عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/11/2

‌ماده واحده ـ

يك ماده به عنوان ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب سال 1343 اضافه مي‌شود.
‌ماده 10 مكرر ـ در صورت امتناع مالك از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك نظر مدير يا هيأت مديران در اين مورد با ذكر مبلغ قابل پرداخت و‌ صورت ريز آن وسيله اظهارنامه ابلاغ مي‌شود.
‌هرگاه مالك ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهي تقديم دادخواست موضوع تبصره 2 اين ماده را نيز به مدير يا هيأت ‌مديران تسليم ننمايد پس از انقضاي مدت مذكور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول آن اجراييه صادر خواهد‌كرد.
‌عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 1 ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بايد‌ ضميمه تقاضانامه صدور اجراييه مدير يا هيأت مديران گردد.
‌تبصره 2 ـ نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
‌دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد.
‌احكام دادگاه مزبور در صورتي كه محكوم به در هر مورد از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند قطعي است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه