جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > قانون بودجه سال 2536 كل كشور > ‌ماده واحده( داراي مرتبط)

    بودجه سال 2536 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌هزار و چهارصد و هفت ميليارد و چهارصد ميليون‌و يكصد و شصت و چهار هزار (3.407.400.164.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌هزار و پانصد و سي ميليارد و يكصد و‌شصت و چهار هزار (3.530.000.164.000) ريال مي‌باشد. ‌بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و نهصد و بيست و هشت ميليون و‌چهارصد و پنجاه و هفت هزار (2.251.928.457.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و سيصد و هفتاد و چهار ميليارد و‌پانصد و بيست و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار (2.374.528.457.000) ريال و به شرح زير است: ‌الف ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و يكصد و هشتاد و پنج ميليارد و يكصد و سي و دو ميليون و چهل و نه‌هزار(2.185.132.049.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سيصد و هفت ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون و چهل و نه‌هزار (2.307.732.049.000) ريال. ب ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال. ‌درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند‌الف اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده مي‌شود كه درآمدها و ساير منابع اعتبار منظور در‌قسمت سوم اين قانون را در سال 2536 وصول و هزينه‌اي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول‌قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 2536 و بر اساس تخصيص اعتبار‌تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون پرداخت نمايد. ‌بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات منظور در قسمت‌هاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و‌اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 2536 به صورت مؤسسات دولتي درآيند‌براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
 
‌تبصره 1 ـ  ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 2536 هشتاد ميليارد (80.000.000.000) ريال است.  
تبصره 2 - مفاد تبصره‌هاي 2 و 37 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد و جمع تنخواه‌گردانهاي موضوع تبصره‌هاي [...ادامه]  
تبصره 3 - مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده [...ادامه]  
تبصره 4 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد يكصد و سي ميليون (2.130.000.000) ريال موضوع رديف310100 قسمت [...ادامه]  
تبصره 5 - ‌الف ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت [...ادامه]  
تبصره 6 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا آخر شهريور ماه 2536 بودجه جاري هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات [...ادامه]  
تبصره 7 - كاهش يا افزايش اعتبار مواد هزينه در هر يك از برنامه‌هاي اعتبارات جاري مصوب ادارات تابع وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در‌استانها، [...ادامه]  
تبصره 8 - ‌الف ـ تفكيك اعتبار طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون به تصويب كميسيونهاي برنامه‌مجلسين [...ادامه]  
تبصره 9 - اجازه داده مي‌شود تعهدات پرداخت نشده سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي و 2535 شاهنشاهي‌طرحهاي عمراني از محل [...ادامه]  
تبصره 10 - مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور بر اساس جداول مندرج در‌قسمت [...ادامه]  
تبصره 11 - افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيه‌اي بين برنامه‌هاي هر فصل در هر شهرستان تا ميزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه [...ادامه]  
تبصره 12 -مانده اعتبارات مصرف‌نشده سال 2535 طرحهاي مصوب خاص ناحيه‌اي تا آخر شهريور ماه 2536 قابل تعهد و مصرف مي‌باشد.  
