عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6920
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/25
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس سنا ـ كميسيون علوم و آموزش عالي در تاریخ 1347/8/22
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - کميسيون علوم و آموزش عالي در تاریخ 1347/8/8

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي مدرسه عالي بازرگاني