عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/19

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و موافقتنامه ضميمه آن كه در تاريخ روز شنبه يازدهم آبان ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز‌يكشنبه نوزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي