عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 3 ـ

اعضاي سازمان دولت‌هايي خواهند بود كه در اين كنوانسيون شركت مي‌نمايند.