عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/8

[امضاء]

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يك ماده و سه تبصره به استناد ماده 9 قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه تهران و ماده 2 تأسيس وزارت علوم و آموزش‌عالي در تاريخ روز شنبه بيستم مهر ماه 1347 به تصويب كميسيون علوم و آموزش عالي مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه‌هشتم آبان ماه يك هزار‌و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب كميسيون علوم و آموزش عالي مجلس شوراي ملي قرار گرفته و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي