عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6966
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/21
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/1

‌قانون بودجه سال 1348 مجلس شوراي ملي