عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 8 ـ

دفتر مسئول اجراي موضوعاتي است كه در ماده 2 شرح داده شده علي‌الخصوص:
‌الف ـ ايجاد روابط نزديك دائمي بين دفاتر ملي هيدروگرافي.
ب ـ رسيدگي به موضوعات مربوط به‌هيدروگرافي و علوم و فنون وابسته به آن و گردآوري مدارك لازم.
ج ـ فراهم نمودن موجبات مبادله نقشه‌ها و مدارك دريايي بين دفاتر هيدروگرافي دولتهاي عضو.
‌د ـ پخش كردن مدارك اختصاصي.
هـ ـ بنا به تقاضا هدايت كردن و دادن نظر مشورتي به خصوص به‌كشورهايي‌كه در حال تشكيل يا توسعه سرويس هيدروگرافي خود مي‌باشند.
‌و ـ تشويق به‌هماهنگ نمودن نظريات هيدروگرافي با فعاليت‌هاي اقيانوس‌شناسي.
‌ز ـ توسعه و آماده نمودن طرز به كار بستن علم اقيانوس‌شناسي از نظر استفاده دريانوردان.
ح ـ تشريك مساعي با سازمانهاي بين‌المللي و مؤسسات علمي وابسته به موضوعات مورد نظر.