمع‌ها بهزيستي روستايي فعاليت دارند از شمول تصويب‌نامه راجع به آيين‌نامه‌استخدامي واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي كشور 1371.03.17 ـ .14368ت124ه ـ 1371.03.31 ـ 330 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري سومين اجلاس هماهنگي خدمات مراقبت پرواز كشورهاي عضو ايكائو توسط وزارت راه و ترابري 1371.03.17 ـ .14359ت125ه ـ 1371.03.31 ـ 331 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

الحاق متني به عنوان تبصره يك به ماده 1 آيين‌نامه استخدام پيماني 1371.03.17 ـ .11903ت126ه ـ 1371.03.31 ـ 332 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط شركت هواپيمايي گلف ايران 1371.03.17 ـ .14468ت127ه ـ 1371.04.01 ـ 333 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به درخواست وزارت [...ادامه]

انتصاب آقاي علينقي جهرمي به عنوان استاندار فارس 1371.03.17 ـ .14474ت128ه ـ 1371.04.01 ـ 334 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد [...ادامه]

انتصاب آقاي سيد جليل سيدزاده به عنوان استاندار هرمزگان 1371.03.17 ـ .14472ت129ه ـ 1371.04.01 ـ 335 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 [...ادامه]

انتصاب آقاي احمد خرم به عنوان استاندار همدان 1371.03.17 ـ .14470ت130ه ـ 1371.04.01 ـ 336 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 [...ادامه]

انتصاب آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان استاندار اصفهان 1371.03.17 ـ .14469ت131ه ـ 1371.04.01 ـ 337 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 [...ادامه]

تصويب مواردي در اجراي قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي 1371.03.20 ـ .14678ت135ه ـ 1371.04.04 ـ 343 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.20 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به دستگاه‌هاي اجرايي 1371.03.20 ـ .14681ت7ك ـ 1371.04.04 ـ 345 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اجازه ايجاد 3254 پست ثابت و موقت سازماني به منظور طراحي تشكيلات دادستاني كل، دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب‌اسلامي 1371.03.20 ـ .16494ت8ك ـ 1371.04.10 ـ 351 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

‌واگذاري تأسيسات انتفاعي و توليدي مربوط به طرح فراگير صنعتي رضا به شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1371.03.20 ـ .21003ت203ه ـ 1371.05.14 ـ 352 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اضافه گرديدن وزارت كار و امور اجتماعي به فهرست نهايي دستگاه‌هاي مسئول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي 1371.03.24 ـ .14679ت133ه ـ 1371.04.04 ـ 353 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح بند ج تصويب‌نامه راجع به تأمين اعتبار به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به سيل اخير به استانهاي ذيربط 1371.03.24 ـ .16150ت134ه ـ 1371.04.06 ـ 354 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

‌تعيين آقاي روغني زنجاني معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت‌جابجايي اعتبارات سال 1371 طرح‌هاي عمراني 1371.03.24 ـ .16281ت138ه ـ 1371.04.07 ـ 355 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد رييس [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ترخيص و ورود كتب، نشريات و مجلات علمي، پژوهشي و آموزشي توسط دستگاههاي دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 100.27330 مورخ 1370.6.10 وزارت [...ادامه]

‌حذف عبارتي از تبصره 1 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 11.790.8.203 مورخ 1371.2.13 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

اجازه واگذاري حق استفاده ملك موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش به وزارت كشور 1371.03.25 ـ .15642ت12ك ـ 1371.04.22 ـ 387 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اجازه انتقال مالكيت چهارده قطعه زمين متعلق به سازمان صدا و سيماي ج.‌ا.‌ا در بندر عباس به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1371.03.25 ـ .15547ت9ك ـ 1371.04.21 ـ 388 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور پرداخت بخشي از هزينه‌هاي احداث كتابخانه مركزي كرمان و‌بازسازي باغ تاريخي ماهان به استانداري كرمان 1371.03.31 ـ .11699ت144ه ـ 1371.04.13 ـ 389 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تغيير در فصل آموزش عالي و تحقيقات ابلاغيه مورخ 71.1.11 1371.03.31 ـ 11979 ـ 1371.04.01 ـ 390 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و هشت ميليون ريال بابت هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي به دفتر‌مزبور 1371.03.31 ـ .11762ت146ه ـ 1371.04.13 ـ 391 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث 6 واحد پست قرنطينه دامي به وزارت جهاد سازندگي 1371.03.31 ـ .16534ت147ه ـ 1371.04.13 ـ 392 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كوتاه و مستند توسط استانداري همدان 1371.03.31 ـ .11536ت148ه ـ 1371.04.13 ـ 393 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري دومين سمينار بين‌المللي سيلو و تأسيسات ذخيره‌اي توسط وزارت بازرگاني 1371.03.31 ـ .15130ت151ه ـ 1371.04.13 ـ 394 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4420 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي نجاري دستگاه‌هاي مربوط 1371.03.31 ـ 6970 ـ 1371.03.31 ـ 395 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2500 ميليون ريال جهت انجام پروژه بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه مربوط 1371.03.31 ـ 11976 ـ 1371.04.01 ـ 398 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1350 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور 1371.03.31 ـ 1978 ـ 1371.04.01 ـ 400 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام مدارس استان ها هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1371 بنا به پيشنهاد شماره 23200/11/103 مورخ 17/9/1370 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابجايي اعتبارات سال 1371 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1371 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 11 آيين نامه استخدام پيماني هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1371 بنا به پيشنهاد شماره 7228/د مورخ 4/12/1370 سازمان [...ادامه]

تصويب نامه در مورد مستثني شدن خدمه روستايي از شمول تصويب نامه شماره 1154 مورخ 23/3/1371 هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1371 بنا به پيشنهاد شماره 8707 مورخ 24/10/1370 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون اصلاح ماده 35 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوبه شوراي عالي اداري در ارتباط با واگذاري بخشي از امور و وظايف وزارت كشاورزي شوراي عالي اداري در بيست‌و‌هشتمين جلسه مورخ 20/3/1371،بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي در مورد (شركت بهساز اصفهان) هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 1971 مورخ 28/2/1370 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت كار و امور [...ادامه]

تصويبنامه در مورد لغو آيين نامه نحوه اعزام كمپرسيهاي مردمي به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1371 بنا به پيشنهاد شماهر 12640/10/و مورخ 7/10/1370 وزارت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انحلال سازمان دامپروري كشور شوراي عالي اداري در بيست و نهمين اجلاس مورخ 10/4/1371، بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

قانون نظام مهندسي ساختمان

تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابه جايي اعتبارات سال 1371 طرح هاي عمراني جناب آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص حذف عبارتي از تبصره (1) ماده (8) آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1371 بنا به پيشنهاد شماره 203/8/790/11 مورخ 13/2/1371 وزارت [...ادامه]

- تاريخ 24/10/70 شماره دادنامه 137 کلاسه پرونده 70/30 مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

شماره دادنامه 110 - ابطال بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فني شهرداري اصفهان تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 110 کلاسه پرونده 70/112 مرجع رسيدگي : [...ادامه]

- تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده 69/122 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي [...ادامه]

- تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي [...ادامه]

- تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 113 کلاسه پرونده 70/140 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي [...ادامه]

- تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 70/141 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي [...ادامه]

شماره دادنامه 158 – 159 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 ديوان عدالت اداري. تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158 – 159 کلاسه پرونده70/156 – 70/179 مرجع رسيدگي [...ادامه]

- تاريخ 13/12/70 به شماره دادنامه 161 کلاسه پرونده 70/199 مرجع رسيدگي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 16) قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 4.913 ـ 3226 ـ 1 مورخ [...ادامه]

اصلاحيه پيرو رأي وحدت رويه شماره : 565 ـ 18/4/70 مندرج در روزنامه رسمي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21 وزارت مسكن و [...ادامه]

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح «نحوه کاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات» مصوب هشتم دي ماه يکهزار و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به فهرست آفات عمومي و قرنطينه اي داخلي هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 5708 ـ [...ادامه]

اصلاح ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ با حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 4882/س ب مورخ 23/4/1371 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص عدم معافيت خودروها از 30% سود بازرگاني هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1371 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه اضافه كار ساعتي كاركنان دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 1798 – 63/2386 [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1550 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مربوط 1371.04.01 ـ 11954 ـ 1371.04.01 ـ 405 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست و نود ميليون ريال جهت تأمين اعتبار نيازهاي ضروري به وزارت تعاون 1371.04.03 ـ .16535ت145ه ـ 1371.04.13 ـ 409 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.3 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت مطالعه طراحي و ايجاد سرويسهاي بهداشتي در اردوگاه تربيتي قم به‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور 1371.04.07 ـ .11996ت156ه ـ 1371.04.17 ـ 410 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (2.650.000.000) ريال به منظور انجام هزينه‌هاي پذيرش دانشجويان متعهد خدمت در‌آموزش و پرورش به وزارت آموزش و پرورش 1371.04.07 ـ .16060ت157ه ـ 1371.04.17 ـ 411 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بررسي زمينه‌هاي اصلاح نژاد گاوهاي شيري در ايران توسط وزارت جهاد سازندگي 1371.04.07 ـ .15412ت158ه ـ 1371.04.17 ـ 412 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري نمايشگاه و سمينار بين‌المللي تجهيزات فرودگاهي توسط شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور 1371.04.07 ـ .15413ت159ه ـ 1371.04.17 ـ 413 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري كنگره بزرگداشت سيد جمال‌الدين اسدآبادي توسط استانداري همدان 1371.04.07 ـ .11537ت161ه ـ 1371.04.17 ـ 414 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (320.000.000) ريال به وزيران، معاونان رييس جمهور مدير عامل سازمان صدا و سيما و رييس‌دفتر رييس جمهور 1371.04.07 ـ .16280ت168ه ـ 1371.04.23 ـ 415 ‌‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 210 ميليون ريال جهت انجام پروژه بازسازي به دستگاه‌هاي مجري آن (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور) 1371.04.10 ـ 7109 ـ 1371.04.10 ـ 416 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي 1371.04.10 ـ .14178ت15ك ـ 1371.04.02 ـ 418 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن اعاده به خدمت بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي 1371.04.10 ـ .74228ت16ك ـ 1371.04.31 ـ 419 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

بلامانع بودن اعاده به خدمت بازنشستگان چند وزارتخانه 1371.04.10 ـ .17759ت20ك ـ 1371.05.04 ـ 420 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت بازسازي استراحتگاه‌هاي بندر انزلي و محمودآباد به وزارت كار و امور اجتماعي 1371.04.14 ـ .16329ت162ه ـ 1371.04.23 ـ 421 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري كنفرانس بين‌المللي شبكه سراسري برق توسط شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) 1371.04.14 ـ .15643ت163ه ـ 1371.04.23 ـ 422 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 6 دستگاه خودروي سواري پاجرو (‌ميتسوبيشي) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1371.04.14 ـ .15644ت164ه ـ 1371.04.23 ـ 423 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به ورود موقت يا ترخيص قطعي خودروهاي اتباع عراقي براي اجرا در سال 1371 1371.04.14 ـ .14790ت165ه ـ 1371.04.23 ـ 424 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي استيشن اهدايي به سازمان جنگلها و مراتع موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي 1371.04.14 ـ .15226ت166ه ـ 1371.04.23 ـ 425 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ريال جهت پرداخت قسط دوم بهاي ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسي به فرهنگستان‌مزبور 1371.04.14 ـ .17032ت166ه ـ 1371.04.22 ـ 426 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (994.000.000) ريال بابت پرداخت هزينه‌هاي انجام شده جهت برگزاري كنفرانس حمايت از‌انقلاب اسلامي مردم فلسطين به دبيرخانه كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين 1371.04.14 ـ .16473ت169ه ـ 1371.04.23 ـ 427 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد دبيرخانه [...ادامه]

انتصاب آقاي علي تابش به عنوان استاندار خوزستان 1371.04.14 ـ .15756ت170ه ـ 1371.04.24 ـ 428 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه مجري آن (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور) 1371.04.14 ـ 16687 ـ 1371.04.15 ـ 429 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

اصلاح اجراي ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي آن در سال 1371 1371.04.14 ـ .17368ت171ه ـ 1371.04.28 ـ 431 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري به وسيله وزارت كشور 1371.04.14 ـ .20014ت173ه ـ 1371.04.28 ـ 432 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري آنها (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.04.14 ـ 16688 ـ 1371.04.15 ـ 433 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1700 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه مجري آن (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور) 1371.04.14 ـ 16689 ـ 1371.04.15 ـ 437 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

واگذاري اختيار تصويب تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط دستگاه‌هاي اجرايي به كميسيون سياسي دفاع‌هيأت دولت 1371.04.14 ـ .40382ت228ه ـ 1371.05.27 ـ 474 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب فهرست آفات عمومي و قرنطينه‌اي داخلي 1371.04.17 ـ .15291ت172ه ـ 1371.04.28 ـ 475 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انتصاب آقاي غلامرضا صحرائيان به عنوان استاندار كرمانشاهان 1371.04.17 ـ .20016ت174ه ـ 1371.04.28 ـ 478 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2870 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه مجري آن (‌تصميم نماينده ويژه‌رييس جمهور) 1371.04.17 ـ 7239 ـ 1371.04.18 ـ 479 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1350.15 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه مجري آن (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.04.17 ـ 7238 ـ 1371.04.18 ـ 481 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 3 دستگاه اتوبوس ايكاروس اهدايي به وزارت كشور 1371.04.17 ـ .15341ت175ه ـ 1371.04.28 ـ 486 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به درخواست شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه اجازه اجراي طرح ريسندگي و بافندگي در بخش محروم انزل جنوبي اروميه 1371.04.17 ـ .16650ت178ه ـ 1371.04.29 ـ 487 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي 1371.04.17 ـ .14957ت17ك ـ 1371.05.03 ـ 488 اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌محسوب شدن آستان حضرت عبدالعظيم (ع) در زمره مؤسسات موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري و بلامانع بودن‌مأموريت مستخدمين رسمي به آن آستان 1371.04.17 ـ .11450ت18ك ـ 1371.05.03 ـ 489 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

اجازه ايجاد 2868 پست ثابت و موقت سازماني در سازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور 1371.04.17 ـ .17608ت19ك ـ 1371.05.03 ـ 490 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال بابت هزينه‌هاي برگزاري گردهمايي سراسري دانشجويان شاغل به‌تحصيل در خارج از كشور 1371.04.21 ـ .17412ت177ه ـ 1371.04.29 ـ 491 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت 1371.04.21 ـ .17503ت181ه ـ 1371.04.31 ـ 492 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه احداث يك واحد توليد مواد اوليه دارويي در حوزه فرمانداري شهريار 1371.04.21 ـ .10707ت24ك ـ 1371.06.01 ـ 493 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت [...ادامه]

‌اصلاح بند 3 تبصره 5 الحاقي به ماده 4 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده‌قانوني و حريم شهرها 1371.04.21 ـ .21886ت25ك ـ 1371.06.01 ـ 494 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت [...ادامه]

اجازه احداث يك واحد توليد الكتروتوتوردي‌سي موضوع نامه وزارت صنايع 1371.04.21 ـ .22379ت27ك ـ 1371.06.08 ـ 495 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (4.113.810.000) ريال به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله‌زده به بنياد‌مسكن انقلاب اسلامي و دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.04.22 ـ .15694ت2ن ـ 1371.04.23 ـ 496 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مناطق زلزله‌زده استان‌هاي [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال به منظور پرداخت هزينه طرح‌هاي دفتر تبليغات دولت به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي 1371.04.24 ـ .17504ت180ه ـ 1371.04.31 ـ 498 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليون و شانزده هزار و چهارصد و بيست و هشت دلار بابت تعهدهاي سالهاي قبل و‌مابه‌التفاوت سال 1370 مربوط به حق عضويت دولت ج‌اا در سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد به وزارت كشاورزي 1371.04.24 ـ .16885ت182ه ـ 1371.04.31 ـ 499 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500.000.000 ريال به منظور تجهيز مراكز توانبخشي به سازمان بهزيستي كشور 1371.04.24 ـ .17081ت183ه ـ 1371.04.31 ـ 500 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

نحوه افزايش سرمايه ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه 1371.04.24 ـ .20182ت186ه ـ 1371.04.31 ـ 501 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين توليدات صنعتي منظور در ماده 4 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 2 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي 1371.04.24 ـ 74670 ـ 1371.05.06 ـ 502 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 تصويب نمودند: ‌منظور [...ادامه]

واگذاري دست كم ده واحد مسكوني در هر يك از استانهاي كشور و بيست واحد مسكوني در تهران به كاركنان با معرفي وزير‌آموزش و پرورش 1371.04.24 ـ 21002ه ـ 1371.05.14 ـ 513 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين تراز فيزيكي سيمان براي هفتاد درصد ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان 1371.04.28 ـ .17912ت189ه ـ 1371.05.06 ـ 514 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال به منظور بهره‌گيري از خدمات متخصصان فقهي قضايي اقتصادي و ... به‌وزارت دادگستري 1371.04.28 ـ .17082ت191ه ـ 1371.05.06 ـ 517 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انتصاب آقاي سيد علي‌اكبر طاهايي به عنوان استاندار گيلان 1371.04.28 ـ .20713ت195ه ـ 1371.05.10 ـ 518 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

واگذاري رياست كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران نروژ به وزارت صنايع سنگين 1371.04.28 ـ .20900ت197ه ـ 1371.05.12 ـ 519 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري بيست و چهارمين كنفرانس رياضي كشور در سال 72 توسط دانشگاه شهيد بهشتي 1371.04.31 ـ .30003ت190ه ـ 1371.05.06 ـ 520 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انتصاب آقاي علي عبدالعلي‌زاده به عنوان استاندار آذربايجان شرقي 1371.04.31 ـ .20106ت196ه ـ 1371.05.11 ـ 521 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.31 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات تعدادي از بازنشستگان موضوع نامه‌هاي وزارت كشاورزي و اقتصادي و دارايي و راه و ترابري و‌بهداشت، درمان در وزارتخانه‌هاي مربوط 1371.04.31 ـ .21016ت23ك ـ 1371.05.14 ـ 522 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 2139.505 مورخ 69.11.28، به استناد تبصره [...ادامه]

آيين‌نامه بهداشت محيط ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 1320 مورخ 1370.2.11 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 28/2/1371 با توجه به [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تراز فيزيكي سيمان و سهميه طرحهاي عمراني هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 975 – 5/7214 – [...ادامه]

اصلاح مواد 20 و 21 آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاي شغلي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1371 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه چگونگي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1371 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي [...ادامه]

آيين‌نامه تشكيل بازارچه‌هاي مرزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، [...ادامه]

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

آيين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 4611.11 مورخ 1371.4.14 وزارتخانه‌هاي راه و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمين رسمي در مؤسسه هاي كيهان واطلاعات هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 64/31 مورخ 13/2/1371 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص خروج و ورود به كشور از طريق بندر چابهار هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 2221/43/4/1 مورخ 10/3/1371 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي در مورد(شركت آهاب سهامي خاص) هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 100/3339 مورخ 7/5/1371 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در مورد برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور بليز هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 2190/511 مورخ 27/11/1370 وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير راه و ترابري به پاكستان 1371.05.04 ـ .20997ت201ه ـ 1371.05.14 ـ 523 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ترخيص كالاهاي موضوع نامه آستان مقدس حضرت امام خميني با معافيت از پرداخت سود بازرگاني 1371.05.04 ـ .40038ت206ه ـ 1371.05.19 ـ 524 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.4 به استناد بند "ب" [...ادامه]

تعيين وزير تعاون يا نماينده وي به عنوان يكي از عضوهاي بعضي از شوراها و مجامع 1371.05.04 ـ .23544ت289ه ـ 1371.06.31 ـ 525 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.4 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1280 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.05 ـ 17797 ـ 1371.05.05 ـ 527 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 890 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مذكور(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.05 ـ 17798 ـ 1371.05.05 ـ 531 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 6430 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.07 ـ 17998 ـ 1371.05.07 ـ 534 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 700 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور (‌تصميم‌نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.07 ـ 17997 ـ 1371.05.07 ـ 538 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

اجازه انتقال شش دانگ يك قطعه زمين واقع در بخش دوازده تهران از وزارت دفاع نيروهاي مسلح به سازمان اتكا 1371.05.07 ـ .20995ت198ه ـ 1371.05.14 ـ 541 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 420.000.000 ريال به منظور تأمين آب شهرك پرندك به وزارت مسكن و شهرسازي 1371.05.07 ـ .17638ت199ه ـ 1371.05.14 ـ 542 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به استخدام يك نفر پزشك به دانشگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) 1371.05.07 ـ .20996ت202ه ـ 1371.05.14 ـ 543 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3960 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري آن (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.05.11 ـ 30265 ـ 1371.05.12 ـ 544 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1.035.711 ريال به منظور تأمين كسري ابواب جمعي آقاي لطف‌الله نصرتي تحويلدار اداره‌امور اقتصادي و دارايي شميران به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1371.05.11 ـ .17927ت205ه ـ 1371.05.14 ـ 546 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت مركزهاي خدمات حمايتي و انجام تعميرات اساسي واحدهاي خدماتي و‌مركزهاي توانبخشي به سازمان بهزيستي استان تهران 1371.05.11 ـ .17928ت204ه ـ 1371.05.14 ـ 547 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه بلامانع بودن احداث واحد توليدي وسائل جراحي قلب و عروق در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران 1371.05.11 ـ .21236ت207ه ـ 1371.05.19 ـ 548 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 با عنايت [...ادامه]

اجازه ورود به كشور و خروج از آن از طريق بندر چابهار 1371.05.11 ـ .21235ت209ه ـ 1371.05.19 ـ 550 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص هفت (7) دستگاه خودروي سواري توسط حوزه عليمه شهيد شاه‌آبادي 1371.05.11 ـ .21238ت210ه ـ 1371.05.19 ـ 551 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مجاز بودن مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسه‌هاي كيهان و اطلاعات 1371.05.11 ـ .30731ت211ه ـ 1371.05.20 ـ 552 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

جابجايي و اصلاح طرحها و پروژه‌هاي مصوبه مورخ 70.12.28 اعتبارات بازسازي استان آذربايجان غربي (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.05.12 ـ 20339 ـ 1371.05.12 ـ 574 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 15000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.13 ـ 30385 ـ 1371.05.14 ـ 580 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تعميرات اساسي بيمارستان كارون به سازمان منطقه‌اي‌بهداشت، درمان استان فارس 1371.05.14 ـ .30915ت218ه ـ 1371.05.24 ـ 582 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي طيور به شركت سهامي طيور كشور 1371.05.14 ـ .20826ت219ه ـ 1371.05.24 ـ 583 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مسافرت وزير جهاد سازندگي به استراليا 1371.05.14 ـ .20915ت220ه ـ 1371.05.24 ـ 584 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 1403 مورخ 1370.12.11 وزارت تعاون، به [...ادامه]

تهيه فرم جمع‌آوري اطلاعات جهت نظارت بر اجراي آيين‌نامه مسافرت‌هاي خارجي دولتي توسط سازمان برنامه و بودجه 1371.05.18 ـ 30986 ـ 1371.05.25 ـ 592 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 مقرر نمود [...ادامه]

‌افزودن شركت آهاب وابسته به وزارت نيرو در فهرست شماره 1 پيوست تصويب‌نامه سياست واگذاري سهام متعلق به دوت و‌سازمانها و شركتهاي دولتي و واگذاري سهام شركتهاي وزارت نيرو در شركت ياد شده 1371.05.18 ـ .21554ت221ه ـ 1371.05.25 ـ 593 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي سيد علي نكويي به سمت استاندار چهارمحال بختياري 1371.05.18 ـ .21556ت222ه ـ 1371.05.25 ـ 594 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه خريد ملك شماره ثبتي 1175 به سفارت عمان به منظور استقرار دفتر آن سفارت 1371.05.18 ـ .20918ت223ه ـ 1371.05.25 ـ 595 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

