جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > قانون اجراي احكام مدني( داراي مرتبط) > ‌فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث > ‌ماده 147 ـ ( داراي مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي)

    شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.
    ‌به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
    ‌تبصره ـ محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.
 
روابط صر یــح
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1366 > وکيل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانوني به وکالتنامه خود خواهد بود > سؤال
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > تصميم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجراي احکام مدني اداري و در مورد ماده (147) قضايي است > سؤال
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آيين دادرسي رسيدگي ميشود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد146و147قانون اجراي احكام مدني صورت ميگيرد
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1391 > راي وحدت رويه شماره1/7161/152/110-مورخ 14/5/1391
داراي نظريه اداره کل حقوقي ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1366 > وکيل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانوني به وکالتنامه خود خواهد بود > نظريه اداره حقوقي
داراي نظريه اداره کل حقوقي ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > تصميم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجراي احکام مدني اداري و در مورد ماده (147) قضايي است > نظريه اداره حقوقي
داراي نظريه اداره کل حقوقي ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > اعتراض شخص ثالث در اجراي احکام نسبت به حکم صادره طبق ماده (147) قانون اجراي احکام رسيدگي مي شود > نظريه اداره حقوقي
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > قانون اجراي احكام مدني > ‌فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث > ‌ماده 146 ـ