جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
8908 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1354/5/11  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
301 تعداد مواد
3082/7
شماره نامه ارسال مصوبه
1354/4/19 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1354 تاريخ تصويب
مرجع تصويب
   

    با اختيار حاصل از مواد 18 و 54 قانون مجازات عمومي‌مصوب سال 1352 آئين‌نامه زندانها و مؤسسات صنعتي و کشاورزي وابسته به زندانهاي بشرح زير تصويب ميگردد:
 
ماده 1ـ زندان محلي است که در آنجا متهمان يا محکومان به دستور يا حکم مقام صلاحيتدار قانوني موقتاً يا براي [...ادامه]  
ماده 2ـ کليه زندانها و مؤسسات صنعتي و کشاورزي وابسته به آنها در سراسر کشور تحت نظر رئيس اداره زندانهاست و [...ادامه]  
باب اول ـ تشکيلات اداره زندانها  
باب دوم ـ نوع و کيفيت کار زندانيان و چگونگي تقسيم درآمد کار آنان   
باب سوم ـ مقررات عمومي‌