عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7973
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/21
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/2/18
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/26

قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشورروابــــط صریـــــــــح