عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 2 ـ

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجراي اين قانون را پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي آن دو بار به فاصله ده روز وسيله‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و روزنامه‌هاي محلي و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف كشور آگهي خواهد كرد. مالكين موظفند‌ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره (‌اعم از داير و باير) با حقابه مربوط به زارعين مستأجر و يا آمادگي‌خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام دارند. ‌در صورتي كه مالكين مشمول اين قانون ظرف مهلت فوق آمادگي خود را در مورد انتقال ملك به زارعين يا تقسيم ملك با زارعين در قبال اخذ رسيد به‌ادارات اصلاحات ارضي محل اعلام ننمايند ملك آنان بر اساس مقررات اين قانون به زارعين فروخته خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح