عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس مجلس سنا

‌كنوانسيون مربوط به سازمان بين‌المللي هيدروگرافي

‌دولتهاي شركت‌كننده در اين كنوانسيون
‌با توجه با اين كه دفتر بين‌المللي هيدروگرافي با تكميل نمودن نقشه‌ها و مدارك دريايي به منظور به وجود آوردن امنيت و ايجاد تسهيلات بيشتر در امر‌كشتيراني در جهان به وجود آمده مايل به ادامه‌همكاري در زمينه‌هيدروگرافي بر اساس بين‌الدول مي‌باشند و
‌به ترتيب ذيل موافقت به عمل آوردند:

‌ماده 1 ـ به موجب اين كنوانسيون مقر سازمان بين‌المللي هيدروگرافي كه از اين پس سازمان [...ادامه]

‌ماده 2 ـ سازمان مزبور كاملاً فني و مشورتي است و نظر آن موارد ذيل مي‌باشد: [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اعضاي سازمان دولت‌هايي خواهند بود كه در اين كنوانسيون شركت مي‌نمايند.

‌ماده 4 ـ سازمان متشكل خواهد بود از: ـ كنفرانس بين‌المللي هيدروگرافي كه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وظائف كنفرانس عبارت است از: ‌الف ـ صدور دستورات در مورد [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ كنفرانس متشكل خواهد بود از نمايندگان دولتهاي عضو كه‌هر پنج سال [...ادامه]

‌ماده 7 ـ 1 ـ نظارت امور مالي سازمان با كميته مالي است و هر دولت [...ادامه]

‌ماده 8 ـ دفتر مسئول اجراي موضوعاتي است كه در ماده 2 شرح داده شده علي‌الخصوص: [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دفتر متشكل خواهد بود از رييس و كارمندان فني و اداري مورد نياز [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ كميته مديريت دفتر را بر حسب شرايط و مقررات قرارداد و دستوراتي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ طرز عمليات سازمان بايستي مشروحاً در مقررات عمومي و مقررات مالي كه ضميمه اين [...ادامه]

‌ماده 12 ـ زبانهاي رسمي سازمان انگليسي و فرانسه مي‌باشد.

‌ماده 13 ـ سازمان داراي شخصيت‌هاي قضايي نيز خواهد بود كه در كشور هر يك از [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مخارج ضروري سازمان از منابع ذيل تأمين مي‌گردد: ‌الف ـ از سهميه [...ادامه]

‌ماده 15 ـ هر كشور عضو كه در پرداخت سهام خود دو سال تأخير داشته باشد به [...ادامه]

‌ماده 16 ـ بودجه سازمان توسط كميته مديريت تهيه گرديده و به وسيله كميسيون مالي بررسي و [...ادامه]

‌ماده 17 ـ هر نوع اختلاف نظر در مورد تفسير يا به كار بستن كنوانسيون كه [...ادامه]

‌ماده 18 ـ 1 ـ كنوانسيون مزبور از تاريخ سوم مه 1967 در موناكو سپس در [...ادامه]

‌ماده 19 ـ 1 ـ كنوانسيون مزبور سه ماه پس از اينكه بيست و هشت دولت [...ادامه]

‌ماده 20 ـ كنوانسيون مزبور پس از به موقع اجرا در آمدن در اختيار كليه ممالك دريايي [...ادامه]

‌ماده 21 ـ 1 ـ هر يك از شركت‌كنندگان در كنوانسيون مي‌توانند نسبت به كنوانسيون اصلاحاتي [...ادامه]

‌ماده 22 ـ 1 ـ پس از گذشت پنج سال از تاريخ اجراي كنوانسيون هر يك [...ادامه]

‌ماده 23 ـ پس از اين كه كنوانسيون مزبور به موقع اجرا درآمد توسط حكومت شاهزاده موناكو [...ادامه]

مقررات عمومي

‌مقررات مالي

[امضاء] موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و 23 ماده و يك آيين‌نامه عمومي و [...ادامه]