تبصره 13 - ‌الف ـ در اجراي سياست عدم تمركز و به منظور تكميل سرمايه‌گذاري طرحهاي خاص ناحيه‌اي با برخورداري از ويژگيهاي هر استان [...ادامه]  
تبصره 14 - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه‌ها و برنامه‌هاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانه‌ها و سازمانها و اداراتي كه [...ادامه]  
تبصره 15 - تفكيك اعتباراتي كه در رديف 102506 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«‌تجهيز و تقويت كادر فني و اجرايي استانها و اجراي‌عمليات [...ادامه]  
تبصره 16 - ‌الف ـ ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011 و 502012 قسمت پنجم اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و [...ادامه]  
تبصره 17 - تعهدات تا آخر سال 2533 شاهنشاهي مربوط به رديفهاي 51106000 و 5107000 و 51108000 قانون بودجه اصلاحي سال 2533‌شاهنشاهي و بودجه [...ادامه]  
تبصره 18 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود: ‌الف ـ آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 قسمت پنجم [...ادامه]  
تبصره 19 - ‌الف ـ اجازه داده مي‌شود اعتباراتي كه تحت عنوان«‌وزارت بهداري و بهزيستي ـ سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي (‌كمك)» در قسمت [...ادامه]  
تبصره 20 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به آموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش‌آموزان موضوع رديف 9998‌قسمت هفتم [...ادامه]  
تبصره 21 -  
تبصره 22 - پرداختهاي موضوع اعتبار رديف 102508 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«‌خدمات مربوط به سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج» در‌سال 2536 از محل [...ادامه]  
تبصره 23 - در صورتي كه اعتبارات منظور در بودجه سالهاي 2535 و 2536 كل كشور براي تأمين تعهدات مربوط به وام كشورهاي خارجي [...ادامه]  
تبصره 24 - ‌الف ـ از اول سال 2536 سازمانهاي توسعه استان در استانداريها ادغام مي‌شوند و وظايف و تكاليف آنان بر عهده دستگاه‌هاي [...ادامه]  
تبصره 25 -مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي‌شود.  
تبصره 26 - وزارت علوم و آموزش عالي مي‌تواند از محل اعتبار رديف 113504 تحت عنوان«‌مؤسسات آموزش عالي غير دولتي» مصوب در‌بودجه سال 2535 [...ادامه]  
تبصره 27 - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 502004 قانون بودجه سال 2535 كل كشور كسر و مبلغ‌يك [...ادامه]  
تبصره 28 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود مبلغ سي و ميليارد و چهارصد و نود و پنج (30.495.000.000) ريال از [...ادامه]  
تبصره 29 - خريدها و مصارفي كه از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ براي تقويت بنيه دفاعي كشور صورت مي‌گيرد مشمول مقررات‌مذكور [...ادامه]  
تبصره 30 - مانده درآمد سالهاي قبل موضوع هشتاد درصد مذكور در ماده 15 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان‌معتادان [...ادامه]  
تبصره 31 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود هر مبلغ كه بيش از اعتبارات رديف 215001 تحت عنوان«‌استرداد ماليات‌شركت سهامي [...ادامه]  
تبصره 32 - مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد مي‌شود.  
تبصره 33 - مفاد تبصره 42 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي‌شود و در مورد سهم دولت مربوط [...ادامه]  
تبصره 34 - اجازه داده مي‌شود: ‌الف ـ تا مبلغ هفت ميليارد)(7.000.000.000) ريال كه به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي براي پرداخت تعهدات [...ادامه]  
تبصره 35 - اعتبارات سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت شركت ملي نفت ايران از محل درآمد عمومي در سال 2535 از مبلغ سي و چهار ميليارد(34.000.000.000) [...ادامه]  
تبصره 36 - اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليون و چهارصد هزار (10.400.000) دلار آمريكايي وام بانك بين‌المللي توسعه و ترميم دريافت و به‌سطح [...ادامه]  
تبصره 37 - به وزارت امور اقتصادي و امور دارايي اجازه داده مي‌شود تا ميزاني كه شوراي اقتصاد تعيين خواهد نمود از محل اعتبارات [...ادامه]  
تبصره 38 - به بانك مركزي ايران اجازه داده مي‌شود به نمايندگي از طرف دولت با اقدام صندوق بين‌المللي پول در مورد فروش يك [...ادامه]  
تبصره 39 - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ سه ميليارد و ششصد و پنجاه و چهار ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار [...ادامه]  
تبصره 40 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال بابت قسمتي از ماليات بر درآمد‌سالهاي [...ادامه]  
تبصره 41 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود بدهيهاي مربوط به ماليات بر درآمد سالهاي گذشته تا پايان سال 2535 [...ادامه]  
تبصره 42 - اجازه داده مي‌شود بهاي كارخانجات قند آبكوه و چناران و وامهاي پرداختي جهت توسعه كارخانجات مذكور و بهره متعلق به آن [...ادامه]  
تبصره 43 - اعتبارات منظور در رديف 503020 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«‌هزينه‌هاي مربوط به طرحهاي مشترك با سازمان ملل متحد و‌تعهدات» توسط [...ادامه]  
تبصره 44 - ‌الف ـ مفاد تبصره 46 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 20 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي [...ادامه]  
تبصره 45 - اعتبار منظور در رديف 503018 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«‌هزينه‌هاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در مناطق» طبق‌آيين‌نامه موضوع تبصره19 [...ادامه]  
تبصره 46 - مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه [...ادامه]  
تبصره 47 - مهلت مذكور در تبصره 36 قانون بودجه سال 2535 كل كشور راجع به تمديد مهلت اجراي ماده 96 قانون محاسبات عمومي [...ادامه]  
تبصره 48 - در عنوان اعتبار رديف 106002 قانون بودجه سال 2535 كل كشور بعد از عبارت«‌حقوق و عوارض گمركي» عبارت«‌و سود بازرگاني»‌اضافه و [...ادامه]  
تبصره 49 - مجموع پرداختهاي سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي برنامه عمراني پنجم كشور و اعتبارات‌مصوب سالهاي 2535 و 2536 [...ادامه]  
تبصره 50 - چنان چه مبالغ منظور شده در بودجه سال 2535 و 2536 كل كشور براي واريز مانده بدهيهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و [...ادامه]  
تبصره 51 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن در مورد سازمان گسترش [...ادامه]  
تبصره 52 - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود از محل بودجه جاري سالهاي 2534 شاهنشاهي و 2535 خود مبلغ دو ميليارد و سيصد [...ادامه]  
تبصره 53 - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود: ‌الف ـ مبلغ سيصد و چهل و چهار ميليون و يكصد و بيست و يك [...ادامه]  
تبصره 54 - اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبارات بودجه جاري سال 2535 وزارت جنگ‌براي احداث [...ادامه]  
تبصره 55 - اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون و هفتاد و پنج هزار و يكصد و سي و هشت [...ادامه]  
تبصره 56 - اجازه داده مي‌شود مبلغ سيصد و نود و چهار ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و پانصد و سي [...ادامه]  
تبصره 57 - اجازه داده مي‌شود درآمدهاي خاصي كه از طريق اجراء قراردادهاي پاياپاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور به دست مي‌آيد به‌حساب [...ادامه]  
تبصره 58 - اجازه داده مي‌شود تعهدات مالي ناشي از قراردادهاي مربوط به احداث اسكله‌ها، حوضچه‌هاي خشك، مجموعه كارخانجات‌تعميراتي ناوها و بندرگاه نيروي دريايي [...ادامه]  
تبصره 59 - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود باقيمانده اعتبارات بودجه جاري سال 2535 آن وزارت را براي تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص‌داده [...ادامه]  
تبصره 60 - مفاد تبصره 31 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي‌شود.‌تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت [...ادامه]  
تبصره 61 - به دولت اجازه داده مي‌شود از محل درآمد عمومي و ساير منابع تا سه ميليارد (3.000.000.000) ريال براي عمران و نوسازي [...ادامه]  
تبصره 62 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از وجوه موضوع ماده 292 قانون مالياتهاي مستقيم براي هزينه‌هاي مربوط به بهبود روشها،‌امور [...ادامه]  
تبصره 63 - به سازمان جنگلها و مراتع كشور اجازه داده مي‌شود كه درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات علمي فني، تخصصي (‌از قبيل مالچپاشي [...ادامه]  
تبصره 64 - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از اجراي ماده 13 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24 خرداد ماه2530 [...ادامه]  
تبصره 65 - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود بعضي از كالاها و خدمات فني مورد نياز بازار كار كشور را [...ادامه]  
