عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

2 ـ

نقشه‌هاي مربوط وسيله وزارت راه تهيه مي‌شود و هزينه انجام کار به نسبت نصف از طرف سازمان برنامه و نصف از طرف شهرداري تهران تأمين و پرداخت خواهد شد.