جواز ورود و ترخيص قطعي ده دستگاه خودروي سواري و 100 دستگاه وانت نيسان پاترول اهدايي توسط استانداري هرمزگان 1371.05.18 ـ .21696ت224ه ـ 1371.05.27 ـ 596 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ابقاي شعبه‌هاي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در لاهه پاريس و لندن به آن دفتر 1371.05.18 ـ .21695ت229ه ـ 1371.05.27 ـ 597 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت عمليات ساختماني راه امام قلي باجگيران به وزارت راه و ترابري 1371.05.18 ـ .30323ت230ه ـ 1371.05.27 ـ 598 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

جواز ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي توسط نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1371.05.21 ـ .20999ت225ه ـ 1371.05.27 ـ 603 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال جهت مبارزه با آفات سوسك سرخرطوي حنايي خرما به وزارت كشاورزي 1371.05.21 ـ .30463ت226ه ـ 1371.05.27 ـ 604 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

خارج شدن دو لايحه معوق از دستور كار مجلس شوراي اسلامي 1371.05.21 ـ 40580 ـ 1371.06.01 ـ 605 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 مقرر نمود: ‌در [...ادامه]

‌تأسيس دفترهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي باكو، دوشنبه، كابل، كويت، مسكو و عشق‌آباد و ادامه‌فعاليت دفترهاي سازمان مزبور در شهرهاي اسلام‌آباد، بيروت، بن، پاريس، لندن.... 1371.05.21 ـ .21229ت232ه ـ 1371.06.01 ـ 606 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي به بانك فوق‌الذكر 1371.05.21 ـ .31337ت235ه ـ 1371.06.01 ـ 607 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (‌فائو) 1371.05.21 ـ .21301ت237ه ـ 1371.06.01 ـ 608 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21، بنا به پيشنهاد كشاورزي، [...ادامه]

تأمين اعتبار و تعيين سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي‌بين‌المللي 1371.05.21 ـ .31538ت242ه ـ 1371.06.03 ـ 609 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين فهرست سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي‌بين‌المللي در سال 1371 1371.05.21 ـ .31539ت244ه ـ 1371.06.03 ـ 610 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تعيين نسبت‌هاي مورد عمل جهت استخدام و ايجاد پستهاي سازماني در وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي 1371.05.21 ـ .30412ت253ه ـ 1371.06.08 ـ 611 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 800 ميليون ريال جهت كارمزد بانك ملي به بانك ملي جمهوري اسلامي ايران (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.05.22 ـ 30918 ـ 1371.05.24 ـ 612 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به شركت آب و نيرو 1371.05.25 ـ .21885ت233ه ـ 1371.06.01 ـ 613 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان درمانگاه‌ها و پستهاي دامپزشكي و ايستگاه‌هاي‌دامپروري به وزارت كشاورزي 1371.05.25 ـ .30850ت234ه ـ 1371.06.01 ـ 614 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال به منظور اجراي برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي جمهوريهاي مسلمان‌نشين‌آسياي ميانه قفقاز به وزارت امور خارجه 1371.05.25 ـ .30876ت236ه ـ 1371.06.01 ـ 619 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري به وزارت كشاورزي 1371.05.25 ـ .22116ت240ه ـ 1371.06.04 ـ 632 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه راجع به واگذاري وظايف و مسئوليتهاي كميته هماهنگي توزيع عادلانه خودرو به وزارت صنايع سنگين 1371.05.25 ـ .22021ت243ه ـ 1371.06.03 ـ 633 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 تصويب نمودند: ‌تصويب‌نامه [...ادامه]

اصلاح ماده 11 آيين‌نامه مالي واحدهاي اجرايي (‌خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها و تبصره آن 1371.05.25 ـ .22022ت245ه ـ 1371.06.03 ـ 634 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1371.05.25 ـ .22353ت246ه ـ 1371.06.08 ـ 636 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص تعدادي ماشين‌آلات و ادوات و لوازم اهدايي به وزارت جهاد سازندگي 1371.05.25 ـ .22381ت247ه ـ 1371.06.08 ـ 638 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

لحاق متني به عنوان ماده 16 آيين‌نامه اجرايي تبصره 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1371.05.25 ـ .22358ت248ه ـ 1371.06.08 ـ 641 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه پذيراييهاي عمومي 1371.05.25 ـ .22357ت252ه ـ 1371.06.08 ـ 642 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و چهل ميليون ريال جهت بازسازي بخشي از ساختمان دادگستري مشهد و تهيه و خريد‌تجهيزات مربوط به وزارت مذكور 1371.05.25 ـ .30697ت262ه ـ 1371.06.10 ـ 645 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1872 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.28 ـ 21481 ـ 1371.06.02 ـ 655 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 350 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.28 ـ 31482 ـ 1371.06.02 ـ 659 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 900 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مربوط(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.05.28 ـ 31483 ـ 1371.06.22 ـ 663 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه اتومبيل بنز سواري توسط وزارت راه و ترابري 1371.05.28 ـ .22711ت266ه ـ 1371.06.14 ـ 665 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.28 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه مرخصيهاي اعضاي ثابت نهضت سوادآموزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 11.17335 مورخ 1370.9.18 نهضت سوادآموزي، و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره 38 قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.1866.101.162 مورخ 1371.3.19 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به مبلغ بيست ميليارد ريال از درآمد سال 1370 بانك مركزي، جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 1430/ه مورخ 11/5/1371 بانک [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي، فني و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌زيمبابوه

آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 17.423.210.192 مورخ 1371.1.18، وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص خروج فرش و قاليچه توسط مسافران عازم به خارج از كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1371 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

لغو تصويبنامه واگذاري توزيع خودرو از طريق وزارت صنايع سنگين هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1371 تصويب نمود: تصويبنامه شماره 33068 مورخ 21/5/1362، [...ادامه]

اساسنامه شركت حمل و نقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 6667.11 مورخ 1370.5.1‌وزارت راه و ترابري، [...ادامه]

‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي حضرات آيات فقهاء محترم شوراي نگهبان دامت بركاتهم درمورد تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي به [...ادامه]

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي توسط بخش‌تعاوني و خصوصي

تصويبنامه هيأت وزيران در مورد اصلاح ماده 4 اصلاحي آيين نام شرايط استفاده از خانه هاي سازماني هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 10722/3 ـ 8987/1 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص الحاق يك ماده به عنوان ماده (16) آيين نامه اجرايي تبصره 45 قانون برنام اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 29001/12879/72 مورخ 7/11/1370 وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و اعزام هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 14044/9549/72 مورخ 9/6/1371 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.4781 مورخ 1370.6.12 وزارت مسكن و [...ادامه]

قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك ماداگاسكار

آيين‌نامه اجرايي ماده 136 قانون كار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 64009 مورخ 1370.7.18 وزارت كار و [...ادامه]

اصلاحيه بند الف ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1371بنابه پيشنهاد شماره 1403 ـ 42/8064 ـ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به بهبود سيستم ها و روش ها و گردش كار در ادارات شوراي عالي اداري در سي و يکمين اجلاس مورخ 14/5/1371، بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به اصلاح روش ها و مقررات ترخيص كالاهاي وارده تجاري شوراي عالي اداري در سي و دومين جلسه مورخ 4/6/1371بنا به پيشنهاد سازمان امور [...ادامه]

- شماره دادنامه 157 کلاسه پرونده 70/91 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. [...ادامه]

- تاريخ 12/9/70 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 69/114 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت [...ادامه]

- تاريخ 25/1/71 شماره دادنامه 6 کلاسه پرونده 70/129 مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

رأي شماره 24 مورخ 12/3/1371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاريخ 12/3/71 كلاسه پرونده 70/158 شماره دادنامه 24 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: [...ادامه]

- تاريخ 12/3/71 شماره دادنامه 26 کلاسه پرونده 70/168 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت مطالعه كالبدي بيمارستان سينا و طرح تبديل ساختمان اعانه ملي سابق‌به بيمارستان آموزشي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.06.01 ـ .31853ت251ه ـ 1371.06.08 ـ 667 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.1 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح مصوبه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي مربوطه (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.06.01 ـ 31484 ـ 1371.06.02 ـ 668 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌اجازه ترخيص قطعات بيمارستان پيش‌ساخته خرمشهر با معافيت از پرداخت سود بازرگاني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي 1371.06.01 ـ .31855ت250ه ـ 1371.06.08 ـ 669 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.1 به استناد بند "ب" [...ادامه]

تعيين اعضاي شوراي عالي معادن 1371.06.01 ـ .23271ت282ه ـ 1371.06.25 ـ 670 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.1 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه سازمان انرژي اتمي در سازمان مزبور 1371.06.01 ـ .35444ت47ك ـ 1371.08.09 ـ 671 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

نحوه پرداخت وام بانك جهاني در خصوص بازسازي خسارات ناشي از زلزله گيلان و زنجان توسط دستگاه‌هاي دولتي 1371.06.04 ـ .31010ت257ه ـ 1371.06.10 ـ 674 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري بليزر توسط وزارت نفت 1371.06.04 ـ .22494ت258ه ـ 1371.06.10 ـ 675 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

انتصاب آقاي اسماعيل مفيدي به عنوان استاندار خراسان 1371.06.04 ـ .22493ت259ه ـ 1371.06.10 ـ 676 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ صد ميليون ريال به منظور تكميل پايگاه‌هاي انتقال خون كرمان، سيرجان و جهرم به سازمان‌انتقال خون ايران 1371.06.04 ـ .31393ت260ه ـ 1371.06.10 ـ 677 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه ورود و ترخيص شش دستگاه خودروي سواري اهدايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط سازمان‌بهزيستي كشور 1371.06.04 ـ .22496ت261ه ـ 1371.06.10 ـ 678 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و بيست ميليون و ششصد هزار ريال به منظور تجهيز و راه‌اندازي ده كتابخانه سيار‌روستايي در سطح كشور به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1371.06.04 ـ .31395ت263ه ـ 1371.06.11 ـ 679 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تعميرات اساسي بيمارستان كازرون به‌سازمان منطقه‌اي بهداشت درمان استان فارس 1371.06.04 ـ .32207ت264ه ـ 1371.06.11 ـ 680 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اصلاح بند الف ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371.06.04 ـ .30338ت268ه ـ 1371.06.14 ـ 681 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

استفاده از خدمات بعضي از بازنشستگان و بازخريدشدگان در دستگاه‌هاي اجرايي 1371.06.04 ـ .22744ت272ه ـ 1371.06.15 ـ 682 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4، به استناد ماده (8) [...ادامه]

جابجايي برخي از اعتبارات جاري خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت وزارت كشور 1371.06.04 ـ .31396ت269ه ـ 1371.06.14 ـ 683‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اعاده به خدمت فرد بازنشسته مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1371.06.04 ـ .23418ت30ك ـ 1371.06.29 ـ 685 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد پنجاه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان اسناد ملي ايران 1371.06.04 ـ .33055ت32ك ـ 1371.06.30 ـ 686 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد چند پست سازماني در سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و دانشگاه گيلان 1371.06.04 ـ .33057ت33ك ـ 1371.06.30 ـ 687‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به دستگاه‌هاي اجرايي 1371.06.04 ـ .8776ت34ك ـ 1371.06.29 ـ 688 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد پستهاي سازماني در چند سازمان و بيمارستان 1371.06.04 ـ .33205ت35ك ـ 1371.06.31 ـ 690 ‌‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد چند پست سازماني در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانهاي فارس، آذربايجان غربي خوزستان،‌كردستان و مازندران و چند دانشگاه 1371.06.04 ـ .33206ت36ك ـ 1371.06.31 ـ 692 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و اشخاص ازكارافتاده مهاجر 1371.06.04 ـ .33202ت290ه ـ 1371.06.31 ـ 694 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد ستاد [...ادامه]

ايجاد شصت و هفت پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه ايلام 1371.06.04 ـ .33575ت38ك ـ 1371.07.07 ـ 697 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس فوق‌العاده شوراي جهاني غذا در نيويورك به كشور آمريكا 1371.06.08 ـ .22710ت267ه ـ 1371.06.14 ـ 698 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به منظور كمك شهرداريهاي كشور به وزارت كشور 1371.06.08 ـ .31641ت270ه ـ 1371.06.15 ـ 699 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1371.06.08 ـ .31280ت273ه ـ 1371.06.17 ـ 700 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد جمعيت [...ادامه]

‌تفويض اختيار دولت موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 كل كشور راجع به اصلاح يا تغيير و تفويض طرحهاي‌پيشنهادي كميته تخصيص ارز به كميسيون اقتصاد 1371.06.08 ـ .41133ت294ه ـ 1371.06.11 ـ 701 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 با توجه به اصل [...ادامه]

تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان فارس 1371.06.10 ـ .23416ت31ك ـ 1371.06.29 ـ 702 ‌‌اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

تعيين هزينه برگزاري آزمون ورود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و اعزام 1371.06.11 ـ .32190ت274ه ـ 1371.06.23 ـ 708 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1371.06.11 ـ .23241ت277ه ـ 1371.06.25 ـ 709 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي به صورت خريد‌خدمت 1371.06.11 ـ .32870ت278ه ـ 1371.06.25 ـ 710 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اضافه نمودن مدير كل بهزيستي استان به تركيب اعضاي كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال 1371.06.11 ـ .23545ت285ه ـ 1371.06.31 ـ 714 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 به استناد اصل [...ادامه]

اضافه شدن نماينده منطقه آزاد قشم به اعضاي كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال استان هرمزگان 1371.06.11 ـ .23546ت286ه ـ 1371.06.31 ـ 715 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌منوط بودن خريد هر گونه تجهيزات ماشين‌آلات و خدمات از شركتهاي خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده‌خارجي در ايران 1371.06.11 ـ .23974ت317ه ـ 1371.07.08 ـ 718 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب مواردي در زمينه صدور فرش 1371.06.11 ـ 25155 ـ 1371.07.28 ـ 719 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11، در خصوص پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1342.25 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.06.17 ـ 32690 ـ 1371.06.21 ـ 721 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

‌تعيين و تخصيص مبلغ 1050 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به بعضي دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.06.17 ـ 32836 ـ 1371.06.25 ـ 731 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌بلامانع بودن استفاده از خدمات 471 نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش از تاريخ71.7.1 لغايت 72.6.31 1371.06.18 ـ .24455ت41ك ـ 1371.07.19 ـ 737 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

اجازه ايجاد پستهاي سازماني و شغلهاي مستمر در بعضي دستگاه‌هاي دولتي 1371.06.18 ـ .32268ت39ك ـ 1371.07.07 ـ 738 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در چند دستگاه اجرايي 1371.06.18 ـ .22653ت40ك ـ 1371.07.13 ـ 740 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور آمريكا 1371.06.22 ـ .23351ت279ه ـ 1371.06.28 ـ 741 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير مسكن و شهرسازي به كشور برزيل 1371.06.22 ـ .23352ت280ه ـ 1371.06.28 ـ 742 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه انعقاد موافقت‌نامه كشتيراني بين جمهوري اسلامي ايران و بلغارستان به وزارت راه و ترابري 1371.06.22 ـ .23353ت281ه ـ 1371.06.28 ـ 743 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌اضافه شدن شركت آپارتمان شاهگلي و شركت توليدي خانه‌گستر به شركتهاي مندرج در فهرست تصويب‌نامه سياست واگذاري‌سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1371.06.22 ـ .23272ت283ه ـ 1371.06.25 ـ 744 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 به استناد اصل [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به كشور سوييس 1371.06.22 ـ .23617ت287ه ـ 1371.06.31 ـ 745 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش 1371.06.22 ـ .9044ت324ه ـ 1371.07.12 ـ 747 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تعيين مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش‌پرداخت براي كارهاي پيمانكاري 1371.06.22 ـ .33767ت325ه ـ 1371.07.12 ـ 749 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبك و متوسط به بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي 1371.06.22 ـ .23756ت296ه ـ 1371.07.05 ـ 754 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه اقدام نسبت به افتتاح سركنسولگري در شهر سيدني استراليا به وزارت امور خارجه 1371.06.22 ـ .23755ت297ه ـ 1371.07.05 ـ 755 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دومنيكن وزارت امور خارجه 1371.06.22 ـ .23757ت298ه ـ 1371.07.05 ـ 756 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به افتتاح سركنسولگري در شهر حلب سوريه به وزارت امور خارجه 1371.06.22 ـ .23758ت299ه ـ 1371.07.05 ـ 757 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه مأموريت مستخدمان رسمي آموزش و پرورش در اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان 1371.06.22 ـ .33378ت301ه ـ 1371.07.05 ـ 758 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

نحوه معافيت كالاهاي صادركنندگاني كه در سالهاي 1358 تا 1368 به علت عدم واريز پيمان ارزي خود به عنوان متعهد ارزي‌شناخته شده‌اند از شمول دريافت پيمان ارزي 1371.06.22 ـ .33379ت308ه ـ 1371.07.05 ـ 759 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

استرداد لايحه مقررات صادرات و واردات از مجلس شوراي اسلامي 1371.06.22 ـ .44668ت291ه ـ 1371.07.15 ـ 760 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 در اجراي ماده [...ادامه]

ايجاد تسهيلاتي در خصوص واگذاري و توزيع تلفن سهميه كاركنان دولت توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن 1371.06.22 ـ 24652 ـ 1371.07.21 ـ 761 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 مقرر نمود: ‌وزارت [...ادامه]

ايجاد اصلاحاتي در تصويب‌نامه موضوع اختصاص 0.020 از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت 1371.06.22 ـ .24651ت336ه ـ 1371.07.21 ـ 768 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 تصويب نمودند: [...ادامه]

الحاق دو طرح جديد به فهرست طرح‌هاي موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371.06.23 ـ .23747ت37ك ـ 1371.07.04 ـ 771 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص چهار دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت صنايع سنگين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1371.06.25 ـ .23765ت295ه ـ 1371.07.05 ـ 772 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دوازده ميليون ريال جهت ديواركشي زمين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي 1371.06.25 ـ .32566ت300ه ـ 1371.07.05 ـ 773 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت دفترهاي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور و مدارس وابسته به ايران 1371.06.25 ـ .23764ت302ه ـ 1371.07.05 ـ 774 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزير [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت كليه نمايندگي‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور 1371.06.25 ـ .23763ت303ه ـ 1371.07.05 ـ 775 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزير [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا 1371.06.25 ـ .23762ت304ه ـ 1371.07.05 ـ 776 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير امور خارجه به منظور شركت در اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نيويورك 1371.06.25 ـ .23761ت305ه ـ 1371.07.05 ـ 777 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ صد ميليون ريال جهت تكميل عمليات ساختماني پروژه كتابخانه كودك زنجان به وزارت مسكن و‌شهرسازي 1371.06.25 ـ .32624ت306ه ـ 1371.07.05 ـ 778 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص دويست و بيست دستگاه كاميون 1371.06.25 ـ .23850ت309ه ـ 1371.07.06 ـ 779 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

استرداد لايحه الحاق يك تبصره به ماده 73 قانون تأمين اجتماعي و لايحه اصلاح ماده 72 قانون تأمين اجتماعي 1371.06.25 ـ .23849ت310ه ـ 1371.07.06 ـ 780 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به كشور كره جنوبي 1371.06.29 ـ .23766ت307ه ـ 1371.07.05 ـ 781 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.29 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 150 ميليون ريال جهت انجام پروژه بازسازي به دستگاه مجري پروژه بازسازي (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.06.30 ـ 33060 ـ 1371.06.30 ـ 782 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 530ـ1369.12.1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 80) ‌روزنامه رسمي شماره 13748ـ1371.3.4 ‌شماره 1472 . هـ [...ادامه]

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه‌مهر ‌رأي وحدت رويه شماره 574 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 125) ‌روزنامه رسمي شماره 13772ـ1371.4.3 ‌شماره .1473 هـ [...ادامه]

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده باشد از جمله دعاوي حقوقي است كه رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است. ‌رياست محترم ديوانعالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس محترم دادگاه حقوقي يك بهبهان [...ادامه]

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 565 (‌صفحه 186) ‌‌شماره .1489‌هـ 24/4/1371 ‌شماره .1489‌هـ [...ادامه]

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571) ‌‌شماره .1546‌هـ 29/9/1371 ‌شماره .1546‌هـ [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي باختران (مصوب دويست وهشتادودومين جلسه مورخ 12/3/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) بنابه [...ادامه]

تائيد انتخاب نماينده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران درشوراي فرهنگي واجتماعي زنان (مصوب دويست و هشتاد ودومين جلسه مورخ 12/3/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه همدان ( مصوب دويست و هشتادوششمين جلسه مورخ 23/4/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) حسب پيشنهادات وزير محترم [...ادامه]

اهداف، سياستها و وظايف و اساسنامه شوراي عالي جوانان (‌مصوب دويست و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ 71.5.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌شماره .2020‌دش ـ [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز (مصوب دويست وهشتادو هفتمين جلسه مورخ 6/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) حسب [...ادامه]

تائيد انتخاب مديرمركز نشردانشگاهي (مصوب دويست وهشتاد وهفتمين جلسه مورخ 6/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) بنابه پيشنهاد [...ادامه]

انتخاب چهار تن اعضاي شوراي عالي جوانان (‌مصوب دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 71.5.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌شماره .2168‌دش ـ [...ادامه]

تائيد انتخاب عضو شوراي فرهنگي واجتماعي زنان ( مصوب دويست وهشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه شيراز ( مصوب دويست ونودو يكمين جلسه مورخ 14/7/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) حسب پيشنهادات وزيرمحترم [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس ( مصوب دويست ونودويكمين جلسه مورخ 14/7/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) حسب [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ( مصوب دويست ونود وچهارمين جلسه مورخ 26/8/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه (مصوب دويست ونودو پنجمين جلسه مورخ 10/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) حسب پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت [...ادامه]

سياست نامگذاري امـاكن ( مصوب دويست ونودوپنجمين جلسه مورخ 10/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) حسب [...ادامه]

تائيد انتخاب دوتن از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (مصوب دويست ونودوششمين جلسه مورخ 24/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) به استناد بند [...ادامه]

نامگذاري دانشكده الهيات دانشگاه تهران “بنام شهيد مفتح “ در دويست ونودو ششمين جلسه مورخ 24/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع نامگذاري دانشكده الهيات ومعارف [...ادامه]

تائيد انتخاب مشاور محترم رياست جمهوري دراموربانوان درشوراي فرهنگي واجتماعي زنان (مصوب دويست و نودو ششمين جلسه مورخ 24/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) باعضويت سركارخانم [...ادامه]

تائيد انتخاب سرپرست گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي (مصوب دويست ونودو هفتمين جلسه مورخ 8/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) بنابه پيشنهاد [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس كميسيون مشورتي شوراي عالي (مصوب دويست ونودو هشتمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) طبق ماده 3 [...ادامه]

تائيد نماينده جديد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان (مصوب دويست ونودو هشتمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) بنابه پيشنهاد وزيرمحترم [...ادامه]

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه اروميه (مصوب دويست ونودوششمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) حسب پيشنهاد وزيرمحترم [...ادامه]

‌نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات ‌طرح "‌نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات" مصوب هشتم دي ماه يك هزار [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان [...ادامه]

ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده هاي بي سرپرست و اشخاص از كار افتاده مهاجر هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1371 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها درمورد «شركت آپارتمان شاهگلي» و «شركت توليدي خانه گستر» هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 به استناد اصل يکصد وسي و هشتم قانون [...ادامه]

نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 419 ه ب مورخ 13/8/1370: [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ايتاليا

