عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 11 ـ

طرز عمليات سازمان بايستي مشروحاً در مقررات عمومي و مقررات مالي كه ضميمه اين كنوانسيون مي‌باشند مشخص گردد.