تبصره 66 - وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است با توجه به ماده 10 قانون كار براي صدور، تمديد و تجديد پروانه كار [...ادامه]  
تبصره 67 - در تبصره 57 قانون بودجه سال 2535 كل كشور عبارت«‌كشف مي‌شود» در جمله اول بعد از شهرباني كشور شاهنشاهي به عبارت»‌كشف [...ادامه]  
تبصره 68 - هزينه‌هاي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مقررات تبصره 69 قانون بودجه اصلاحي سال 2533‌شاهنشاهي و بودجه [...ادامه]  
تبصره 69 - مبلغ مذكور در تبصره 63 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور ناظر بر ماده [...ادامه]  
تبصره 70 - اجازه داده مي‌شود انبارها و تأسيسات منضم به آنها كه از محل اعتبارات طرح توسعه فعاليتهاي بازرگاني تعاونيها در سال 2530‌شاهنشاهي [...ادامه]  
تبصره 71 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود ديون مؤسسات آموزش عالي را كه اداره امور آنها به موجب قانون [...ادامه]  
تبصره 72 - اعتبار موضوع بند 1 تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور به مبلغ [...ادامه]  
تبصره 73 - اعتباراتي كه در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان«‌هزينه‌هاي خاص دستگاه‌هاي اجرايي» منظور شده و مي‌شود، به‌ترتيب مقرر [...ادامه]  
تبصره 74 - عبارت زير به آخر تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور اضافه مي‌شود: [...ادامه]  
تبصره 75 - تبصره 51 قانون بودجه سال 2535 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است [...ادامه]  
تبصره 76 - از تاريخ تصويب اين قانون هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد طرحهاي منطقه‌اي با شركت استاندار يا [...ادامه]  
تبصره 77 -تبصره 65 قانون بودجه سال 2535 كل كشور و اصلاحيه آن مصوب 2535.4.7 لغو مي‌گردد.  
تبصره 78 - به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبارات منظور در اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سالهاي 2537 و [...ادامه]  
تبصره 79 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود در سالهاي 2536 و 2537 وجوه لازم براي افزايش سرمايه بانك ملي [...ادامه]  
تبصره 80 - به دولت اجازه داده مي‌شود كه بر اساس قيمتها و ضوابط و دستورالعملهاي مصوب كميسيون شاهنشاهي قيمت‌هاي پايه، نرخ پيمانها‌را تعديل [...ادامه]  
تبصره 81 - به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود به منظور تقويت بنيه مالي كشاورزان و وصول اصل وامهاي جنسي (‌كود [...ادامه]  
تبصره 82 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود عرصه و اعيان مدارسي كه تا اين تاريخ در اجاره دارد و همچنين [...ادامه]  
تبصره 83 - وزارت جنگ مي‌تواند به منظور تأمين نيازمنديهاي خود كه مدت انجام يا تحويل خدمات و كالاهاي موضوع آن از يك سال [...ادامه]  
تبصره 84 - ‌الف ـ از اول مهر ماه سال 2536 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 [...ادامه]  
تبصره 85 -  
تبصره 86 - ‌الف ـ از اول مهر ماه سال 2536 به حقوق دارندگان پايه‌هاي قضايي به ميزان يك هفتم افزوده مي‌شود و افزايش [...ادامه]  
تبصره 87 - ‌الف ـ اضافه حقوق مربوط به يك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در اجراي ماده 35 قانون [...ادامه]  
تبصره 88 - آن عده از كاركنان موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب 2530.3.22 شاهنشاهي كه به‌دانشگاه‌هاي دولتي مشمول [...ادامه]  
تبصره 89 - اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و سازمان برنامه و بودجه وجوهي را [...ادامه]  
تبصره 90 - شهرداري تهران مكلف است وجوه حاصله از جرائم راهنمايي و رانندگي تهران را منحصراً به مصرف بهبود عبور و مرور در [...ادامه]  
تبصره 91 - حق تمبر گواهينامه‌هاي رانندگي كه از اول سال 2536 صادر و يا تجديد مي‌شود براي هر سال مبلغ يكصد ريال متناسب [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > ‌‌اعتبار طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) در سال 1356
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > اعتبار رديف 144501 سرمايه‌گذاري ثابت وزارت صنايع و معادن > [امضاء]
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت برنامه عمراني پنجم كشور > [امضاء]
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 2536 كل كشور > ‌ماده 10 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 2536 كل كشور > [امضاء]
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 كل كشور > [امضاء]
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1357 > ‌تغيير عنوان طرح شماره 148070 پيوست شماره 4 بودجه سال 2536 كل كشور
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1357 > تصويبنامه راجع به ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011 و502012 قانون بودجه سال جاري كل كشور > ماده 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1357 > تصويبنامه راجع به ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011 و502012 قانون بودجه سال جاري كل كشور > ماده 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > لايحه قانوني راجع به رفع مشكلاتي كه بر اثر قوانين و دستورالعمل هاي گذشته پيش آمده و تسريع در عمليات اجرايي عمراني > 5 ـ
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1345 > قانون استخدام كشوري > ‌فصل سوم ـ در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي > ‌ماده 35 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1345 > قانون استخدام كشوري > ‌فصل يازدهم ـ در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون > ‌ماده 149 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1348 > ‌قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران > ‌ماده 11 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1349 > قانون محاسبات عمومي > ‌فصل سوم ـ اجراي بودجه > ‌بند 2 ـ هزينه > ‌ماده 55 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1349 > قانون محاسبات عمومي > ‌فصل سوم ـ اجراي بودجه > ‌بند 3 ـ معاملات دولتي > ‌ماده 71 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1350 > قانون سازمان دامپزشكي كشور > ‌ماده 13 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1350 > ‌قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري > ‌ماده واحده ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1352 > قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور > ‌ماده واحده ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1353 > قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور > ‌ماده واحده ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور > ‌ماده واحده ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > تصويبنامه راجع به اساسنامه سازمان بهسازي و عمران جنوب پايتخت 
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1357 > ‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال ديگر جهت اجراي برقراري همترازي مزاياي شغلي كاركنان وزارت‌پست و تلگراف و تلفن به وزارت مزبور  
روابط صریح زیرمجموعه
> تبصره 25 -تمديد / تنفيذ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 28 ـ
 

> تبصره 32 -تمديد / تنفيذ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 7 ـ
 

> تبصره 33 -تمديد / تنفيذ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 42 ـ
 

> تبصره 46 -تمديد / تنفيذ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 32 ـ
 

 
 
قانون بودجه سال 2536 كل كشور
‌ماده واحده
‌تبصره 1 ـ
تبصره 2 -
تبصره 3 -
تبصره 4 -
تبصره 5 -
تبصره 6 -
تبصره 7 -
تبصره 8 -
تبصره 9 -
تبصره 10 -
تبصره 11 -
تبصره 12 -
تبصره 13 -
تبصره 14 -
تبصره 15 -
تبصره 16 -
تبصره 17 -
تبصره 18 -
تبصره 19 -
تبصره 20 -
تبصره 21 -
تبصره 22 -
تبصره 23 -
تبصره 24 -
تبصره 25 -
تبصره 26 -
تبصره 27 -
تبصره 28 -
تبصره 29 -
تبصره 30 -
تبصره 31 -
تبصره 32 -
تبصره 33 -
تبصره 34 -
تبصره 35 -
تبصره 36 -
تبصره 37 -
تبصره 38 -
تبصره 39 -
تبصره 40 -
تبصره 41 -
تبصره 42 -
تبصره 43 -
تبصره 44 -
تبصره 45 -
تبصره 46 -
تبصره 47 -
تبصره 48 -
تبصره 49 -
تبصره 50 -
تبصره 51 -
تبصره 52 -
تبصره 53 -
تبصره 54 -
تبصره 55 -
تبصره 56 -
تبصره 57 -
تبصره 58 -
تبصره 59 -
تبصره 60 -
تبصره 61 -
تبصره 62 -
تبصره 63 -
تبصره 64 -
تبصره 65 -
تبصره 66 -
تبصره 67 -
تبصره 68 -
تبصره 69 -
تبصره 70 -
تبصره 71 -
تبصره 72 -
تبصره 73 -
تبصره 74 -
تبصره 75 -
تبصره 76 -
تبصره 77 -
تبصره 78 -
تبصره 79 -
تبصره 80 -
تبصره 81 -
تبصره 82 -
تبصره 83 -
تبصره 84 -
تبصره 85 -
تبصره 86 -
تبصره 87 -
تبصره 88 -
تبصره 89 -
تبصره 90 -
تبصره 91 -
[امضاء]