اساسنامه مركز سنجش از دور ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 100.2318 مورخ 1371.5.13 وزارت پست و [...ادامه]

تعيين جدول مربوط به چگونگي تعيين مناطق محروم و نيازمند جهت خدمت پزشكان و پيراپزشكان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 1339 مورخ 1371.2.20 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان

اصلاحيه عبارتي قانون بودجه سال 1371 كل كشور حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران پيرو نامه 2760/ق مورخ 10/11/1370،لازم [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت دومنيكن هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 404/22 – 300/512 مورخ [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه در زمينه فعاليت نيروهاي انتظامي

قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسراييل

تصويبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش پرداخت براي كارهاي پيمانكاري هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 6697 ـ 50/19619 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص سرمايه گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي در جهت ساخت، مونتاژ و تعمير واپيماهاي سبك و هلي كوپتر هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 6775 مورخ 20/2/1371 وزارت [...ادامه]

آيين نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 15400/810 مورخ 6/12/1370 وزارت [...ادامه]

اصلاحيه آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري اشتباهات تحريري متن «آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري» ـ موضوع تصويبنامه شماره [...ادامه]

قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367.8.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌تفسير قانوني ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري

قانون تصويب موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي

قانون ممنوعيت بازنشستگي فرهنگيان تا پايان سال تحصيلي 1372 ـ 1371

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 10 الحاقي به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان موضوع ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت‌پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن مصوب 1370 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 13446 مورخ 1370.12.3 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص پيمان هاي ارزي صادر كنندگان كالاهاي صادراتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 446/ه ـ م [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه در خصوص مستثني شدن خدمه روستايي از شمول 1154 ـ 23/1/1363 نظر به اين که در سطر هفتم تصويبنامه شماره 14368/ت 124 ه مورخ 31/3/1371 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص انتصاب رئيس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1371 بنا به پيشنهاد شماره 22369 مورخ 22/6/1371 وزير [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 1013410 مورخ 1371.3.10 وزارت صنايع و [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اختصاص 20% از تلفن هاي قابل واگذاري به كاركنان دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 تصويب نمود: تصويبنامه شماره 52122/ت 318 [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت كليه دفترهاي سرپرستي خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1371.07.01 ـ .23442ت311ه ـ 1371.07.08 ـ 1 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد وزير [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 900 دستگاه كاميون 1371.07.01 ـ .3622ت312ه ـ 1371.07.08 ـ 2 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و چهل ميليون ريال به منظور تأمين اعتبار احداث ساختمان اداره كل تعاون استان همدان‌به وزارت تعاون 1371.07.01 ـ .33591ت313ه ـ 1371.07.08 ـ 3 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص 300 ميليون ريال به منظور مرمت و نوسازي منازل مسكوني مجذومان و عمران سيستمهاي آب و برق‌مناطق مسكوني به كميته امداد امام خميني 1371.07.01 ـ .33022ت314ه ـ 1371.07.08 ـ 4 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور كمك به مركز تحقيقاتي دايره‌المعارف بزرگ اسلامي به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1371.07.01 ـ .32923ت315ه ـ 1371.07.08 ـ 5 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت شعبه‌هاي بانكهاي ايران در خارج از كشور 1371.07.01 ـ .23436ت316ه ـ 1371.07.08 ـ 6 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد بانك [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت شعبه‌هاي واحدهاي شركت سهامي بيمه ايران در خارج از كشور و تأسيس دفتر جديد بانكها در‌جمهوري‌هاي شوروي، و بانك تجارت در مالزي و كشورهاي خليج فارس و بانك صادرات در كنيا، ورشو و پاكستان 1371.07.01 ـ .23443ت318ه ـ 1371.07.12 ـ 7 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي عبدالرحمن نديمي بوشهري به عنوان استاندار بوشهر 1371.07.01 ـ .122676ت321ه ـ 1371.07.12 ـ 8 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان در بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي 1371.07.01 ـ .24453ت42ك ـ 1371.07.19 ـ 9 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه استخدام 150 نفر در مشاغل فني با مدرك تحصيلي دانشگاهي به سازمان برنامه و بودجه 1371.07.01 ـ .32602ت44ك ـ 1371.07.22 ـ 11 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

"‌فهرست منضم به متن مصوب جلسه مورخ 1371.7.1 كميسيون رفاه اجتماعي هيأت وزيران" ‌لغو چند مصوبه در خصوص ورود خودرو 1371.07.01 ـ .24156ت323ه ـ 1371.08.12 ـ 13 ‌هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

عضويت وزير تعاون يا نماينده وي در بعضي از كميسيونها 1371.07.05 ـ .71.5473 ـ 1371.08.18 ـ 14 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 در خصوص پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان توسط شهرداري اصفهان 1371.07.05 ـ .23629ت319ه ـ 1371.07.12 ـ 15 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري يازدهمين كنگره بين‌المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1371.07.05 ـ .23658ت322ه ـ 1371.07.12 ـ 16 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به استخدام پنجاه هزار نفر به صورت رسمي يا غير رسمي به وزارت آموزش و پرورش 1371.07.05 ـ .30867ت326ه ـ 1371.07.14 ـ 17 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه احداث يك واحد توليد كرايو پزشكي به نام شركت مهندسي پزشكي دانش در محدوده 120 كيلومتري تهران 1371.07.05 ـ .25806ت49ك ـ 1371.08.09 ـ 18 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت [...ادامه]

اجازه احداث يك واحد توليد قفل سويچي موضوع نامه وزارت صنايع در داخل يك از شهرك‌هاي 17 گانه صنعتي 1371.07.05 ـ .25807ت48ك ـ 1371.08.09 ـ 19 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت [...ادامه]

اصلاح جدول موضوع ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371.07.06 ـ .32231ت6ك ـ 1371.07.22 ـ 20 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي‌هاي خارج از كشور به تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي 1371.07.08 ـ .24467ت329ه ـ 1371.07.19 ـ 23 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 140 دستگاه كاميون كشنده و و كمپرسي ساز توسط شركت روستا سيلكت 1371.07.08 ـ .24464ت330ه ـ 1371.07.19 ـ 27 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي محمدرضا امير خوانسازي به عنوان رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي 1371.07.08 ـ .24468ت333ه ـ 1371.07.19 ـ 28 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير نفت به كشور يونان 1371.07.08 ـ .24463ت334ه ـ 1371.07.19 ـ 29 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه تأسيس دفتر نمايندگي شركت صنايع الكترونيك ايران در كشور مالزي 1371.07.08 ـ .24679ت339ه ـ 1371.07.21 ـ 30 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري اهدايي توسط مجمع جهاني اهل بيت 1371.07.08 ـ .24684ت338ه ـ 1371.07.21 ـ 31 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تغيير دستگاه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي موضوع ابلاغيه‌هاي راجع به اعتبارات نوسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.07.11 ـ 33693 ـ 1371.07.11 ـ 34 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

كسر مبلغ 50 ميليون ريال از اعتبار پروژه بازسازي فرستنده يكصد كيلو واتي صدا و سيماي مركز ايلام و اختصاص 100 ميليون‌ريال جهت انجام پروژه مزبور (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.07.11 ـ 33692 ـ 1371.07.11 ـ 35 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

جواز ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي به وزارت كشاورزي 1371.07.12 ـ .24682ت340ه ـ 1371.07.21 ـ 37 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

استرداد "‌لايحه اجازه افزايش و تغيير حقوق و مزاياي شهرداران و كاركنان شهرداريها" از مجلس شوراي اسلامي 1371.07.12 ـ .44666ت327ه ـ 1371.07.15 ـ 38 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 به استناد ماده [...ادامه]

استرداد "‌لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 19 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق" از مجلس شوراي اسلامي 1371.07.12 ـ .44667ت328ه ـ 1371.07.15 ـ 39 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 به استناد ماده (89) [...ادامه]

جواز ورود و ترخيص 20 دستگاه خودروي سواري به وزارت صنايع سنگين 1371.07.12 ـ .24683ت337ه ـ 1371.07.21 ـ 40 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه خروج تجهيزات و ماشين‌آلات جهت انجام پروژه‌هاي عمراني در كشور لبنان از كشور به وزارت جهاد سازندگي 1371.07.15 ـ .24680ت341ه ـ 1371.07.21 ـ 41 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 2500 عدد صندلي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1371.07.15 ـ .34077ت351ه ـ 1371.08.02 ـ 43 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

استرداد لايحه تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش منطقه‌اي از مجلس شوراي اسلامي 1371.07.15 ـ .48679ت455ه ـ 1371.10.06 ـ 45 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 در اجراي ماده [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات تعدادي از بازنشستگان در دانشگاه‌هاي الزهراء و شهيد بهشتي و اداره كل كار و امور اجتماعي و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1371.07.15 ـ .54596ت69ك ـ 1371.12.19 ـ 46 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل پروژه‌هاي طرح ايجاد پايگاه‌هاي بهداشتي ايرانشهر و‌كرمان به وزارت مسكن و شهرسازي 1371.07.19 ـ .34768ت344ه ـ 1371.07.28 ـ 47 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تضمين بازپرداخت اقساط وامهاي سيستم بانكي كشور به وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه 1371.07.19 ـ .25151ت345ه ـ 1371.07.28 ـ 48 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه انعقاد موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مكزيك و كره جنوبي 1371.07.19 ـ .25358ت348ه ـ 1371.08.02 ـ 49 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

افزايش مدت اجرا و بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطاشده به شركت شيميايي شمال 1371.07.19 ـ .33987ت349ه ـ 1371.08.02 ـ 50 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور هلند 1371.07.19 ـ .25359ت350ه ـ 1371.08.02 ـ 51 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري تويوتا توسط وزارت جهاد سازندگي 1371.07.19 ـ .25529ت361ه ـ 1371.08.05 ـ 52 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد وارت [...ادامه]

معافيت 8 دستگاه خودروي غير سواري موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي از پرداخت سود بازرگاني 1371.07.19 ـ .29551ت453ه ـ 1371.10.05 ـ 53 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه واگذاري حق استفاده از سه باب منزل مسكوني واقع در پادگان ابوذر به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1371.07.20 ـ .25805ت50ك ـ 1371.08.09 ـ 54 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

‌انتقال 265.80 متر مربع از زمينهاي متعلق به بانك ملي ايران به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 563.3 متر مربع از‌زمينهاي متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانك ملي ايران در بخش سه كرمان 1371.07.20 ـ .25954ت51ك ـ 1371.08.12 ـ 55 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

معافيت گونيهاي خالي وارده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران از پرداخت سود بازرگاني 1371.07.22 ـ .25434ت355ه ـ 1371.08.03 ـ 56 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت وزارت راه و ترابري 1371.07.22 ـ .34071ت359ه ـ 1371.08.05 ـ 57‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون موضوع نامه وزارت صنايع سنگين توسط شركت صادرات و واردات شرق 1371.07.22 ـ .25528ت357ه ـ 1371.08.05 ـ 59 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

معافيت سيصد دستگاه اتوبوس شهرداري تهران از پرداخت سود بازرگاني 1371.07.26 ـ .34863ت346ه ـ 1371.07.30 ـ 60 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 به استناد بند (ب) [...ادامه]

مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور مالزي 1371.07.26 ـ .25530ت360ه ـ 1371.08.05 ـ 61 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين و اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون ريال به منظور انجام تعميرات اساسي ساختماني دانشكده علوم‌قضايي و خدمات اداري وابسته به وزارت دادگستري به دانشكده مذكور 1371.07.26 ـ .34392ت347ه ـ 1371.08.02 ـ 62 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه تويوتاي لندكروز استيشن سواري توسط وزارت جهاد سازندگي 1371.07.26 ـ .25432ت352ه ـ 1371.08.03 ـ 63 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد ميليون ريال به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 1371.07.26 ـ .33650ت353ه ـ 1371.08.03 ـ 64 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير تعاون به جمهوري آذربايجان 1371.07.26 ـ .25435ت354ه ـ 1371.08.03 ـ 65 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور ايتاليا 1371.07.26 ـ .25469ت356ه ـ 1371.08.04 ـ 66 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري شش ماهه دوم سال جاري به نهاد رياست‌جمهوري 1371.07.26 ـ .34724ت343ه ـ 1371.07.28 ـ 67 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد نهاد [...ادامه]

قانون به هزينه قطعي منظور نمودن پرداخت حقوق ايام بلاتكليفي كارگران كارگاه‌هاي تعطيل شده بر اثر جنگ تحميلي

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1371 تصويب نمود: عبارت زير به عنوان تبصره [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1371 بنا به پيشنهاد شماره 4142/د مورخ 25/7/1371 سازمان [...ادامه]

اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1371 بنا به پيشنهادشماره 696/108 مورخ 26/7/71 نماينده ويژه رئيس جمهور [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه چگونگي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1371 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي [...ادامه]

تصويبنامه هيأت وزيران در مورد ميزان عوارض خدمات فرودگاهي و پروازي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1371 بنا به پيشنهاد شماره 11/2249 مورخ 30/2/1371 وزارت [...ادامه]

قانون تمديد و اصلاح تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13

تصويبنامه در خصوص تعرفه حمل مسافر در راه آهن هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1371 بنا به پيشنهاد شماره 11/9665 مورخ 19/7/1371 وزارت [...ادامه]

قانون اجازه عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و‌دفع آنها

‌قانون تأمين كسري اعتبار بيمارستانها، برنامه بيمه درمان كارمندان دولت و طرح توسعه شبكه‌هاي بهداشتي و درماني‌كشور

‌تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.08.03 ـ 42643 ـ 1371.08.03 ـ 68 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشور فرانسه 1371.08.03 ـ .25926ت362ه ـ 1371.08.11 ـ 75 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري كنفرانس منطقه‌اي رياضي و فيزيك نظر توسط دانشگاه تبريز 1371.08.03 ـ .25927ت363ه ـ 1371.08.11 ـ 76 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1371.08.03 ـ .35586ت364ه ـ 1371.08.11 ـ 77 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد جمعيت [...ادامه]

اصلاح ماده 6 آيين‌نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371.08.03 ـ .34615ت368ه ـ 1371.08.12 ـ 78 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

منظور نمودن مانده مطالبات معوق وصول نشده و مابه‌التفاوت سود، كارمزد و تسهيلات اعطايي بانكها به خسارت‌ديدگان از‌جنگ تحميلي در لوايح بودجه سالانه كل كشور 1371.08.03 ـ .35660ت369ه ـ 1371.08.12 ـ 79 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد مشترك [...ادامه]

واگذاري حق استفاده ساختمانهاي منازل مجاور سد جيرفت به سازمان بهزيستي كشور 1371.08.06 ـ .26099ت371ه ـ 1371.08.13 ـ 80 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 285000.000 ريال به منظور برگزاري اجلاس كنفرانس وزراي كار آسيا و اقيانوسيه در ايران به‌وزارت كار و امور اجتماعي 1371.08.16 ـ .34569ت372ه ـ 1371.08.13 ـ 81 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه اتومبيل ميتسوبيشي پاجرو موضوع نامه دفتر رييس جمهور 1371.08.06 ـ .26098ت374ه ـ 1371.08.13 ـ 82 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد دفتر [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل عمليات ساختماني مراكز فرهنگي و هنري مراغه، سياهكل،‌شوشتر، رامهرمز، آغاجاري، شهر بابل و مجتمع فرهنگي و هنري ساري به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و‌نوجوانان 1371.08.06 ـ .33647ت365ه ـ 1371.08.12 ـ 84 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور كمك به كانون بازنشستگان كشوري به سازمان مزبور 1371.08.06 ـ .33556ت366ه ـ 1371.08.12 ـ 85 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان 1371.08.06 ـ .25970ت367ه ـ 1371.08.12 ـ 86 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 397.000.000 ريال به منظور تهيه وسايل سنجش، كاليبراسيون و كاميون سيار به مؤسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1371.08.06 ـ .35696ت370ه ـ 1371.08.12 ـ 87 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه برگزاري ششمين كنگره بين‌المللي پزشكي جغرافيايي باروري و ناباروري در سال 1372 توسط دانشگاه علوم پزشكي‌شيراز 1371.08.06 ـ .26424ت383ه ـ 1371.08.19 ـ 88 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

موافقت با انتصاب چند نفر به عضويت هيأت عالي نظارت مندرج در ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 1371.08.06 ـ .36084ت384ه ـ 1371.08.19 ـ 89 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

واگذاري حق استفاده ساختمانهاي مربوط به سد جيرفت به سازمان بهزيستي كشور 1371.08.06 ـ .27032ت401ه ـ 1371.08.27 ـ 90 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور ايجاد امكانات ضروري در 120 اردوگاه اطراف تهران به مديريت‌نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان تهران 1371.08.10 ـ .35977ت37ه ـ 1371.08.17 ـ 99 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌افزايش مبلغ اعتبار موضوع تصويب‌نامه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال به وزيران، معاونان‌رييس جمهور و ... 1371.08.10 ـ .35213ت377ه ـ 1371.08.17 ـ 100 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مسافرت وزير صنايع به كشور اتريش 1371.08.10 ـ .26289ت378ه ـ 1371.08.17 ـ 101 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

واگذاري كليه سهام شركت سهامي داروپخش به سازمان تأمين اجتماعي 1371.08.10 ـ .26290ت380ه ـ 1371.08.17 ـ 102 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 در اجراي قانون [...ادامه]

الحاق عبارتي تحت عنوان تبصره 3 به انتهاي ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور 1371.08.10 ـ .26423ت382ه ـ 1371.08.19 ـ 103 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 تصويب نمود: [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت دو مركز درماني متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان در كشورهاي آلمان و انگلستان 1371.08.10 ـ .26425ت385ه ـ 1371.08.19 ـ 104 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال جهت اجراي طرح احداث كشتارگاه صنعتي طيور به شركت طيور دشت‌جنوب در دشتستان بوشهر 1371.08.10 ـ 35331 ـ 1371.08.18 ـ 106 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

خريد ملك موضوع نامه وزارت امور خارجه جهت اقامتگاه سفير توسط سفارت امارات متحده عربي 1371.08.10 ـ .27033ت399ه ـ 1371.08.27 ـ 107 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

بلامانع بودن خريد ملك جهت اقامتگاه سفير توسط سفارت جمهوري كره 1371.08.10 ـ .54113ت524ه ـ 1371.12.12 ـ 108 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور استراليا 1371.08.13 ـ .26703ت387ه ـ 1371.08.24 ـ 109 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.13 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به انعقاد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و يمن به وزارت راه و ترابري 1371.08.17 ـ .26800ت391ه ـ 1371.08.25 ـ 110 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تغيير مبلغ اعتبار مربوط به تصويب‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 15000 ميليون ريال به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي‌بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.08.17 ـ 36245 ـ 1371.08.22 ـ 111 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي افغانستان، هندوستان، تركيه 1371.08.17 ـ .26704ت389ه ـ 1371.08.24 ـ 123 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن كريم سال 1372 از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به وزارت مزبور 1371.08.17 ـ .26960ت393ه ـ 1371.08.27 ـ 124 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

جواز ايجاد و ادامه فعاليت و ايستگاه‌هاي كار در بعضي كشورها و نمايندگي داير در سازمان بين‌المللي كار (‌ژنو) و تأسيس دفتر‌آموزش فني و حرفه‌اي كشورهاي لبنان و تايلند 1371.08.17 ـ .26278ت394ه ـ ـ.ـ1371. ـ 125 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به افتتاح حسابهاي بانكي به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت واريز‌وجوه دريافتي از متقاضيان 1371.08.17 ـ .27639ت420ه ـ 1371.09.07 ـ 126 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تغيير عنوان پروژه‌ها بازسازي مربوط به تصويب‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 643 ميليون ريال به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.08.18 ـ 36088 ـ 1371.08.19 ـ 127 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي پروژه‌هاي فصل فرهنگ و هنر موضوع مصوبه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1050 ميليون ريال به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.08.20 ـ 36228 ـ 1371.08.22 ـ 128 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي سريلانكا، بنگلادش و فيليپين 1371.08.20 ـ .27034ت395ه ـ 1371.08.27 ـ 130 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 295 ميليون ريال به منظور پرداخت افزايش دستمزد 942 نفر از كارگران سازمان ميراث فرهنگي به‌سازمان ياد شده 1371.08.20 ـ .35838ت396ه ـ 1371.08.27 ـ 131 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري مسابقات ورزشي دانش‌آموزان كشورهاي اسلامي در سال 1372 به وزارت آموزش و پرورش 1371.08.20 ـ .27035ت397ه ـ 1371.08.27 ـ 132 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 264 ميليون ريال به منظور تكميل پروژه بيمه تمام كتابخانه‌هاي عمومي به وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي 1371.08.20 ـ .36062ت398ه ـ 1371.08.27 ـ 133 ‌ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به [...ادامه]

اجازه ترخيص پنج دستگاه اتومبيل توسط شركت صنعتي و معدني ايران 1371.08.20 ـ .27078ت400ه ـ 1371.08.30 ـ 134 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 609 ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار ريال به منظور پرداخت بدهي سازمان هواپيمايي‌كشوري به شركت مخابرات ايران 1371.08.20 ـ .36060ت402ه ـ 1371.08.30 ـ 135 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 300 ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان آموزشي دانشكده علوم پزشكي بوشهر به دانشكده‌مزبور 1371.08.20 ـ .36681ت403ه ـ 1371.08.30 ـ 136 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به [...ادامه]

مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به كشور كويت 1371.08.20 ـ .27551ت413ه ـ 1371.09.04 ـ 137 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اضافه شدن عبارتي به كليه بندهاي ماده 1 ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها 1371.08.24 ـ .26958ت392ه ـ 1371.08.27 ـ 138 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 تصويب نمود: [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تكميل عمليات اجرايي بيمارستان پيرانشهر به وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي 1371.08.24 ـ .36227ت406ه ـ 1371.09.11 ـ 139 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و هشت ميليون ريال به منظور هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر و پرداخت حق‌السهم دولت‌جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران و آمريكا به دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي 1371.08.24 ـ .36128ت409 ـ 1371.09.01 ـ 140 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت دفتر وزارت نيرو در لندن در صورت ادغام دفتر مذكور و دفتر شركت ساتكاب 1371.08.24 ـ .27203ت410ه ـ 1371.09.01 ـ 141 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انتصاب آقاي مسعود سلطاني‌فر به عنوان استاندار استان مركزي 1371.08.24 ـ .27550ت412ه ـ 1371.09.04 ـ 142 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4.750.000.000 ريال به منظور اجراي طرحها و پروژه‌هاي نيمه تمام مربوط به بازسازي مناطق‌آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه به استانهاي كشور 1371.08.24 ـ .37049ت414ه ـ 1371.09.04 ـ 143 ‌‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه اقدام نسبت به خروج 5 دستگاه ماشين‌آلات راهسازي و لوازم يدكي موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي بدون سپردن‌پيمان ارزي 1371.08.24 ـ .27553ت416ه ـ 1371.09.04 ـ 145 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد جهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي سيد سجاد كاظمي به عنوان استاندار زنجان 1371.08.24 ـ .27552ت418ه ـ 1371.09.04 ـ 147 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه انعقاد قراردادهاي مشاركت بين وزارت راه و ترابري يا دو شركت از شركتهاي متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي 1371.08.24 ـ .27638ت423ه ـ 1371.09.07 ـ 148 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انتصاب آقاي محمد بني‌نجاريان به رياست سازمان هواپيمايي كشوري 1371.08.25 ـ .27204ت404ه ـ 1371.09.01 ـ 149 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

استرداد لايحه اصلاح تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 كل كشور 1371.08.27 ـ .47073ت415ه ـ 1371.09.04 ـ 150 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.27، به استناد ماده (89) [...ادامه]

قانون اصلاح تبصره 1 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست

قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانك ها هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/8/1371 تصويب نمود: در کليه بندهاي ماده ي [...ادامه]

‌آيين‌نامه ماده يك اصلاحي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 موضوع تبصره 1 مايه يك قانون اصلاح موادي‌از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن مصوب 1370 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 13449 مورخ 1370.12.3 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.2 با توجه به اختيارات تفويضي [...ادامه]

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور و اصلاح بعدي آن به عنوان آيين‌نامه‌اجرايي بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 به استناد بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اکثريت وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 6/7/1371 با توجه به [...ادامه]

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد شماره .3821‌د مورخ 1371.7.8 سازمان امور اداري [...ادامه]

دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان وصول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نيست. ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب دوم و دوازدهم [...ادامه]

‌جلسه وحدت رويه ‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.21 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي [...ادامه]

پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري يك ايجاب مي نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي مي شود و خلاف قانون است. رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب دوم و چهارم ديوان عالي [...ادامه]

رأي وحدت رويه 576 ـ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: عده‌اي از پزشكان مقيم [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد سوابق خدمت كارگران مشمول قانون كار (‌صفحه 529) ‌‌شماره ه32.71 7/7/1371 ‌شماره ه32.71. 1371.7.7 ‌تاريخ 71.4.16 شماره دادنامه 43 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مصوبه مشاره 97216 مورخ 62.12.15 هيأت وزيران در مورد‌بازنشستگي با استفاده از ارفاق (‌صفحه 531) ‌‌شماره ه185.70 24/8/1371 ‌شماره ه185.70. 1371.7.26 ‌تاريخ 71.5.6 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده [...ادامه]

قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش پزشكي آنها‌مصوب 1369

‌قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي

آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.1 بنا به پيشنهاد 1943.87.338 مورخ 1370.3.19 وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حق شكايت سازمان اوقاف به نمايندگي از موقوف عليهم به ديوان‌عدالت اداري (‌صفحه 541) ‌‌شماره ه100.71 8/10/1371 ‌شماره ه100.71. 1371.8.16 ‌تاريخ 71.7.25 شماره دادنامه 155 كلاسه پرونده 100.71 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .14908ل .5001ـ1 مورخ 68.5.23 وزارت‌مسكن و شهرسازي در مورد تفويض اختيار مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري (‌صفحه 542) ‌‌شماره ه145.70 18/8/1371 ‌شماره ه145.70. 1371.8.18 ‌تاريخ 70.11.1 كلاسه پرونده 145.70 شماره دادنامه [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 154 قانون كار در مورد فضاي‌ورزشي كارخانجات (‌صفحه 572) شماره ه27.71 11/9/1371 ‌شماره ه27.71. 1371.9.11 ‌تاريخ 71.5.20 شماره دادنامه 86 ـ 85 كلاسه پرونده [...ادامه]

آيين‌نامه همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 120.4663 مورخ 1371.3.13 وزارت آموزش و [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 250 ميليون ريال به منظور تكميل طرح عمراني ايجاد چهار مركز درمان و توانبخشي جذاميان به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1371.09.01 ـ .36651ت419ه ـ 1371.09.07 ـ 151 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.1 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تسري دادن تصويب‌نامه راجع به تضمين پرداخت اقساط وامهاي سيستم بانكي كشور به وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه و‌بودجه به وزارت آموزش پرورش 1371.09.01 ـ .27640ت421ه ـ 1371.09.07 ـ 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.11 تصويب نمودند: [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به منظور انجام هزينه‌هاي ضروري و اجتناب ناپذير استانها در 6 ماهه دوم سال‌جاري به وزارت كشور 1371.09.01 ـ .36650ت422ه ـ 1371.09.07 ـ 153 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.1 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

قراردادن مبلغ (8.039.400.000) ريال به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله در اختيار استانداريهاي گيلان،‌زنجان و آذربايجان شرقي و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.09.02 ـ .37048ت3ن ـ 1371.09.04 ـ 161 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق زلزله [...ادامه]

اجازه ترخيص كالاهاي آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك با معافيت از پرداخت سود بازرگاني 1371.09.03 ـ .27966ت424ه ـ 1371.09.11 ـ 164 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.3 به استناد بند "ب" [...ادامه]

تأييد عضويت آقاي بهادر كريمي در كميته موضوع ماده 1 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1371.09.04 ـ .36464ت425ه ـ 1371.09.11 ـ 165 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ1371.9.4 به استناد ماده (11) قانون [...ادامه]

اجازه برگزاري هشتمين سمينار بين‌المللي پيش‌بيني زلزله توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1371.09.04 ـ .27967ت426ه ـ 1371.09.11 ـ 166 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.4 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري كنگره بين‌المللي ميكروالكترونيك در سال 1372 توسط دانشگاه علم و صنعت 1371.09.08 ـ .28129ت428ه ـ 1371.09.14 ـ 167 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري اولين كنگره بين‌المللي شيمي و مهندسي شيمي ايران در سال 1372 توسط دانشگاه شهيد بهشتي 1371.09.08 ـ .28128ت429ه ـ 1371.09.14 ـ 168 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه برگزاري اولين كنگره بين‌المللي ليزر و كابردهاي آن در سال 1372 توسط سازمان انرژي اتمي 1371.09.08 ـ .37623ت430ه ـ 1371.09.14 ـ 169 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد ميليون ريال به منظور ادامه عمليات و تكميل ساختمان زندان اروميه به سازمان زندانها و‌اقدامات تأمين و تربيتي كشور 1371.09.08 ـ .36980ت431ه ـ 1371.09.14 ـ 170 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تضمين مطالبات مربوط به تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به سازمان برق كشور و منظور نمودن آن در لوايح بودجه سالانه كل‌كشور 1371.09.08 ـ 37741 ـ 1371.09.15 ـ 171 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 تصويب نمودند: ‌سازمان [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان در دست احداث دانشكده تربيت دبير به‌مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي 1371.09.08 ـ .38516ت441ه ـ 1371.09.28 ـ 172 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ترخيص قطعي شش دستگاه خودرو به وزارت معادن و فلزات 1371.09.08 ـ .50085ت463ه ـ 1371.10.12 ـ 173 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8، بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه ايجاد ششصد و چهارده پست سازماني در سازمان ثبت احوال كشور 1371.09.11 ـ .63535ت70ك ـ 1371.12.23 ـ 174 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اجازه ايجاد 2639 پست ثابت و موقت سازماني در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي‌علوم پزشكي كشور 1371.09.11 ـ .38637ت62ك ـ 1371.11.11 ـ 175 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

‌تضمين مطالبات سيستم بانكي ناشي از تسهيلات اعطايي به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و منظور نمودن آنها در لوايح بودجه كل كشور 1371.09.11 ـ 28269 ـ 1371.09.15 ـ 179 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.11 تصويب [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات تعدادي از بازنشستگان و بازخريدشدگان در چند وزارتخانه 1371.09.11 ـ .38756ت52ك ـ 1371.10.01 ـ 180 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

اجازه استخدام رسمي 52 نفر در مشاغل فني به شركت سهامي توليد، تهيه، توزيع بذر و نهال 1371.09.11 ـ .32269ت53ك ـ 1371.10.06 ـ 182 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه استخدام رسمي و غير رسمي 32 نفر در مشاغل فني به سازمان بنادر و كشتيراني 1371.09.11 ـ .31830ت54ك ـ 1371.10.06 ـ 183 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد 250 شغل مستمر در شركت سهامي جنگل شفارود 1371.09.11 ـ .38004ت55ك ـ 1371.10.12 ـ 184 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

اجازه ايجاد پانصد پست ثابت و موقت سازماني در واحدهاي قضايي جديدالتأسيس در دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1371.09.11 ـ .60700ت59ك ـ 1371.11.05 ـ 185 ‌كشور اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

‌كسر مبلغ 7000 ميليون ريال از اعتبار پروژه بازسازي و نوسازي اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي مناطق جنگزده‌استان باختران و اختصاص آن به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه (‌تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور) 1371.09.14 ـ 37653 ـ 1371.09.15 ـ 186 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در وزارت مذكور 1371.09.18 ـ .51978ت61ك ـ 1371.11.11 ـ 209 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون بدون انتقال ارز به وزارت صنايع سنگين 1371.09.18 ـ .28854ت434ه ـ 1371.09.24 ـ 210 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ايجاد دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي در لبنان 1371.09.18 ـ .47438ت437ه ـ 1371.09.25 ـ 211 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 به استناد بند [...ادامه]

‌تعيين سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي (‌ايسا) 1371.09.18 ـ .34378ت438ه ـ 1371.09.25 ـ 212 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18، بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه برگزاري كنفرانس بين‌المللي در زمينه اقيانوس‌شناسي، اكولوژي و آلودگي خليج فارس در ايران توسط مركز ملي‌اقيانوس‌شناسي 1371.09.18 ـ .29210ت447ه ـ 1371.09.30 ـ 214 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌كسر ده درصد كاهش تعرفه‌اي در مورد كالاهاي موضوع فهرست پيوست پروتكل سازمان همكاريهاي اقتصادي (‌اكو) از محل‌سود بازرگاني مربوطه 1371.09.18 ـ .29731ت456ه ـ 1371.10.07 ـ 215 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه خروج كالاهاي مورد نياز طرح‌هاي عمراني دفاتر وزارت جهاد سازندگي بعضي كشورها به وزارت مزبور 1371.09.18 ـ .51061ت487ه ـ 1371.10.26 ـ 216 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

محسوب شدن مبالغي كه شركتها و سازمانهاي تابع وزارت راه ترابري به صندوق رفاه كاركنان وزارت ياد شده مي‌پردازند به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول 1371.09.22 ـ .54906ت555ه ـ 1371.12.23 ـ 217 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 10597.11 [...ادامه]

‌نحوه افزايش بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب1347 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 381.1.3.34 مورخ 1371.4.3 وزارت كشور، به استناد [...ادامه]

اجازه ترخيص 280 دستگاه دوچرخه به وزارت آموزش و پرورش با معافيت از پرداخت سود بازرگاني 1371.09.22 ـ .28003ت436ه ـ 1371.09.25 ـ 219 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌بلامانع بودن پرداخت اضافه كار ساعتي حداكثر تا 175 ساعت به نيروهاي رسمي سازمان زندانها كه به صورت شيفت كار‌مي‌كنند 1371.09.22 ـ .32432ت440ه ـ 1371.09.28 ـ 220 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 41‌ر [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي مديريت آرشيو و اطلاعات در تهران 1371.09.22 ـ .37035ت442ه ـ 1371.09.28 ـ 221 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص هفت دستگاه ماشين‌آلات راهسازي به وزارت صنايع سنگين 1371.09.22 ـ .29077ت443ه ـ 1371.09.28 ـ 222 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص كالاهاي اهدايي به سازمان حفاظت محيط زيست 1371.09.22 ـ .29209ت445ه ـ 1371.09.30 ـ 223 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به [...ادامه]

اجازه اجراي طرح توليد آجر ماشيني با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور در استان‌مازندران 1371.09.22 ـ .38733ت448ه ـ 1371.10.01 ـ 224 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 7246 [...ادامه]

اجازه اجراي طرح احداث هتل سينا با استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور در استان همدان 1371.09.22 ـ .38732ت449ه ـ 1371.10.01 ـ 225 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ايجاد دفتر نمايندگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي اوتاوا مسقط و نخجوان 1371.09.25 ـ .29549ت452ه ـ 1371.10.05 ـ 239 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

واگذاري حق استفاده از ورزشگاه قدس اصفهان به وزارت كار و امور اجتماعي 1371.09.25 ـ .51137ت495ه ـ 1371.10.29 ـ 240 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال به منظور ايجاد مجموعه ورزشي كارگران در اصفهان به سازمان تربيت بدني 1371.09.25 ـ .51136ت496ه ـ 1371.10.29 ـ 241 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.25 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تعيين اعتبار برخي پروژه‌هاي برنامه بازسازي آموزش راهنمايي تحصيلي موضوع ابلاغيه اعتبارات پروژه‌هاي بازسازي استان‌لرستان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.09.28 ـ 38617 ـ 1371.09.29 ـ 242 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مربوط به بازسازي [...ادامه]

تأمين كمبود اعتبار ريالي دستگاه‌هايي كه بودجه ارزي دارند از محل كسر اعتبار ارزي و پرداخت معادل ريالي آن به نرخ شناور 1371.09.29 ـ 39234 ـ 1371.10.09 ـ 244 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29 مقرر نمود: ‌كمبود [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 4 دستگاه كاميون سنگين دام تراك به وزارت صنايع سنگين 1371.09.29 ـ .29547ت450ه ـ 1371.10.05 ـ 245 ‌واردات و صادرات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون كشنده ماك به وزارت صنايع سنگين 1371.09.29 ـ .29550ت454ه ـ 1371.10.05 ـ 246 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌تغيير مهلت زماني مندرج در تصويب‌نامه راجع به منوط بودن خريد هر گونه تجهيزات ماشين‌آلات و خدمات از شركتهاي‌خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده خارجي در ايران 1371.09.29 ـ .50051ت466ه ـ 1371.10.12 ـ 247 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، تصويب نمودند: ‌مهلت زماني مندرج [...ادامه]

معافيت دو دستگاه آمبولانس وزارت معادن و فلزات از پرداخت سود بازرگاني 1371.09.29 ـ .29809ت459ه ـ 1371.10.08 ـ 248 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

‌نحوه جابجايي اعتبار پروژه‌ها و افزايش اعتبار طرح‌هاي بازسازي از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي عمراني (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1371.09.30 ـ 38757 ـ 1371.10.07 ـ 249 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

مصوبه درخصوص افزايش ميزان تركه بسمه تعالي با اختيار حاصل از ذيل ماده 364 قانون امور حسبي ، بهاي ترکه [...ادامه]

اصلاح ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد شماره .864‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري [...ادامه]

اصلاح ماده 6 آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/9/71 بنا به پيشنهاد شماره41 ر – 1318ع/01/43 مورخ [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه اصلاح ماده 4 اصلاحي آئين نامه شرايط استفاده از خانه هاي سازماني نظر به اينکه در قسمت اخير بند (2) تصويب نامه شماره 22353/ت246هـ مورخ8/6/1371 ، [...ادامه]

قانون حمايت قضائي از بسيج

تصويبنامه در مورد اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدي آن هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1371 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي [...ادامه]

تصويبنامه درمورد واردات ميوه هاي گرمسيري هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1371 به استناد ماده (47) قانون مقررات صادرات و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص فروش شركت هاي تابع سازمان عمران كيش هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 45551 مورخ 5/8/1371 سازمان [...ادامه]

اصلاحيه جدول ميزان عوارض خدمات فرودگاهي و پروازي هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 11/14109 مورخ 6/10/1371 وزارت [...ادامه]

اصلاح اساسنامه ي صندوق تعاون هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 2451/1 مورخ 16/8/1371 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (‌مأموران ثابت) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد شماره .862‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري [...ادامه]

قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 1361.9.1 لغايت 1366.10.12

قانون اصلاح تبصره‌هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب1358.9.24 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي و الحاق يك تبصره به آن

اصلاحيه پيرو رأي وحدت رويه شماره 578ـ28/7/71 مندرج در شماره 13908 – 12/9/71 در قسمت [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1373.7.29.14997 مورخ 69.8.8 گمرك‌ايران در مورد واردات منابع مولد اشعه (‌صفحه 525) ‌‌شماره ه21.71 24/8/1371 ‌شماره ه21.71. 1371.7.26 ‌تاريخ 71.5.6 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمت‌هايي از مصوبات .5741ت 116 مورخه 70.4.5 و.6278ت 155 مورخ 1370.5.5 هيأت وزيران (‌صفحه 574) ‌‌شماره ه150.70 24/8/1371 ‌شماره ه150.70. 1371.8.24 ‌تاريخ 71.3.26 شماره دادنامه 29 كلاسه پرونده 150.70. [...ادامه]

ضوابط پرداخت فوق العاده هاي خاص به رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 5860/د مورخ 2/10/1371 سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در مورد سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1371 در مورد «سياست واگذاري سهام متعلق به دولت [...ادامه]

جواز ترخيص يك دستگاه اتوبوس ايكاروس اهدايي به وزارت كشور 1371.10.02 ـ .29935ت460ه ـ 1371.10.09 ـ 250 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اجازه اجراي طرح توليد نخ قالي به ميزان يك ميليارد و دويست ميليون ريال در ورزقان شهرستان اهر 1371.10.02 ـ .39169ت457ه ـ 1371.10.08 ـ 251 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تكليف سازمان تأمين اجتماعي به واريز وجوه موضوع قانون تأمين كسري اعتبار بيمارستانها ـ برنامه بيمه درمان كارمندان‌دولت و طرح توسعه شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور 1371.10.02 ـ .39442ت465ه ـ 1371.10.12 ـ 252 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 در اجراي ماده واحده [...ادامه]

‌كسر مبالغي از اعتبار پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده استان ايلام و قراردادن آن در اختيار دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.10.05 ـ 38988 ـ 1371.10.09 ـ 255 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌محول نمودن تصويب آيين‌نامه موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371.3.26 به كميسيون صنعت و امور زيربنايي‌هيأت دولت 1371.10.06 ـ .50052ت472ه ـ 1371.10.12 ـ 269 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6، به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌تأمين و پرداخت مبلغ (418.5) ميليون واحد حق برداشت مخصوص بابت افزايش سهميه جمهوري اسلامي ايران در صندوق‌بين‌المللي پول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1371.10.06 ـ .50088ت464ه ـ 1371.10.12 ـ 270 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد 56.13118.33579 [...ادامه]

واگذاري سهام متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي در شركت توليدي خانه‌گستر به بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1371.10.06 ـ .50087ت467ه ـ 1371.10.12 ـ 271 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به فروش شركتهاي تابع سازمان عمران كيش به سازمان مزبور 1371.10.06 ـ .50090ت469ه ـ 1371.10.12 ـ 273 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار منطقه‌اي اثرات پتاسيم در حاصلخيزي خاك‌هاي غربي آسيا و شمال آفريقا 1371.10.06 ـ .50091ت470ه ـ 1371.10.12 ـ 274 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد 011.16248 [...ادامه]

اجازه انتقال كارخانجات صنايع دارويي از داخل محدوده شهر تهران به محل مناسبي در خارج آن 1371.10.06 ـ .50092ت473ه ـ 1371.10.12 ـ 275 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ايجاد پستهاي ثابت سازماني براي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اوكراين ـ ارمنستان ـ گرجستان و نخجوان 1371.10.06 ـ .50700ت483ه ـ 1371.10.21 ـ 276 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

تصويب مواردي در خصوص سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي 1371.10.06 ـ .51021ت490ه ـ 1371.10.26 ـ 277 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6 در مورد "‌سياست واگذاري [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به افتتاح سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در نخجوان به وزارت امور خارجه 1371.10.09 ـ .50086ت462ه ـ 1371.10.12 ـ 289 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت دفتر نمايندگي شركت بازرسي ـ مهندسي و صنعتي ايران در كشور آلمان 1371.10.09 ـ .50349ت474ه ـ 1371.10.15 ـ 290 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد 2644 [...ادامه]

‌لغو بند 18 الحاقي به ضوابط اجراي بودجه موضوع قسمت دوم تصويب‌نامه راجع به اجراي ضوابط اجرايي قانون بودجه سال1365 كل كشور با اصلاحات بعدي آن در سال 1371 1371.10.09 ـ .39606ت475ه ـ 1371.10.15 ـ 291 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 با عنايت به [...ادامه]

تصويب جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت 1371.10.09 ـ .39009ت476ه ـ 1371.10.19 ـ 292‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد 13647 [...ادامه]

اصلاح ماده 12 اساسنامه صندوق تعاون 1371.10.09 ـ .50503ت477ه ـ 1371.10.19 ـ 293 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.9 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش 1371.10.09 ـ .27077ت56ك ـ 1371.10.22 ـ 294 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه ايجاد تعدادي پست سازمان در چند بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1371.10.09 ـ .39186ت57ك ـ 1371.10.22 ـ 295 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در چند وزارتخانه 1371.10.09 ـ .50763ت58ك ـ 1371.10.22 ـ 296 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در [...ادامه]

كسر مبالغي از اعتبار فصل تأمين خسارتهاي مردمي موضوع ابلاغيه مورخ 71.5.14 و اختصاص اعتبار مزبور به دستگاه‌هاي‌مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.10.15 ـ 39671 ـ 1371.10.15 ـ 297 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ـ مترو 1371.10.16 ـ .50704ت478ه ـ 1371.10.21 ـ 300 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي دكتر محمود احمدزاده هروي به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي 1371.10.16 ـ .50706ت479ه ـ 1371.10.21 ـ 301 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 100.28607 [...ادامه]

تغيير رقم مندرج در سطر آخر قسمت "ب" رديف 10 جدول پيوست تصويب‌نامه راجع به تعيين ميزان عوارض خدمات‌فرودگاهي و پروازي 1371.10.16 ـ .29633ت480ه ـ 1371.10.21 ـ 302 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 14109.11 [...ادامه]

اجازه برگزاري كنفرانس بين‌المللي آزمايشهاي غير مخرب توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران// 1371.10.16 ـ .50708ت481ه ـ 1371.10.21 ـ 303 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد .2482ع [...ادامه]

‌اجازه برگزاري اجلاس جهاني مشورتي صنايع پايين دستي پتروشيمي توسط وزارت صنايع با همكاري سازمان يونيدو و شركت‌سهامي عام نفت بهران در تهران 1371.10.16 ـ .50707ت482ه ـ 1371.10.21 ـ 304 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 1014373 [...ادامه]

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي ثابت جمهوري اسلامي ايران در يونسكو 1371.10.16 ـ .50705ت484ه ـ 1371.10.21 ـ 305 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 2722 [...ادامه]

اجازه ترخيص 1250 دستگاه وانت جي ـ ام ـ موضوع نامه وزارت صنايع سنگين 1371.10.16 ـ .50687ت485ه ـ 1371.10.21 ـ 306 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

كسر مبلغ 140 ميليون ريال از محل اعتبار پروژه رديف 1.1 ابلاغيه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4420 ميليون ريال‌جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.10.20 ـ 39879 ـ 1371.10.20 ـ 307 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

‌تغيير دستگاه اجرايي پروژه رديف 1.1 فصل آموزش عالي و تحقيقات موضوع ابلاغيه راجع به تغيير مبلغ اعتبار مربوط به‌تصويب‌نامه مورخ 71.8.24 (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1371.10.20 ـ 39878 ـ 1371.10.20 ـ 309 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

تعيين و تخصيص مبلغ 50 ميليون ريال جهت كمك به آسايشگاه جذاميان باباباغي تبريز به سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان آذربايجان شرقي 1371.10.20 ـ .39639ت486ه ـ 1371.10.26 ـ 310 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

انتصاب آقاي داود كشاورزيان به عنوان استاندار مازندران 1371.10.20 ـ .51060ت488ه ـ 1371.10.26 ـ 311 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد 8310.1.11 [...ادامه]

‌اختصاص مبلغ 169 ميليون ريال به منظور ادامه عمليات ساختماني و تجهيزاتي گنجينه موزه كاخ گلستان به سازمان ميراث‌فرهنگي 1371.10.20 ـ .39766ت489ه ـ 1371.10.26 ـ 312 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد .26584‌و [...ادامه]

شناختن محل رستم‌آباد واقع در استان گيلان به عنوان شهر رستم‌آباد 1371.10.23 ـ .5049ت18ك ـ 137.03.29 ـ 313 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در [...ادامه]

شناختن روستاي سيس از توابع شهرستان شبستر آذربايجان شرقي به عنوان شهر سيس 1371.10.23 ـ .5139ت20ك ـ 1372.03.31 ـ 314 ‌اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در [...ادامه]