بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1354/5/11
  • تعداد مواد:301
مصوبه‌‌ در تاریخ 1354

آئين‌نامه زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها

با اختيار حاصل از مواد 18 و 54 قانون مجازات عمومي‌مصوب سال 1352 آئين‌نامه زندانها و مؤسسات صنعتي و کشاورزي وابسته به زندانهاي بشرح زير تصويب ميگردد:


روابــــط صریـــــــــح