عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 5 ـ

وظائف كنفرانس عبارت است از:
‌الف ـ صدور دستورات در مورد عمليات و كار سازمان.
ب ـ انتخاب اعضاي كميته مديريت و نمايندگان آن.
ج ـ رسيدگي به گزارشاتي كه از طرف دفتر داده مي‌شود.
‌د ـ تصميم گرفتن در مورد كليه موضوعات فني و اداري كه از طرف دولتهاي عضو يا دفتر پيشنهاد مي‌شود.
هـ ـ تصويب‌بودجه‌با اكثريت‌آراء دوسوم كشورهاي‌عضو حاضر دركنفرانس.
‌و ـ پذيرفتن اصلاحات مربوط به مقررات عمومي و مالي با اكثريت آراء دو سوم كشورهاي عضو.
‌ز ـ با اكثريت فوق‌الذكر قبول هر گونه مقررات ديگري كه از نظر وضعيت مديران و كارمندان دفتر لازم به نظر برسد.