عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

3 ـ

کليه اقدامات اعم از خريد املاک و اراضي واحداث و ساختمان و اسفالت جاده‌هاي نامبرده از طرف شهرداري تهران بعمل خواهد آمد.