عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6842
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/22
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/12

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 2036/ ه ب 5215 مورخ 1347/5/8 سازمان برنامه و در اجراي «تصميم متخذه کميسيون دارائي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به تحصيل 40 ميليون مارک اعتبار از دولت فدرال‌المان» مصوب 13 تيرماه 1347 به‌آقاي صفي اصفياء مديرعامل سازمان برنامه اجازه و اختيار دادند که موافقتنامه فوق‌الذکر را بموقع اجرا گذارند و اسناد و سفته‌هاي مربوط را امضاء و مبادله نمايند و در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد فوق به شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند.


روابــــط صریـــــــــح