بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7962
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
  • یادداشت:مقاوله نامه ضميمه فوق شامل 12 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/11/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/2/18

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 19 مربوط به تساوي رفتار نسبت به كارگران‌داخلي و خارجي از لحاظ جبران خسارات ناشي از حوادث كار