عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7005
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه شامل 5 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/8/11
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/8/19

قانون موافقتنامه حاكميت بر جزاير فارسي و‌العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي