مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات > قانون مدني مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي > جلد دوم ـ در اشخاص > كتاب دهم ـ در حجر و قيمومت > فصل اول ـ در كليات > ماده1210 (اصلاحي مصوب 14/8/1370)ـ


ارجاعات انتخاب شده