عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

[امضاء]

اصلاح بودجه فوق باستناد بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1351 كل كشور در تاريخ روز شنبه دوم دي ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و يک شمسي به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي