عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:46
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون هاي آب و برق و امور استخدام و دارايي در تاریخ 1347/12/15
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون هاي امور استخدام و سازمانهاي اداري آب و برق و دارائي در تاریخ 1347/12/26

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي تهران

«مصوب 1347/12/26» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)