عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 16 ـ

بودجه سازمان توسط كميته مديريت تهيه گرديده و به وسيله كميسيون مالي بررسي و مورد تأييد كنفرانس قرار گرفته است.