عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون گذرنامه( داراي اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط) > ‌فصل اول ـ كليات > ‌ماده 4 ـ ( داراي مرتبط, ناسخ) > ویرایش
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

‌ماده 4 ـ

ورود به كشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي كه بنا به‌پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح